Kody źródłowe/Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa • Kod źródłowy
Algorytm Euklidesa
Kod źródłowy
Implementacje algorytmu Euklidesa.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Algorytm Euklidesa

Euklides pierwotnie sformułował ten problem geometrycznie, jako szukanie wspólnej "miary" dwóch odcinków. Jego algorytm polegał na kolejnym odejmowaniu krótszego odcinka od dłuższego.


Implementacja algorytmu Euklidesa

edytuj
 loop  CMP  Ri, Rj    ; porównaj i z j, ustawiając flagi warunkowe:
               ;  - "GT" dla (i > j) 
               ;  - "LT" dla (i < j)  
               ;  - "NE" dla (i != j)    
    SUBGT Ri, Ri, Rj  ; jeśli "GT" (większa niż ang. greater than), wykonaj i := i - j; 
    SUBLT Rj, Rj, Ri  ; jeśli "LT" (mniejsza niż ang. less than), wykonaj j := j - i; 
    BNE  loop     ; jeśli "NE" (nie równy ang.not equal), wykonaj skok do etykiety 'loop'
section .text
global getgcd
getgcd:
 push ebp      
 mov ebp,esp   
 mov eax,[ebp+8] 
 mov ebx,[ebp+12] 
petla:
 cmp eax,ebx   
 jg  wiekszy  
 jl  mniejszy  
 jmp koniec   
wiekszy:
 sub eax,ebx
 jmp petla
mniejszy:
 sub ebx,eax
 jmp petla
koniec:
 mov esp,ebp   
 pop ebp     
 ret
function nwd(a, b) {
  while (a != b) {
    if (a>b) {
      a -= b;
    } else {
      b -= a;
    }
  }
  return a;
}
int gcd(int a,int b){
  return b?gcd(b,a%b):a;
}
int nwd(int a, int b) {
  if (b == 0) 
    return a;
  return nwd(b, (a % b));
}
int nwd(int a, int b){
  int tmp;
  while(b != 0){
    tmp = a % b;
    a = b;
    b = tmp;
  }
  return a;
}

albo za pomocą odejmowania:

while (i != j)
{
  if (i > j)
    i -= j;
  else
    j -= i;
}
	Input		/ AC = wejscie
	Store X		/ X = AC
	Input		/ AC = wejscie
	Store Y		/ Y = AC
While,	Load X		/ AC = X
	Subt Y 	/ AC -= Y
	Skipcond 400	/ If (AC==0) [X!=Y] to pomin nast. rozkaz
	Jump If		/ If (X!=Y) skocz do If
	Jump Return	/ If (X==Y) to wyjdz z petli
If,	Skipcond 800	/ If (AC>0) [X>Y] to pomin nast. rozkaz
	Jump Else	/ If (X<Y) to skocz do Else
	Load X		/ AC = X
	Subt Y		/ AC -= Y
	Store X		/ X = AC
	Jump While	/ skocz do While (petla)
Else,	Load Y		/ AC = Y
	Subt X		/ AC -= X
	Store Y		/ Y = AC
	Jump While	/ skocz do While (petla)
Return,	Load X		/ AC = X
	Output		/ daj AC na wyjscie
	Halt		/ koniec
X,	dec 0
Y,	dec 0

Można to zilustrować następującą implementacją w Pascalu.

function nwd(a,b: Integer): Integer;
begin
  while a <> b do
    if a > b then
      a := a-b
    else
      b := b-a;
  nwd := a;
end;

albo nieco inaczej:

function nwd(a, b: Integer): Integer;
var
  tmp: Integer;
begin
  repeat
    tmp := a mod b;
    a := b;
    b := tmp;
  until b = 0;
  nwd := a;
end;
sub nwd
{
  my ($a,$b)=@_;
  # drugi argument nie powinien być większy od pierwszego
  ($b,$a)=($a,$b) if $b>$a;
  return $a if $b==0;
  nwd($b,$a%$b);
};
function NWD($a, $b) {
  while ($b) {
    $tmp = $a%$b;
    $a = $b;
    $b = $tmp;
  }
  return $a;
}


function nwd(a, b) {
  var r;
  while (b) {
    r = a % b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}
  nwd(X,0,X).
  nwd(X,Y,Wynik):- not(Y==0),
    X1 is X mod Y,
    nwd(Y,X1,Wynik1),
    Wynik is Wynik1.
def nwd(a, b):
  while b:
    a, b = b, a%b
  return a

Wersja uproszczona.

def nwd(a, b):
  while b:
    c = b
    b = a%b
    a = c
  return a

Wersja z odejmowaniem "odcinków" w Pythonie.

def nwd(a,b):
  while a != b:
    if a > b:
      a -= b
    else:
      b -= a
  return a
def bgcd(a,b)
  g=1
  while(a&1==0 && b&1==0)
    g<<=1
    a>>=1
    b>>=1
  end
  while b!=0
    if a&1 == 0
      a>>=1
    elsif b&1 == 0
      b>>=1
    else
      if (a>b)
        a-=b
        a>>=1
      else
        b-=a
        b>>=1
      end
    end
  end
  return g*a
end
def nwd(a,b) 
  if a > b then a -= b else b -= a end while a != b; return a
end

dla wielu liczb gdzie arr - tablica liczb

def nwd(arr)
  a = arr.pop
  arr.each do |b|
    if a > b then a -= b else b -= a end while a != b; 
  end
  return a
end

Funkcja biblioteki standardowej:

a.gcd b

Definicja funkcji wynika bezpośrednio ze wzoru rekurencyjnego:

(define (nwd a b)
  (if (= b 0)
    a
    (nwd b (modulo a b))))
(define (mod a b)
  (if(< a b)
    a
  (mod (- a b) b))) 

(define (nwd a b)
  (if(=? b 0)
    a
  (nwd b (mod a b))))
create function NWD(@a int, @b int)
returns int
as
begin
  declare @tmp int
  while @b <> 0 select @tmp = @a%@b, @a = @b, @b = @tmp
  return @a
end

Dla większej ilości liczb

edytuj
function gcdp($a, $b) { // funkcja pomocnicza
  if ($b == 0) {
    return $a;
  } else {
    return gcdp($b, $a % $b);
  } 
}

function gcd($list) {  // główna funkcja
  sort($list);
  $g = $list[0];
  for ($i = 0; $i < count($list)-1; $i++) {
    $g = gcdp($g, $list[$i]);
  }
  return $g;
}

Rozszerzony algorytm Euklidesa

edytuj
create function nwd(@a int, @b int)
returns @m table(p int, q int)
/*
Funkcja zwraca rozwiązanie równania: a*p + b*q = NWD(a,b)
*/
as
begin
 declare @r int, @q int,
     @x int, @x1 int, @x2 int,
     @y int, @y1 int, @y2 int

 select @q = @a/@b, @r = @a - @q*@b,
     @x2 = 1, @x1 = 0, @x = 1,
     @y2 = 0, @y1 = 1, @y = 1 - @q

 while @r <> 0
  select @a = @b, @b = @r,
      @x = @x2 - @q*@x1, @x2 = @x1, @x1 = @x,
      @y = @y2 - @q*@y1, @y2 = @y1, @y1 = @y,
      @q = @a/@b, @r = @a - @q*@b

 insert into @m select @x, @y

 return
end
#include <iostream>
#include <cmath>

int main (){
  int a,b;

  //Pobranie danych
  std::cout << "Podaj a ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "\nPodaj b ";
  std::cin >> b;
  if ( (a < 0) || (b < 0) ){
    std::cout << "Wartosci a i b powinny byc wieksze od zera\n";
    exit (1);
  }
  
  //zachowanie pierwotnych wartosci
  int a0 = a, b0 = b;
  
  //Zapewnia spelnienie niezmiennika p*a0 + q*b0 = a oraz r*a0 + s*b0 = b
  int p = 1, q = 0, r = 0, s = 1;
  int c, quot, new_r, new_s;
  
  //algorytm
  while (b != 0){
    c = a % b;
    quot = lrint (floor (a/b));
    a = b;
    b = c;
    new_r = p - quot * r;
    new_s = q - quot * s;
    p = r; q = s;
    r = new_r; s = new_s;
  }
  std::cout << "NWD(a,b) = a * p + b * q\n"
    << "NWD(" << a0 << "," << b0 << ") = " 
    << a0 << " * " << p << " + " 
    << b0 << " * " << q << '\n';
}
#include <iostream>

int v,w;

template <class _t1, class _t2, class _t3>
struct tripl {
  // wzorowane na kontenerze pair z biblioteki STL
  _t1 d;
  _t2 x;
  _t3 y;
  tripl()
    : d(), x(), y() { };
  tripl(const _t1& _a, const _t2& _b, const _t3& _c)
    : d(_a), x(_b), y(_c) { };
  template <class _u1, class _u2, class _u3>
  tripl(const tripl<_u1,_u2,_u3>& _t)
    : d(_t.d), x(_t.x), y(_t.y) { };
};

template <class typ>
tripl<typ,typ,typ> egcd(typ _a, typ _b) {
  // szablon funkcji obliczającej NWD
  if(_b==0) 
    return tripl<typ,typ,typ>(_a,1,0);
  tripl<typ,typ,typ> tmp;
  tmp = egcd<typ>(_b,_a%_b);
  return tripl<typ,typ,typ> (tmp.d, tmp.y, tmp.x-((int)(_a/_b))*tmp.y);
}

int main() {
  std::cout << "Podaj pare liczb rozdzielonych spacja\n";
  std::cin >> v >> w;
  tripl<int,int,int> ret;
  ret = egcd(v,w);
  std::cout << "gcd(" << v << ", " << w << ") = " << ret.d << " = " 
    << ret.x << "*" << v << (ret.y>0? " + " : " - ") 
    << (ret.y>0? ret.y : -ret.y) << "*" << w << '\n';
  return 0;
}