Tryb Term w GNU Emacs umożliwia otwarcie emulatora terminala w buforze Emacsa. Oto jak go używać:

Tryb Open Term: Wpisz M-x term w Emacsie, aby otworzyć nowy bufor Term. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiszowego C-c C-j.

Uruchom powłokę: Po otwarciu bufora terminów pojawi się monit o uruchomienie powłoki. Możesz uruchomić powłokę, wpisując nazwę preferowanej powłoki (np. bash, zsh, fish itp.) i naciskając RET.

Użyj powłoki: Bufor Term będzie zachowywał się jak zwykły emulator terminala, umożliwiając uruchamianie poleceń powłoki, nawigację w katalogach i interakcję z programami wiersza poleceń. Możesz użyć wszystkich zwykłych poleceń powłoki, w tym cd, ls, grep i tak dalej.

Przełączanie pomiędzy trybem liniowym i znakowym: Domyślnie tryb Term jest w trybie znakowym, co oznacza, że Emacs zinterpretuje każde naciśnięcie klawisza i wyśle je do powłoki, gdy tylko je wpiszesz. Aby przełączyć się w „tryb liniowy”, który jest podobny do działania większości emulatorów terminali, naciśnij C-c C-j.

Użyj poleceń terminów: Tryb terminów udostępnia również kilka poleceń specyficznych dla tego trybu. Na przykład możesz wyczyścić bufor terminala za pomocą C-c C-k, przerwać uruchomione polecenie za pomocą C-c C-c lub wysłać literał C-c do powłoki, wpisując C-c C-c.

Wyjdź z trybu Term: Aby wyjść z trybu Term, wpisz exit lub wyloguj się w wierszu polecenia powłoki albo użyj skrótu klawiszowego C-c C-d.

Należy pamiętać, że tryb Term może nie działać idealnie z niektórymi funkcjami lub aplikacjami powłoki, szczególnie tymi, które zależą od określonego emulatora terminala lub ustawień powłoki. Jeśli napotkasz problemy, możesz wypróbować inne tryby Emacsa lub zewnętrzne emulatory terminali.

Powłoka (shell)

edytuj

Możesz użyć powłoki w GNU Emacs, otwierając bufor powłoki. Oto kroki:

Otwórz GNU Emacsa. Naciśnij M-x, aby wprowadzić znak zachęty „M-x” u dołu ekranu. Wpisz powłoka i naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie nowego bufora z uruchomioną powłoką. Możesz używać bufora powłoki jak zwykłego okna terminala. Na przykład możesz nawigować do katalogów, uruchamiać polecenia i wyświetlać dane wyjściowe. Aby wyjść z bufora powłoki, wpisz exit lub C-d. Możesz także dostosować swoje środowisko powłoki w GNU Emacs, ustawiając zmienną explicit-shell-file-name. Ta zmienna określa, którego programu powłoki użyć w buforze powłoki. Aby to ustawić, dodaj następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego Emacsa (zwykle ~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(setq explicit-shell-file-name "/ścieżka/do/twojej/powłoki")

Eshell

edytuj

Eshell to wbudowana powłoka w GNU Emacs, która zapewnia interfejs wiersza poleceń do interakcji z systemem operacyjnym. Oto jak używać Eshell w Emacsie:

Otwórz Eshell: Aby otworzyć Eshell, wpisz M-x eshell i naciśnij RET. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiaturowego M-x shell.

Wykonywanie poleceń: Po otwarciu Eshell możesz uruchamiać polecenia tak samo, jak w każdej innej powłoce. Na przykład, aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz ls i naciśnij RET. Dane wyjściowe polecenia zostaną wyświetlone w buforze Eshell.

Nawiguj po katalogach: Możesz nawigować po katalogach za pomocą tych samych poleceń, których użyłbyś w powłoce. Na przykład, aby przejść do innego katalogu, wpisz cd, a następnie ścieżkę do katalogu, do którego chcesz się zmienić. Możesz użyć . aby odnieść się do bieżącego katalogu i .. aby odnieść się do katalogu nadrzędnego.

Użyj historii poleceń: Eshell przechowuje historię poleceń, do której można uzyskać dostęp za pomocą klawiszy strzałek w górę iw dół. Aby wykonać polecenie z historii, wystarczy przejść do niego za pomocą klawiszy strzałek i nacisnąć RET.

Użyj poleceń Emacsa: ponieważ Eshell jest zintegrowany z Emacsem, możesz używać poleceń Emacsa do manipulowania tekstem w buforze Eshell. Na przykład możesz użyć C-a, aby przejść na początek linii, a C-e, aby przejść na koniec linii.

Dostosuj Eshell: Eshell zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować Eshell, wpisz M-x dostosuj grupę eshell i naciśnij RET.

Wyjdź z Eshell: Aby wyjść z Eshell, wpisz exit lub C-d w buforze Eshell.

Eshell to potężna i elastyczna powłoka, która zapewnia szereg zalet w porównaniu z innymi powłokami, takich jak integracja z Emacsem i możliwość wykonywania kodu Emacs Lisp. Aby dowiedzieć się więcej o Eshell, zajrzyj do dokumentacji Emacsa, wpisując C-h i i wybierając Info manual dla Emacsa, a następnie wyszukując „Eshell”.