Biologia szkoła ponadgimnazjalna/Wycieczka do obszaru chronionego

Wycieczka od obszaru chronionego

Zagadnienie z podstawy programowej:

„uczeń: na wycieczce do najbliżej położonego obszaru chronionego zapoznaje się z problematyką ochrony ekosystemów.”

Przygotowanie materiałów na wycieczkę edytuj

Wszystkie obszary chronione w Polce naniesione są na mapy dostępne na stronie geoportal.gov.pl oraz mapa.ekoportal.pl. Warto z nich skorzystać, szukając miejsca, do którego odbędzie się wycieczka. Wybierając miejsce, należy pamiętać, że na tereny objęte ochroną ścisłą wstęp jest zabroniony. W parkach narodowych i krajobrazowych wyznaczone są szlaki turystyczne i miejsca, w których można się zatrzymać. W parkach narodowych znajdują się ośrodki edukacji ekologicznej, w których odbywają się prelekcje i prezentacje.

Materiały zebrane podczas wycieczki edytuj

Zdjęcia i filmy wykonane na terenie chronionych obszarów mogą być wykorzystane podczas lekcji dotyczącej form ochrony przyrody i chronionych gatunków. Warto zwracać uwagę i udokumentować występowanie gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Zebrane materiały można udostępnić uczniom innych szkół, na przykład zapisując je na stronie http://commons.wikimedia.org z właściwym opisem i udzielając wolnej licencji.

Zadania edytuj

  1. Wyszukaj informacje o obszarze chronionym, który zamierzacie odwiedzić. Parki narodowe i krajobrazowe zwykle posiadają swoje strony internetowe. Dla obszarów Natura 2000 przygotowane zostały Standardowe Formularze Danych dostępne na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl.
  2. Wyszukaj informacje o gatunkach introdukowanych. Czy takie działania były prowadzone w odwiedzanym obszarze?
  3. Zapytaj przewodnika lub pracownika instytucji, czy w obrębie chronionego obszaru prowadzone są jakieś formy ochrony czynnej. Na czym ta ochrona polega?
  4. Jakie działania człowieka są dopuszczone na terenie odwiedzanego obszaru chronionego?
  5. Zapoznaj się z gatunkami występującymi na odwiedzanym obszarze chronionym. Spróbuj udokumentować ich występowanie zdjęciami i filmami.
  6. Oceń, czy cele ochrony przyrody w odwiedzanym obszarze chronionym realizowane są właściwie.
  7. Zapytaj przewodnika lub pracownika odwiedzanej instytucji o konflikty między lokalnymi mieszkańcami a prowadzonymi działaniami ochronnymi. Czy na terenie chronionym występuje kłusownictwo, wandalizmy? Czy lokalna ludność jest zadowolona z istnienia prawnej formy ochrony?
  8. Rozwój zrównoważony zakłada ochronę przyrody, przy jednoczesnym rozwoju społeczeństwa. Oceń, czy istnienie obszaru chronionego umożliwi rozwój turystyki, oraz czy ogranicza rozwój gospodarczy regionu.