Kody źródłowe/Algorytm Prima

Algorytm Prima • Kod źródłowy
Algorytm Prima
Kod źródłowy
Implementacja algorytmu Prima w Pascalu.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Algorytm Prima
{
DANE:
 n - liczba wierzchołków grafu
 a - graf spójny i nieskierowany - tablica wskaźników na listy krawędzi incydentnych
 a[i] - adres pierwszej krawędzi incydentnej z wierzchołkiem grafu "i"
 elementem listy opisującym krawędź jest rekord zawierający trzy pola:
 wezel - numer wierzchołka grafu połączonego krawędzią
 koszt - koszt tej krawędzi
 nast - adres następnego składnika listy
 wszystkie krawędzie grafu powinny mieć nieujemne koszty
 z - tablica, w której zapisano informację o zrobionych wierzchołkach grafu
 z[i]=prawda, gdy wierzchołek "i" został już dołączony do minimalnego drzewa rozpinającego

WYNIK:
 minimalne drzewo rozpinające "b" grafu "a"

Zaznacz wybrany wierzchołek - niech będzie to wierzchołek 1 - jako dołączony do minimalnego drzewa rozpinającego (zrobiony)
Dla wszystkich wierzchołków j incydentnych z wierzchołkiem 1:
jeżeli wierzchołek j nie został jeszcze zrobiony, to krawędź prowadzącą do tego wierzchołka dodaj do kopca
Dopóki kopiec nie jest pusty wykonuj następujące czynności:
Jeżeli krawędź o najmniejszym koszcie w kopcu prowadzi do wierzchołka jeszcze nie zrobionego, to wykonaj następujące czynności:
Dodaj tą krawędź do minimalnego drzewa rozpinającego
Zaznacz wierzchołek i, do którego prowadzi krawędź jako zrobiony
Usuń z kopca krawędź prowadzącą do wierzchołka i
Dla wszystkich wierzchołków j incydentnych z wierzchołkiem i:
 Jeżeli wierzchołek j nie został jeszcze dołączony do minimalnego drzewa rozpinającego, to dołącz krawędź [i, j] do kopca
 Jeżeli krawędź prowadzi do wierzchołka już dołączonego do minimalnego drzewa rozpinającego, to usuń ją z kopca
}

type
 WKrawedzGrafu = ^KrawedzGrafu;
 KrawedzGrafu = record
  wezel : integer;
  koszt : integer;
  nast : WKrawedzGrafu;
 end;

 Graf = array[1..20] of WKrawedzGrafu;

 WezelKopca = record
  odwezla : integer;
  dowezla : integer;
  koszt : integer;
 end;

 Kopiec = array[1..100] of WezelKopca;

Procedure Zamien(var a, b: WezelKopca);
var
 tmp: WezelKopca;
begin
 tmp := a;
 a := b;
 b := tmp;
end;

{ n - rozmiar kopca }
{ k - numer węzła  }
procedure Przywroc(Var a: Kopiec; n, k: integer);
var
 rodzic, potomek: integer;
begin
 { Przywróć strukturę ku górze, do korzenia }
 potomek := k;
 rodzic := potomek div 2;
 while (rodzic > 0) and (a[rodzic].koszt > a[potomek].koszt) do
 begin
  zamien(a[rodzic], a[potomek]);
  potomek := rodzic;
  rodzic := potomek div 2;
 end;

 { Przywróć strukturę ku dołowi, od korzenia }
 rodzic := k;
 potomek := 2 * rodzic;

 while potomek <= n do
 begin
  if (potomek<n) And (a[potomek].koszt>a[potomek+1].koszt) then Inc(potomek);
  if a[potomek].koszt<a[rodzic].koszt then
  begin
   zamien(a[rodzic], a[potomek]);
   rodzic := potomek;
   potomek := 2 * rodzic;
  end
  else
   break;
 end;
end;

{ Dodaj do kopca krawędź grafu }
{ n - rozmiar kopca      }
procedure DoKopca(var a: Kopiec; var n: integer; odwezla, dowezla, koszt: integer);
begin
 inc(n);
 a[n].odwezla := odwezla;
 a[n].dowezla := dowezla;
 a[n].koszt := koszt;
 przywroc(a, n, n);
end;

{ Usuń z kopca jego korzeń }
procedure ZKopca(var a: Kopiec; var n: integer);
begin
 zamien(a[1], a[n]);
 dec(n);
 przywroc(a, n, 1);
end;

Procedure DodajKrawedz(var a : Graf; odwezla, dowezla, koszt : integer);
var
 tmp : WKrawedzGrafu;
begin
 new(tmp);
 tmp^.wezel := dowezla;
 tmp^.koszt := koszt;
 tmp^.nast := a[odwezla];
 a[odwezla] := tmp;
 new(tmp);
 tmp^.wezel := odwezla;
 tmp^.koszt := koszt;
 tmp^.nast := a[dowezla];
 a[dowezla] := tmp;
end;

{ Przekształć graf "a" w min. drzewo rozpinające "b" }
{ n - ilość wierzchołków grafu            }
procedure GenerujGraf(var a, b : Graf; n : integer);
var
 i : integer;
 k : Kopiec;
 ck : integer;
 ptr : WKrawedzGrafu;
 z : array[1..20] of boolean;
begin
 ck := 0;
 for i := 1 to n do
 begin
  b[i] := nil;
  z[i] := false;
 end;

 ptr := a[1];
 z[1] := true;
 while ptr <> nil Do
 begin
  if not z[ptr^.wezel] then
   DoKopca(k, ck, 1, ptr^.wezel, ptr^.koszt);
  ptr := ptr^.nast;
 end;

 while ck > 0 Do
 begin
  if not z[k[1].dowezla] then
  begin
   i := k[1].dowezla;
   DodajKrawedz(b, k[1].odwezla, k[1].dowezla, k[1].koszt);
   ZKopca(k, ck);
   z[i] := true;
   ptr := a[i];

   while ptr <> nil do
   begin
    if not z[ptr^.wezel] then
     DoKopca(k, ck, i, ptr^.wezel, ptr^.koszt);
    ptr := ptr^.nast;
   end;
  end
  else
   ZKopca(k, ck);
 end;
end;

var
 i, n : integer;
 a, b : Graf;
 ptr : WKrawedzGrafu;

begin
 n := 6;
 for i := 1 to n do
 a[i] := nil;

 DodajKrawedz(a, 1, 2, 13);
 DodajKrawedz(a, 1, 3, 2);
 DodajKrawedz(a, 1, 4, 6);
 DodajKrawedz(a, 2, 4, 5);
 DodajKrawedz(a, 2, 5, 1);
 DodajKrawedz(a, 2, 6, 5);
 DodajKrawedz(a, 3, 4, 3);
 DodajKrawedz(a, 3, 5, 15);
 DodajKrawedz(a, 4, 2, 1);
 DodajKrawedz(a, 4, 5, 10);
 DodajKrawedz(a, 5, 2, 2);

 GenerujGraf(a, b, n);

 writeln('Minimalne drzewo rozpinające :');
 for i := 1 to n do
 begin
  ptr := b[i];
  while ptr <> nil do
  begin
   if i <= ptr^.wezel then
    writeln(i, ' -> ', ptr^.wezel, ' - ', ptr^.koszt);
   ptr := ptr^.nast;
  end;
 end;

 readln;
end.