Makro sprawdzające

Składnia

edytuj
 • Parametr: arg - wartość zmiennoprzecinkowa
 • Wartość zwracane: Niezerowa wartość całkowita, jeśli arg jest normalny, ​0​ w przeciwnym razie.


kod żródłowy

edytuj

Szukamy:

 grep -i isnormal /usr/include/math.h
# define isnormal(x) __builtin_isnormal (x)
# define isnormal(x) (fpclassify (x) == FP_NORMAL)

Czyli jest to:

Przykład

edytuj

Pierwszy przykład[1]

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <float.h>
 
int main(void)
{
  printf("isnormal(NAN)     = %d\n", isnormal(NAN));
  printf("isnormal(INFINITY)  = %d\n", isnormal(INFINITY));
  printf("isnormal(0.0)     = %d\n", isnormal(0.0));
  printf("isnormal(DBL_MIN/2.0) = %d\n", isnormal(DBL_MIN/2.0));
  printf("isnormal(1.0)     = %d\n", isnormal(1.0));
}


Kompilacja


Wynik:

isnormal(NAN)     = 0
isnormal(INFINITY)  = 0
isnormal(0.0)     = 0
isnormal(DBL_MIN/2.0) = 0
isnormal(1.0)     = 1

Drugi przykład

/* 
isnormal example 

ISO C99
http://www.cplusplus.com/reference/cmath/isnormal/
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Floating-Point-Classes.html
http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_math.html


compile with: 
gcc -std=c99 -lm s.c

run :
./a.out

*/
#include <stdio.h>   /* printf */
#include <math.h>    /* isnormal, fpclassify */int TestNumber(double x)
{
 int f; // flag

 f= isnormal(x);
 if (f) 
  printf ( "number %.16e is normal \n",x);
  else printf ("number %.16e is not normal \n",x);

 return f;

}

//----------------------------

int main()
{

 double d = 1.0;
 double MinNormal= 1.0; 
 int f = 0;


 d = 1.0 ; // normal
 f = TestNumber(d);
 
 
 while (f)
 {
 	MinNormal=d;
  	d /=2.0;
  	f = TestNumber(d);
  }
 


 printf ("\n\number %.16f = %.16eis minimal normal \n",MinNormal, MinNormal);
 printf ("number %.16e is not normal \n",d);
 


 return 0;
}


Źródła

edytuj
 1. cppreference c isnormal