Asembler x86/Przerwania/80h

# 80h.S 

.data 
ciag: .string   "$$$$$$$$$$$$$$"    # ciąg piętnastu dowolnych znaków
len = . - ciag # . - = strlen()
.text
    .global _start
_start: 
    movl $3, %eax     # wczytuje z klawiatury znaki, których
    xorl %ebx, %ebx
               # liczba nie powinna przekroczyć tej w rejestrze EDX
    movl $ciag, %ecx  # jeśli wprowadzimy jednak więcej, nadmiarowe znaki pozostawione
    movl $len, %edx     # będą w buforze klawiatury, po wykonaniu funkcji
    int   $80h    # w rejestrze EAX umieszczona jest liczba faktycznie 
                # wprowadzonych znaków włączając klawisz ENTER (znak 0Ah)
 
    movl %eax,%edx
    xorl %eax,%eax
    incl %eax
    incl %ebx
    int $80h

#wyjscie
    movl $1,%eax     # kończy program i wraca do powłoki systemowej
    xorl %ebx,%ebx     # w rejestrze EBX zwracany jest ewentualny kod błędu
    int $80h       # lub wartość, którą chcemy przekazać do powłoki