char* itoa(int input, char *buffer, int base)

Funkcja jako argument pobiera liczbę typu int (input), którą skonwertuje na podstawie bazy liczbowej do łańcucha znakowego przekazanego przez wskaźnik (buffer). Funkcja zwraca wskaźnik z tym samym adresem, który przypisała drugiemu argumentowi. Przykładowe bazy liczbowe:

  * 2 - dwójkowy system liczbowy
  * 8 - ósemkowy system liczbowy
  * 16 - szesnastkowy system liczbowy

Przykłady

edytuj

Pierwszy

edytuj
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv)
{
  int liczba;
  char bufor[16];
  printf("Podaj liczbe: "); //Podajemy liczbe do przekonwertowania.
  scanf("%d", &liczba);
  printf("W systemie binarnym: %s\n", itoa(liczba,bufor,2)); //itoa konwertuje liczbe z dec na bin i zapisuje w bufor.
  return 0;
}

Kompilacja :

Nie można skompilować tego programu pod gcc :

gcc i.c -Wall
i.c: In function ‘main’:
i.c:15:3: warning: implicit declaration of function ‘itoa’ [-Wimplicit-function-declaration]
  itoa (i,buffer,10);
  ^
/tmp/cc1xPzhs.o: In function `main':
i.c:(.text+0x54): undefined reference to `itoa'
i.c:(.text+0x85): undefined reference to `itoa'
i.c:(.text+0xb6): undefined reference to `itoa'
collect2: error: ld returned 1 exit status
/* 
 itoa example 
 http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/itoa/
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
 int i;
 char buffer [33];
 printf ("Enter a number: ");

 scanf ("%d",&i);
 itoa (i,buffer,10);
 printf ("decimal: %s\n",buffer);

 itoa (i,buffer,16);
 printf ("hexadecimal: %s\n",buffer);

 itoa (i,buffer,2);
 printf ("binary: %s\n",buffer);

 return 0;
}

Źródła

edytuj
 1. itoa with GCC by Stuart
 2. itoa with GCC