^Spis treści^


System liczenia (数字系统)

edytuj

Zero do dziesięciu (零至十)

edytuj

  Posłuchaj!*

zapis zwyczajny zapis oficjalny pinyin tłumaczenie
líng zero
jeden
èr dwa (porównaj niżej)
sān trzy
cztery
pięć
liù sześć
siedem
osiem
jiŭ dziewięć
shí dziesięć

Ważne: tylko w oficjalnych dokumentach oraz na monetach i banknotach używa się zapisu oficjalnego; wyjątek stanowi liczba zero, którą częściej zapisuje się jako零.

Liczebnik „dwa”

edytuj

Liczba 2 stanowi wyjątek wśród liczebników w języku chińskim – istnieją dwie takie liczby, przy czym nie można stosować ich zamiennie.

  • 二 (èr) → stosowana w liczebnikach porządkowych oraz liczbach pomiędzy 10 a 1000, także przy określaniu dat;
  • 两/兩 (liăng) → stosowana przed klasyfikatorami w znaczeniu „dwie sztuki czegoś”, a także dla liczb większych od 1000.

Jednostki, dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy (个十百千万)

edytuj

Liczby większe niż 10 tworzy się według prostego wzoru – dodając odpowiedni liczebnik przed znakiem dziesiętnym:

  • 十 (shí) → dziesięć
  • 百 (băi) → sto
  • 千 (qiān) → tysiąc
  • 万/萬 (wàn) → dziesięć tysięcy itp.

W ten sposób tworzone są kolejne liczby. Przykładowo, 101 zapiszemy jako一百零一, zaś 47 853 jako 四万七千八百五十三.

Większe liczby (亿兆) zapisuje się w podobny sposób, tj. dodając za porządkiem kolejne znaki dziesiętne, np. 76 438 941 ma zapis 七千六百四十三万八千九百四十一.

Ważne: liczba 100 000 000 (sto milionów) ma własny znak dziesiętny - 亿 (yi).

Liczebniki porządkowe

edytuj

Liczebniki porządkowe w języku chińskim tworzy się poprzez dodanie przedrostka 第 (dì). Przykładowo, pierwszy zapiszemy 第一 (dìyí), zaś dziewięćsetny – 第九百 (dì jiŭ băn).

Gesty reprezentujące liczby (数字手势)

edytuj

Podobnie jak w innych miejscach naszego globu, także w Chinach istnieje system pokazywania liczb „na palcach”. Jest on jednak diametralnie różny od gestów popularnych w Europie. Poniżej zaprezentowane są gesty chińskie dla liczb 1 do 10.