Emacs/Zarządzanie pakietami

Zarządzanie pakietami w GNU Emacs umożliwia użytkownikom łatwe pobieranie, instalowanie i zarządzanie dodatkowymi pakietami lub rozszerzeniami Emacsa. Oto krótki przewodnik na temat korzystania z zarządzania pakietami w GNU Emacs:

Włącz zarządzanie pakietami: Domyślnie zarządzanie pakietami jest wyłączone w Emacsie. Aby go włączyć, dodaj następujące wiersze do pliku .emacs:

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives '("melpa" . "https://melpa.org/packages/"))

To mówi Emacsowi, aby załadował kod zarządzania pakietami i dodał repozytorium MELPA jako źródło pakietów.

Odśwież listę pakietów: po włączeniu zarządzania pakietami musisz odświeżyć listę pakietów, aby upewnić się, że masz najnowsze dostępne pakiety. Aby to zrobić, uruchom polecenie „M-x package-refresh-contents”.

Wyszukaj pakiety: Po zaktualizowaniu listy pakietów możesz wyszukiwać pakiety za pomocą polecenia „M-x package-list-packages”. Spowoduje to otwarcie nowego bufora z listą dostępnych pakietów. Możesz używać klawiszy strzałek do poruszania się po liście, a klawisza „i” do oznaczania pakietów do instalacji.

Zainstaluj pakiety: Aby zainstalować zaznaczone pakiety, uruchom polecenie „M-x package-install-selected-packages”. Emacs pobierze i zainstaluje wybrane pakiety i poprosi o ponowne uruchomienie Emacsa, jeśli to konieczne.

Zarządzaj zainstalowanymi pakietami: Aby zarządzać zainstalowanymi pakietami, użyj ponownie polecenia „M-x package-list-packages”. Tym razem zobaczysz listę zainstalowanych pakietów z literą „I” obok każdego aktualnie zainstalowanego pakietu. Możesz używać klawiszy strzałek do poruszania się po liście, a klawisza „d” do oznaczania pakietów do usunięcia.

Usuń pakiety: Aby usunąć zaznaczone pakiety, uruchom polecenie „M-x package-delete-selected-packages”. Emacs usunie wybrane pakiety i powiązane z nimi pliki.

Oto podstawowe kroki korzystania z zarządzania pakietami w GNU Emacs. Dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji i opcji, takich jak zależności pakietów, uaktualnianie pakietów i dostosowywanie repozytoriów pakietów. Możesz dowiedzieć się więcej o tych funkcjach w dokumentacji Emacsa.