Kody źródłowe/Adapter (wzorzec projektowy)

Adapter (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Adapter (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy adaptera
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Adapter


Adapter klasowy

edytuj
/**
 * przykład w języku Java
 */

/* klasa użytkownika powinna tworzyć obiekty adaptera */
/* przy użyciu referencji tego typu */
interface Stack<T>
{
  void push (T o);
  T pop ();
  T top ();
}

/* klasa adaptowana */
class DList<T>
{
  public void insert (DNode pos, T o) { ... }
  public void remove (DNode pos) { ... }
 
  public void insertHead (T o) { ... }
  public void insertTail (T o) { ... }
 
  public T removeHead () { ... }
  public T removeTail () { ... }
 
  public T getHead () { ... }
  public T getTail () { ... }
}

/* adaptuj klasę DList opakowując ją w interfejs Stack */
class DListImpStack<T> extends DList<T> implements Stack<T>
{
  public void push (T o) {
    insertTail (o);
  }
 
  public T pop () {
    return removeTail ();
  }
 
  public T top () {
    return getTail ();
  }
}

Python

edytuj
class Adaptee1:
  def __init__(self, *args, **kw):
    pass
 
  def specific_request(self):
    return 'Adaptee1'
 
class Adaptee2:
  def __init__(self, *args, **kw):
    pass
 
  def specific_request(self):
    return 'Adaptee2'
 
class Adapter(Adaptee1, Adaptee2):
  def __init__(self, *args, **kw):
    Adaptee1.__init__(self, *args, **kw)
    Adaptee2.__init__(self, *args, **kw)
 
  def request(self):
    return Adaptee1.specific_request(self), Adaptee2.specific_request(self)
 
client = Adapter()
print client.request()

Adapter obiektowy

edytuj
/**
 * przykład w języku Java
 */
class LegacyLine
{
  public void draw(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    System.out.println("line from (" + x1 + ',' + y1 + ") to (" + x2 + ',' + y2 + ')');
  }
}
 
class LegacyRectangle
{
  public void draw(int x, int y, int w, int h) {
    System.out.println("rectangle at (" + x + ',' + y + ") with width " + w + " and height " + h);
  }
}
 
interface Shape
{
  void draw(int x1, int y1, int x2, int y2);
}
 
class Line implements Shape
{
  private LegacyLine adaptee = new LegacyLine();

  public void draw(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    adaptee.draw(x1, y1, x2, y2);
  }
}
 
class Rectangle implements Shape
{
  private LegacyRectangle adaptee = new LegacyRectangle();

  public void draw(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    adaptee.draw( Math.min(x1, x2), Math.min(y1, y2), 
           Math.abs(x2 - x1), Math.abs(y2 - y1) );
  }
}
 
public class AdapterDemo
{
  public static void main(String[] args) {
    Shape[] shapes = { new Line(), new Rectangle() };
    // A begin and end point from a graphical editor
    int x1 = 10, y1 = 20;
    int x2 = 30, y2 = 60;
    for (Shape shape : shapes)
      shape.draw(x1, y1, x2, y2);
  }
}
//line from (10,20) to (30,60)
//rectangle at (10,20) with width 20 and height 40

Python

edytuj
# Python code sample

class Target:
  def request(self):
    pass

class Adaptee:
  def specific_request(self):
    return 'Hello Adapter Pattern!'

class Adapter(Target):
  def __init__(self, adaptee):
    self.adaptee = adaptee
 
  def request(self):
    return self.adaptee.specific_request()

client = Adapter(Adaptee())
print client.request()