Emacs/Konfiguracja Windows

(set-keyboard-coding-system 'cp1250) ;; Ustawienie odpowiedniego systemu kodowania
(prefer-coding-system 'windows-1250) ;; dla Windows
(setq ispell-program-name "aspell") ;; jeżeli jest zainstalowany aspell
(setq ispell-dictionary "polish")   ;; tu konfiguracja dt. aspella aby korzystał z słownika polskiego
;; ustawienie Consolas jako czcionki używanej przez Emacs
(set-default-font "-outline-Consolas-normal-r-normal-normal-*-*-96-96-c-*-iso8859-2")