ERC to klient Emacsa dla IRC (Internet Relay Chat). Oto kroki, aby użyć ERC w Emacs:

 1. Uruchom Emacsa i wpisz M-x erc (lub Meta-x erc), aby uruchomić klienta ERC.
 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź adres serwera IRC i numer portu. Na przykład irc.freenode.net 6667.
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź informacje o użytkowniku, takie jak pseudonim, nazwa użytkownika i prawdziwe imię.
 4. Po połączeniu z serwerem IRC możesz dołączyć do kanałów, wpisując /join #kanał lub /j #kanał. Zastąp #kanał nazwą kanału, do którego chcesz dołączyć.
 5. Następnie możesz rozpocząć czatowanie z innymi użytkownikami na kanale.

Oto kilka przydatnych poleceń ERC:

 1. /part: opuszcza bieżący kanał.
 2. /quit: Rozłącz się z serwerem IRC i wyjdź z ERC.
 3. /nick nowy-nick: Zmień swój pseudonim IRC na nowy-nick.
 4. /query nazwa użytkownika: Otwórz okno prywatnej wiadomości z nazwą użytkownika.
 5. /whois nazwa użytkownika: Uzyskaj informacje o nazwie użytkownika.
 6. /help: Wyświetla listę poleceń ERC i ich opisy.

przykładowy plik konfiguracyjny:

(require 'erc)

;; Zdefiniuj listę sieci IRC, z którymi chcesz się połączyć
(setq erc-nick "nazwa użytkownika"
   erc-email-userid "nazwa użytkownika"
   erc-prompt-for-nickserv-password nil
   erc-autojoin-channels-alist '(("irc.libera.chat" "#emacs" "#org-mode"))
   erc-server "irc.libera.chat"
   erc-port 6667)

;; Funkcja łączenia się z sieciami IRC podczas uruchamiania
(defun connect-to-irc ()
 "Connect to the defined IRC networks."
 (interactive)
 (erc :server erc-server :port erc-port :nick erc-nick :password erc-password :full-name erc-email-userid)
 (dolist (autojoin erc-autojoin-channels-alist)
  (add-to-list 'erc-autojoin-channels-alist autojoin)))

;; Połącz się z sieciami IRC podczas uruchamiania
(add-hook 'after-init-hook 'connect-to-irc)

Ta konfiguracja ustawia zmienne erc-nick, erc-email-userid, erc-prompt-for-nickserv-password, erc-autojoin-channels-alist, erc-server i erc-port, które definiują sieć IRC, nazwę użytkownika , hasło, odpowiednio kanały do automatycznego łączenia, serwer i port.

Funkcja connect-to-irc łączy się ze zdefiniowaną siecią IRC za pomocą polecenia erc i łączy kanały określone w zmiennej erc-autojoin-channels-alist. Funkcja jest następnie dodawana do haka after-init-hook, który uruchamia się po zakończeniu ładowania Emacsa, aby połączyć się z sieciami IRC podczas uruchamiania.

Zastąp wartości erc-nick, erc-email-userid, erc-autojoin-channels-alist, erc-server i erc-port odpowiednimi wartościami preferowanych sieci IRC.

Uwaga: jeśli masz kanały lub serwery chronione hasłem, musisz ustawić zmienną erc-password na swoje hasło do tych sieci.

Możesz także dostosować ERC, ustawiając różne opcje, takie jak zmiana schematu kolorów, włączenie logowania lub skonfigurowanie automatycznego uzupełniania. Aby to zrobić, wpisz M-x dostosuj grupę erc i przejrzyj opcje.

Połączenie z BNC

edytuj

Połączenie z BNC jest jeszcze prostrze:

(require 'erc)
(defun erc-bnc ()
 (interactive)
 (erc-tls :server "bnc.irccloud.com" :nick "username/open.ircnet.net" :port "6697"
      :full-name "username"
      :password "bnc:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"))

rcirc to kolejny klient IRC dla Emacsa. Oto jak używać rcirc:

 1. Uruchom Emacsa i otwórz nowy bufor, wpisując C-x b.
 2. Wpisz /rcirc i naciśnij Enter. Spowoduje to uruchomienie klienta rcirc.
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę serwera IRC, z którym chcesz się połączyć, a następnie numer portu. Na przykład irc.freenode.net 6667.
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź informacje o użytkowniku, takie jak pseudonim, nazwa użytkownika i prawdziwe imię.
 5. Po połączeniu z serwerem IRC możesz dołączyć do kanałów, wpisując /join #kanał. Zastąp #kanał nazwą kanału, do którego chcesz dołączyć.

Następnie możesz rozpocząć czatowanie z innymi użytkownikami na kanale.

Podobnie jak ERC, możesz także dostosować rcirc, ustawiając różne opcje. Aby to zrobić, wpisz M-x dostosuj grupę rcirc i przejrzyj opcje.

Zauważ, że zarówno ERC, jak i rcirc mają podobny zestaw poleceń i mogą być używane w podobny sposób, z pewnymi różnicami w dostosowywaniu i funkcjach. Możesz spróbować obu i zobaczyć, który wolisz.