Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

alias
forma komendy IRC, którą klient przekształca w pełną postać komendy wysyłanej do serwera, co skraca czas ich wypisywania; np. "/j #kanał" może być aliasem komendy "/join #kanał".
Anope
jeden z pakietów oferujących serwisy dodatkowe w IRC.
Atheme
inny pakiet serwisowy do IRC.
AuthServ
podobny do Name/NickServ tyle, że nie logujemy się na nick tylko na konto w nim utworzone. Jest używany w sieci OnlineGamesNet.net.
ban
zablokowanie wstępu na kanał dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników.
Bahamut IRCd
wersja oprogramowania serwerów IRC stosowana w sieci DALnet.
BitchX
"bojowy" klient IRC dla zaawansowanych użytkowników.
bot
wyspecjalizowany program, który łączy się z serwerem IRC tak jak zwykły klient, ale który nie służy do prowadzenia rozmów, lecz do automatycznego realizowania określonych funkcji - np. pilnowania porządku na kanale, rejestrowania jego użytkowników itp.
bomba
metoda oślepiania przeciwnika na IRCu poprzez wysyłanie do jego klienta serii powtarzających się komend CTCP, DCC lub msg, które powodują zawieszenie się jego komputera lub zapchanie jego łącza powodującego zerwanie jego łączności z serwerem.
botlinia
niektóre programy realizujące funkcję bota (Np: eggdrop) posiadają wewnętrznego chata, który jest na stałe połączony z innymi botami podobnego rodzaju działającymi na tym samym lub na innych kanałach a nawet w innych sieciach IRC; tworzy to wewnętrzny kanał porozumiewania się widoczny tylko dla operatorów botów.
botnet
sieć botów tworząca hierarchiczną sieć, umożliwiająca skuteczne nadzorowanie kanału z konsoli jednego z botów.
chanserv
rodzaj usługi, popularnej w wielu sieciach IRC, która umożliwia rejestrację kanałów a następnie "pilnuje" kanału, dzięki czemu nie istnieje ryzyko trwałego przejęcia kanału (patrz takeover i nameserv).
chanfix
usługa serwisowa dostępna EFnecie, przy pomocy której można rozstrzygać spory o prawa własności kanałów.
chatzilla
popularny klient IRC - część pakietu Mozilli.
cloack, cloacking
specjalna usługa dostępna w niektórych sieciach, umożliwiająca ukrycie swojego rzeczywistego adresu przed innymi użytkownikami irc i zastąpienie go określonym tekstem np. "wikipedia/<nick>" Patrz meta:IRC_channel_cloaks.
CSservice
oficjalna bramka WWW do obłsugi serwisu "X" działającego w Undernecie.
ctcp
client-to-client protocol - zbiór komend umożliwiających bezpośrednie pobieranie wybranych informacji z klienta innego użytkownika - umożliwia, uzyskiwanie informacji o nazwie klienta, jego wersji, czasie systemowym, lagu itp.
DALnet
Duża sieć IRC działająca w USA, w której powstał schemat dodatkowych serwisów stosowany później w wielu innych sieciach.
dcc
Direct Client-to-Client - zbiór usług związanych z bezpośrednim kontaktem dwóch klientów z pominięciem serwera IRC realizowany przez większość programów do IRC, umożliwiający chat z pominięciem serwera, przesyłanie plików, sprawdzanie laga itp.
deop
odebranie statusu operatora użytkownikowi na kanale.
duch (ghost)
porzucona, martwa sesja IRC; powstaje na skutek nagłego, nieporawnego zerwania łączności z serwerem; użytkownik jest widoczny na kanale, mimo że faktycznie jest rozłączony.
EFnet
największa i najstarsza sieć publiczna IRC, działająca głównie w USA.
Eggdrop
najbardziej popularny program służący do stawiania botów.
Epona
pakiet serwisów dodatkowych używany w niektórych sieciach IRC.
event
dowolne zdarzenie które miało miejsce w sieci IRC, pojęcie stosowane przy pisaniu skryptów; eventami są np. komunikaty użytkowników wysyłane na kanał, wyjście i wejście na kanał, zmiana trybu kanału lub użytkownika itp.
eXtreme
popularny uniwersalny skrypt do mIRCa, znany z licznych "wodotrysków", takich jak np. wbudowany mp3 player.
flood
wysyłanie na kanał lub bezpośrednio do określonego klienta dużych ilości danych na raz; czasami wykonywane omyłkowo przez początkujących użytkowników, a czasami celowo jako rodzaj wandalizmu lub w celu "oślepienia" użytkowników z flagą opa w czasie dokonywania takeoveru.
freenode
jedna z dużych, publicznych sieci IRC; przeznaczona dla osób związanych z projektami wolnego oprogramowania i wolnej treści.
flaga
oznakowanie grup użytkowników kanału posiadających określone przywileje, widoczne na liście użytkowników - "@" - op, "+" - voice' wewnątrz botlinii i niektórych serwisów również występują flagi użytkowników tyle, że inne.
fSERV
rozszerzenie DCC umożliwiające stawianie prymitywnych bibliotek plików do pobrania, zaimplementowana po raz pierwszy w mIRCu.
g-line
to samo co k-line, tyle że nie jest zakładane na jednym serwerze, lecz działa globalnie na wszystkich serwerach danej sieci IRC.
ghost
patrz duch.
hub
węzłowy serwer IRC, do którego nie można się zalogować i którego zadaniem jest tylko łączyć inne serwery; w botnetach jest to węzłowy bot, do którego są przyłączone wszystkie pozostałe boty
hybrid-IRCd
wersja oprogramowania do serwerów IRC, powstała w EFnecie, z której wywodzi się wiele innych wersji tego oprogramowania, obecnie jest rozwijana jako niezależny projekt.
hybserv2
projekt stworzenia uniwersalnego pakietu serwisowego do współpracy z IRCd-hybird.
hyperion-IRCd
wersja oprogramowania serwerów IRC, na której działa sieć freenode.
infobot
bot, który nie jest przeznaczony do pilnowania kanału lecz do udostępniania przez pytania zadawane na kanale określonych informacji.
ircop
użytkownik posiadający szczególne uprawnienia - ma automatycznie status operatora na wszystkich kanałach irc, może zakładać k-linię i tworzyć bany działające na całych grupach kanałów - status ircopa może nadać wyłącznie operator serwera; zwykle ircopami są operatorzy serwerów; w niektórych sieciach status ircopa mają boty oferujące dodatkowe usługi - patrz nickserv i chanserv
idle time
czas jaki minął od ostatniej akcji danego użytkownika; zwykle serwery po przekroczeniu pewnej, granicznej wartości "idle" uznają użytkownika za "ducha" (zawieszoną sesję) i zrywają z nim łączność.
identd
usługa serwerowa, umożliwiająca serwerowi rozpoznawanie numeru IP logującego się użytkownika, oraz przyznająca mu automatycznie na tej podstawie określoną flagę globalną.
IRCd
skrót od IRC deamon - podstawowe oprogramowanie serwera IRC, które realizuje prawie wszystkie jego funkcje, oprócz (w niektórych przypadkach) - serwisów.
ircii
najstarszy klient do IRC, stanowiący wzorzec dla pozostałych, przeznaczony głównie do pracy w w systemach opartych na architekturze Unixa.
ircN
popularny skrypt uniwersalny do programu mIRC o charakterystyce zbliżonej do LiCe.
irssi
popularny, względnie łatwy w obsłudze klient do IRC, przeznaczony głównie do pracy w systemach opartych na architekturze Unixa.
IRC Services
popularny pakiet serwisowy do sieci IRC, starający się być standardem w tym zakresie.
join
podstawowa komenda IRC powodująca wejście na dany kanał.
kanał
miejsce prowadzenia rozmów na IRCu. Kanały oznacza się znakiem hasza (#) na przykład: #wikipedia, #wikinews-pl - osoby przebywające na raz na jednym kanale widzą wszystkie komunikaty, wysyłane przez uczestników kanału na ten kanał.
k-line
trwały ban dla określonych zakresów numerów IP uniemożliwiający łączenie się z daną siecią IRC - zakładane przez operatorów serwerów dla grup użytkowników nie stosujących się do podstawowych zasad danej sieci
klient
program umożliwiający rozmowy na IRCu, łączący się z serwerem.
kick
wykopanie użytkownika z kanału
klucz
→ patrz maska
L
pseudobot stanowiący część pakietu serwisowego QuakeNetu - uproszczona wersja Q pełniąca rolę nadzorcy niewielkich kanałów.
lag
zauważalne spowolnienie przepływu informacji między serwerem i klientem lub między dwoma klientami; zdarza się, że osiąga nawet kilka minut; powoduje czasami nieporozumienia w czasie rozmów na kanale - komenda, która umożliwia zbadanie lagu /ctcp ping <nazwa kanału> lub <nick usera>.
lamer
użytkownik niedouczony, który zachowuje się nieodpowiedzialnie lub zadaje dużo niepotrzebnych pytań, na które odpowiedź można uzyskać w podręczniku do IRC.
LiCe
popularny skrypt uniwersalny do programu ircII i pochodnych, stanowiący wzorzec dla innych tego rodzaju skryptów.
maska
ciąg metaznaków umożliwiający wybór grupy użytkowników wg określonego kryterium; stosowane najczęściej w komendach: ban, whois i k-line; metaznaki dozwolone w maskach ircowych są zgodne ze standardem unixa.
massdeop, massban, masskick itd.
masowe odbieranie przywilejów lub banowanie i wykopywanie użytkowników z kanału, zazwyczaj w celu przejęcia kanału, często wykonywane przez wyspecjalizowane w tym boty lub "warskrypty".
mIRC
najbardziej popularny klient IRC pod MS Windows.
memoserv
jeden z serwisów serwerowych - rodzaj usługi, która umożliwia pozostawianie krótkich notatek zarejestrowanym użytkownikom.
msg
wysyłanie komunikatu do określonego użytkownika, niewidoczne na kanale.
motd
komunikat ustawiany przez operatora serwera, który widzi każdy użytkownik logujący się na dany serwer; później można go obejrzeć przy pomocy komendy /motd.
nick
pseudonim - nazwa, pod jaką użytkownik jest widziany na IRCu.
nameserv
jeden z serwisów serwerowych - specjalna usługa dostępna w niektórych sieciach umożliwiająca rejestrowanie swojego nicka, dzięki czemu jest pewność, że nikt nam go nie odbierze.
nickcollision
kolizja nicków - sytuacja zdarzająca się po splicie - polegająca na tym, że w sieci pojawia się nagle dwóch użytkowników z tym samym nickiem - różne protokoły IRC w różny sposób radzą sobie z tym problemem; zawsze jednak na skutek kolizji jeden z użytkowników jest po prostu odłączany od sieci - nickcollision jest czasem wykorzystywane do przejęcia kanałów (patrz takeover).
notice
krótki komunikat wysyłany do określonego użytkownika - od msg różni się tym, że w większości klientów pokazuje się on w aktywnym, a nie nowoutworzonym oknie i jest specjalnie wyróżniany kolorem lub czcionką.
noName
popularny, zwłaszcza wśród użytkowników QuakeNetu uniwersalny skrypt do mIRCa.
operator (op)
użytkownik mający na danym kanale specjalne prawa - daje możliwości banowania i wykopywania innych użytkowników z kanału, a także nadawanie przywileju opa innym użytkownikom; flaga "@" - patrz też "ircop".
protectskrypt
skrypt, którego działanie polega głównie na ochronie użytkownika przed atakami innych użytkowników.
Q
podstawowy psuedobot serwisowy QuakeNetu; pełni rolę nadzorcy dużych kanałów oraz umożliwia rejestrację użytkowników tej sieci.
QuakeNet
jedna z największych, publicznych sieci IRC, używana głównie przez graczy Quake i innych gier komputerowych.
query
to samo co msg, tylko z funkcją uruchomienia osobnego okna do rozmowy.
remotes
inna nazwa na event
revenge
tryb działania niektórych skryptów, botów i klientów polegający na automatycznym wykopywaniu i banowaniu użytkowników z "czarnej listy" tworzonej automatycznie lub ręcznie.
rathbox-IRCd
wersja oprogramowania serwerów IRC na której działa sieć EFnet.
serwer
komputer, do którego trzeba się podłączyć przy pomocy klienta, by móc rozmawiać na IRCu. Serwer należy do sieci i zazwyczaj ma swoją nazwę, na przykład irc.wikimedia.org. Aby połączyć się z usługą IRC zazwyczaj korzysta się z portu 6667.
serwis
dodatkowa usługa dostarczana przez serwery IRC w niektórych sieciach, widoczna dla użytkownika jako rodzaj bota (ChanServ, NameServ, MemoServ, OperServ itp.)
split
pełna desynchronizacja jednego lub więcej serwerów powodująca czasowe podzielenie się sieci na kilka podsieci; ma miejsce zazwyczaj, gdy serwery są przeciążone nadmierną liczbą użytkowników lub występuje przeciążenie łącz między nimi; na kanale widać to w postaci masowego zniknięcia grupy użytkowników
skrypt
specjalny program pisany w wewnętrznym języku klienta lub bota IRC, poszerzający w jakiś sposób jego możliwości
shitlist
"czarna" lista użytkowników gromadzona ręcznie lub automatycznie przez skrypty i boty; po wejściu na kanał kogoś z shitlisty, jest on natychmiast banowany i wykopywany z kanału
takeover
przejęcie władzy nad kanałem - np. poprzez wyłudzenie flagi opa od jednego z operatorów kanału, a następnie szybki, masowy deop dotychczasowych operatorów
topic
tekst przypisywany do kanału, który jest wyświetlany wchodzącym na kanał użytkownikom, a w wielu klientach IRC jest on automatycznie wstawiany do belki okna, w którym jest wyświetlany dany kanał
Undernet
sieć IRC, która pierwotnie powstała jako testowa odnoga EFnetu; w której po raz pierwszy zaimplementowano system serwisowy rejestracji kanałów; obecnie istnieje zupełnie niezależnie.
username
inaczej ident; to co występuje przed znakiem @ w adresie użytkownika, który łączy się z serwerem IRC; standardowo jest to nazwa konta użytkownika pobrana z jego systemu operacyjnego.
voice
flaga umożliwiająca zabieranie głosu na kanale moderowanym
VoiD
bot "obronno-zaczepny" powstały na bazie kod Eggdropa; pod koniec lat 90. XX w. uważany był za niezwyciężonego.
warskrypt
skrypt pisany w języku wewnętrznym klienta irc, z wbudowanymi funkcjami przydatnymi przy toczeniu wojny o przejęcie i kontrolowanie kanału
whois
komenda umożliwiająca uzyskanie informacji o danym użytkowniku, takich jak adres spod którego pisze, imię, nazwisko, rodzaj używanego klienta, czas zalogowania itp - umożliwia też uzyskanie listy użytkowników spełniających określone kryterium (np: listę wszystkich użytkowników danego kanału)
whitelist
"biała lista" zaufanych użytkowników gromadzona ręcznie lub automatycznie przez boty i skryptu; osoby znajdujące się na białej liście są chronione - np. dostają automatycznie opa po wejściu na kanał i ktoś, kto odbierze opa lub wykopie z kanału kogoś z białej listy jest sam wykopywany i banowany
wielki split
podział sieci EFnet na Efnet i IRCnet, który miał miejsce w 1996 r.
X
pseodobot serwisowy sieci Undernet; pełni jednocześnie rolę nadzorcy kanałów i rejestratora użytkowników sieci.
X-Chat
popularny, uniwersalny klient IRC dostępny do wielu systemów operacyjnych.
XDCC
rozszerzenie DCC umożliwiające tworzenie bibliotek plików działających podobnie do poza-IRCowej usługi publicznych FTP.
7thSphere
legendarny skrypt bojowy do mIRCa, posiadający wiele "pirackich" podprogramów, którymi można było m.in skutecznie zawieszać komputery z MS Windows 95.