Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/II

Odniesienie do podstawy programowej:
II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Uczeń:
  1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
Zadania realizujące ten punkt
  2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
Zadania realizujące ten punkt
  3. opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań w oparciu o proste analizy statystyczne;
Zadania realizujące ten punkt
  4. odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy;
Zadania realizujące ten punkt
  5. ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski;
Zadania realizujące ten punkt
  6. przygotowuje preparaty świeże oraz przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań: