Kody źródłowe/Algorytm Cohena-Sutherlanda

Algorytm Cohena-Sutherlanda • Kod źródłowy
Algorytm Cohena-Sutherlanda
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło algorytm Cohena-Sutherlanda

Python

edytuj

Przykładowy program napisany w języku Python, który losuje odcinek i obcina go algorytmem Cohena-Sutherlanda, a następnie zapisuje do pliku obrazek przedstawiający proste, prostokąt obcinający oraz odcinek wyjściowy i odcinek obcięty.

def Cohen_Sutherland(xa,ya, xb,yb, x_min,x_max,y_min,y_max):
	'''
	Funkcja obcina odcinek algorytmem Cohena-Sutherlanda
	
	xa,ya, xb,yb - współrzędne końców odcinka
	x_min, x_max, y_min, y_max - granice prostokąta
	'''

	def code(x,y):
		'''
		Funkcja wyznacza kod 4-bitowy dla podanego punktu
		'''
		b0 = int(y > y_max)
		b1 = int(y < y_min) << 1
		b2 = int(x > x_max) << 2
		b3 = int(x < x_min) << 3
		return b0 | b1 | b2 | b3
	
	def top(code): return (code & 0x01) != 0
	def bottom(code): return (code & 0x02) != 0
	def left(code): return (code & 0x04) != 0
	def right(code): return (code & 0x08) != 0
	
	code_a = code(xa,ya)
	code_b = code(xb,yb)
	while True:
		# 1. Sprawdzenie, czy odcinek w całości znajduje się w
		# prostokącie obcinającym - jeśli tak, zwracane są jego współrzędne.
		if code_a == 0 and code_b == 0:
			return ((xa,ya), (xb,yb))
	
		# 2. Sprawdzenie, czy odcinek w całości znajduje się poza
		# prostokątem obcinającym - jeśli tak jest funkcja kończy się.
		if (code_a & code_b) != 0:
			return None
	
		# 3. Wybranie punktu (a właściwie kodu punktu), który
		# znajduje się poza prostokątem
		if code_a != 0:
			code_o = code_a
		else:
			code_o = code_b

		# 5. Obcianie:
		# 5a. przez prostą y=y_max
		if top(code_o):
			t = (y_max-ya)/float(yb-ya)
			x = xa + t*(xb-xa)
			y = y_max
		# 5b. przez prostą y=y_min
		elif bottom(code_o):
			t = (y_min-ya)/float(yb-ya)
			x = xa + t*(xb-xa)
			y = y_min
		# 5c. przez prostą x=x_max
		elif left(code_o):
			x = x_max
			t = (x_max-xa)/float(xb-xa)
			y = ya + t*(yb-ya)
		# 5d. przez prostą x=x_min
		elif right(code_o):
			x = x_min
			t = (x_min-xa)/float(xb-xa)
			y = ya + t*(yb-ya)

		# 6. Odrzucenie punktu, który znajduje się poza prostokątem
		# (tego, który w 3. kroku został wybrany) i zastąpienie
		# go punktem przecięcia.
		if code_o == code_a:
			xa = x
			ya = y
			code_a = code(x,y)
		else:
			xb = x
			yb = y
			code_b = code(x,y)

if __name__ == '__main__':
	import Image
	import ImageDraw
	from random import randint

	rozdzielczosc = r = 500 # rozdzielczość obrazka
	image = Image.new("RGB", (rozdzielczosc, rozdzielczosc))
	draw = ImageDraw.Draw(image)

	# Granice prostokąta obcinającego
	y_min = 130
	y_max = 370
	x_min = 50
	x_max = 450

	# Współrzędne odcinka (losowe)
	xa = randint(0,rozdzielczosc)
	ya = randint(0,rozdzielczosc)
	xb = randint(0,rozdzielczosc)
	yb = randint(0,rozdzielczosc)

	# Obcięcie alg. Cohena-Sutherlanda - zmienna 'obciety_odcinek' zawiera albo
	# współrzędne obciętego odcinka, albo None, gdy odcinek znajdował się
	# poza prostokątem obcinającym
	obciety_odcinek = Cohen_Sutherland(xa,ya, xb,yb, x_min,x_max, y_min,y_max)

	# Rysowanie:
	draw.rectangle([0,0,r,r], fill="#fff")
	# * prostych y=y_min, y=y_max, x=x_min, x=x_max
	draw.line([0,y_min, r,y_min], fill="#aaa")
	draw.line([0,y_max, r,y_max], fill="#aaa")
	draw.line([x_min,0, x_min,r], fill="#aaa")
	draw.line([x_max,0, x_max,r], fill="#aaa")

	# * prostokąta obcinającego wyznaczonego przez te proste
	draw.rectangle([x_min,y_min,x_max,y_max], outline="#000")
	
	# * obcinanego odcinka
	draw.line([xa,ya,xb,yb], fill="#0f0")

	# * jeśli istnieje, obciętego odcinka
	if obciety_odcinek:
		draw.line(obciety_odcinek, fill="#f00", width=2)

	# Zapisanie obrazka
	image.save('Cohen_Sutherland.png', 'PNG')

Ten sam algorytm zaimplementowany w języku C#, który obcina odcinek algorytmem Cohena-Sutherlanda, a następnie rysuje go.

  public class AlgorithmCohenSutherland
  {
    float minX, minY, maxX, maxY;

    public AlgorithmCohenSutherland(float minX, float minY, float maxX, float maxY)
    {
      this.minX = minX;
      this.minY = minY;
      this.maxX = maxX;
      this.maxY = maxY;
    }

    public byte Code(float x, float y)
    {
      byte code = 0;

      code |= Convert.ToByte(y > this.maxY);
      code |= Convert.ToByte(Convert.ToUInt16(y < this.minY) << 1);
      code |= Convert.ToByte(Convert.ToUInt16(x > this.maxX) << 2);
      code |= Convert.ToByte(Convert.ToUInt16(x < this.minX) << 3);

      return code;

    }

    public bool IsTop(byte code)
    {
      return (code & 0x01) != 0;
    }

    public bool IsBottom(byte code)
    {
      return (code & 0x02) != 0;
    }

    public bool IsLeft(byte code)
    {
      return (code & 0x04) != 0;
    }

    public bool IsRight(byte code)
    {
      return (code & 0x08) != 0;
    }

    public void DrawLine(Graphics g, Pen pen, PointF P1, PointF P2)
    {
      byte codeP1 = this.Code(P1.X, P1.Y);

      byte codeP2 = this.Code(P2.X, P2.Y);


      while (true)
      {
        if (codeP1 == 0 && codeP2 == 0)
        {
          // rysuje
          g.DrawLine(pen, P1, P2);

          return;
        }

        if ((codeP1 & codeP2) != 0)
        {
          return;
        }

        byte tmp_code;

        if (codeP1 != 0)
        {
          tmp_code = codeP1;
        }
        else
        {
          tmp_code = codeP2;
        }

        float t = 0, x = 0, y = 0;

        if (this.IsTop(tmp_code))
        {
          t = (this.maxY - P1.Y) / (P2.Y - P1.Y);
          x = P1.X + t * (P2.X - P1.X);
          y = this.maxY;
        }
        else if (this.IsBottom(tmp_code))
        {
          t = (this.minY - P1.Y) / (P2.Y - P1.Y);
          x = P1.X + t * (P2.X - P1.X);
          y = this.minY;
        }
        else if (this.IsLeft(tmp_code))
        {
          t = (this.maxX - P1.X) / (P2.X - P1.X);
          x = this.maxX;
          y = P1.Y + t * (P2.Y - P1.Y);
        }
        else if (this.IsRight(tmp_code))
        {
          x = this.minX;
          t = (this.minX - P1.X) / (P2.X - P1.X);
          y = P1.Y + t * (P2.Y - P1.Y);
        }

        if (tmp_code == codeP1)
        {
          P1.X = x;
          P1.Y = y;

          codeP1 = this.Code(x, y);
        }
        else
        {
          P2.X = x;
          P2.Y = y;

          codeP2 = this.Code(x, y);
        }
      }
    }
  }

Licencja

edytuj

Kod pythonowy:

Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.


Kod C#:

Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.