Kody źródłowe/Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego • Kod źródłowy
Ciąg Fibonacciego
Kod źródłowy
Program obliczający n–ty wyraz ciągu Fibonacciego.

MatLAB

edytuj
%Ciag Fibonacciego  cfibonacciego.m  % program główny
%
n=input('Podaj liczbe wyrazow ciagu: ');
fibonacci(n);function y=fibonacci(n) %fibonacci.m - funkcja
if n==1
  y(1)=1;
  disp(['a(1)=',num2str(y(1))]);
elseif n==2
  y(1)=1;
  y(2)=1;
    for i=1:n
      disp(['a(',num2str(i),')=',num2str(y(i))]);
    end
elseif n>2
      y(1)=1;
      y(2)=1;
      disp('a(1)=1');
      disp('a(2)=1');   
      for i=3:n
        y(i)=y(i-2)+y(i-1);
        disp(['a(',num2str(i),')=',num2str(y(i))]);
      end
else
  disp('zle n!');
end
z=1:n;
plot(z,y);

Potęgując macierz

edytuj
function f = fibonacci(n)
 f = ([1 1; 1 0]^n)(1,2)
endfunction

Autoit3

edytuj

Iteracyjnie

edytuj
Local $a = 1 , $b = 1
Local $num = InputBox("Ciąg Fibonacciego", "Podaj którą liczbę z ciągu Fibonacciego chcesz zobaczyć:")
If $num > 92 OR $num < 1 Then
	MsgBox(0,'Błąd','Przekroczono zakres.')
	exit
EndIf
If $num = 1 OR $num = 2 Then
	MsgBox(0,'Wynik','1')
	exit
EndIf
For $x = 1 to $num-2
	$c = $a + $b
	$a = $b
	$b = $c
Next
MsgBox(0,'Wynik',$b)

Rekurencyjnie

edytuj
unsigned int fib(unsigned int n) {
  if(n == 0) return 0;
  if(n == 1) return 1;
  return fib(n-1)+fib(n-2);
}

Poniższa implementacja wykorzystuje rekurencję ogonową, dzięki czemu kompilator potrafi przekształcić ją w iterację.

static unsigned int fib_(const unsigned int f2, const unsigned int f1, const unsigned int i, const unsigned int n)
{
  if (i == n)
    return f1;
  return fib_(f1, f2+f1, i+1, n);
}

unsigned int fib(const unsigned int n)
{
  if (n < 2)
    return n;
  return fib_(0, 1, 1, n);
}

Tu z kolei wykorzystujemy tożsamości pozwalające zredukować n o połowę w każdym kroku rekurencji, co prowadzi do logarytmicznej złożoności czasowej.

void fib_(unsigned int &pp, unsigned int &ff, const unsigned int n)
{
  if (n < 2) {
    pp = 0; ff = n;
  } else {
    unsigned int p, f;
    fib_(p, f, n / 2);   // dzielenie całkowite z odrzuceniem reszty

    if (n % 2 == 0)     // n = 2k
    {
      pp = p*p + f*f;   // F(n-1) = F(2k-1) = F(k-1)^2 + F(k)^2
      ff = 2*p*f + f*f;  // F(n)  = F(2k)  = (2F(k-1) + F(k))*F(k)
    }
    else          // n == 2k+1, n/2 = k
    {
      ff = p*p + f*f;   // F(n-2) = F(2k-1) = F(k-1)^2 + F(k)^2
      pp = 2*p*f + f*f;  // F(n-1) = F(2k)  = (2F(k-1) + F(k))*F(k)
      ff += pp;      // F(n)  = F(2k+1) = F(n-2) + F(n-1)
    }
  }
}

unsigned int fib(const unsigned int n)
{
  unsigned int p, f; // p: F(n-1), f: F(n)
  fib_(p, f, n);
  return f;
}

Iteracyjnie

edytuj
unsigned int fib(unsigned int n) {
  if( (n == 0) || (n == 1) ) return n;
  unsigned int a, b;
  a = 1; b = 1;
  for(unsigned int i=0; i < n-2; i++) {
    std::swap(a, b);
    b += a;
  }
  return b;
}

Należy dołączyć dodatkowo plik nagłówkowy biblioteki matematycznej.

#include <math.h> // #include <cmath> w C++
unsigned int fib(unsigned int n) {
  return 1.0/sqrt(5.0) * ( pow( (1.0+sqrt(5.0))/2.0 , (double)(n) ) - pow( (1.0-sqrt(5.0))/2.0 , (double)(n) ) );
}

Metaprogramowanie

edytuj

Działa tylko w C++ z racji braku szablonów w C, przy czym ilość elemetów ciągu jest ograniczona do 46 elementów, z powodu maksymalnej wartości dla typu int, która jest przekroczona przy próbie obliczenia 47 elemencie - tzw. "overflow" (próba obliczenia tego elementu skończy się błędem kompilacji w przypadku nowszych kompilatorów).

template <unsigned int n>
struct Fib {
  static const unsigned int value = Fib<n - 1>::value + Fib<n - 2>::value;
};

template <>
struct Fib<0> {
  static const unsigned int value = 0;
};

template <>
struct Fib<1> {
  static const unsigned int value = 1;
};

Pascal

edytuj

Iteracyjnie

edytuj
program fibonacci; 
var 
 a, b, c, i, liczba: integer;

begin
 writeln('Podaj ktora liczbe z ciagu Fibonacciego chcesz zobaczyc: ');
 readln(liczba);
 a:=1;
 b:=1;
 if liczba=0 then
   writeln('wynik: 0')
 else
 if liczba<=2 then 
  writeln('Wynik: ', a) 
 else
 begin
  for i:=3 to liczba do
  begin
   c:=a+b;
   a:=b;
   b:=c;
  end;
  writeln('Wynik: ', c);
 end;
end.

Rekurencyjnie

edytuj
program ciagFib;

var 
 liczba: integer;

function fib(n:integer):integer;
begin
 if (n=1) or (n=0) then
  fib:=n
 else
  if n>1 then
   fib:=fib(n-1)+fib(n-2);
end;

begin
 writeln('Podaj n: ');
 readln(liczba);
 writeln('Wynik: ', fib(liczba));
end.

Python

edytuj

Iteracyjnie

edytuj
def fib(n):
  a, b = 0, 1
  for i in range(n):
    a, b = b, a+b
  return a

Rekurencyjnie

edytuj
def fib(n):
  if n == 0 or n == 1:
    return n
  else:
    return fib(n-1)+fib(n-2)

Potęgując macierze

edytuj

Metoda szerzej opisana na wikipedii

def fib(n):
  if n == 0: return 0

  n -= 2

  ca, cb, cc = sa, sb, sc = 1, 1, 0

  while n>0:
    if n & 1: 
      sa, sb, sc = (sa*ca + sb*cb), (sa*cb + sb*cc), (sb*cb + sc*cc)
    n >>= 1
    t = cb**2
    ca, cb, cc = (ca**2+t), (cb*(ca+cc)), (cc**2+t)

  return sa

Rekurencyjnie

edytuj
function fib_rek($n)
{
	if($n==0)
	{
		return 0;
	}
	if($n==1)
	{
		return 1;
	}
	return fib_rek($n-2) + fib_rek($n-1);
}

Iteracyjnie

edytuj
function fib_iter($n)
{
	if($n <= 2)
	{
		return 1;
	}
	else
	{
		$a = 1;
		$b = 1;
		$c = 0;
		for($i=0; $i<$n-2; $i++)
		{
			$c = $a + $b;
			$a = $b;
			$b = $c;
		}
		return $c;
	}
}
function fib_binet($n)
{
	$fi = (sqrt(5)+1)/2;
	$binet = (pow($fi,$n) - pow(($fi-1),$n)) * sqrt(5)/5;
	return $binet;
}

Iteracyjnie

edytuj
def fib(n)
  a, b = 0, 1
  for i in 0..n
    a, b = b, a+b
  end
  return a
end

Rekurencyjnie

edytuj
def fib(n)
  if n == 0 or n == 1:
    return n
  else
    return fib(n-1)+fib(n-2)
  end
end

Korzystamy z tego, że φ - 1 = 1/φ

def fib(n)
  fi = (Math.sqrt(5)+1)/2
  (fi**n - (fi-1)**n) * Math.sqrt(5)/5
end

Potęgowanie macierzy

edytuj
require 'matrix'

def fib(n)
  (Matrix.rows([[1,1],[1,0]]) ** n)[1,1]
end

Common Lisp / Emacs Lisp

edytuj

Iteracyjnie

edytuj
(defun fib (n)
 (do ((a 0 b)
    (b 1 (+ a b)))
  ((minusp (decf n)) a)))

Potęgując macierze

edytuj
(defun matrix-multiply (A B)
 (let* ((sA (array-dimensions A))
     (sB (array-dimensions B))
     (res (make-array (list (first sA) (second sB)))))
  (loop for i from 0 below (first sA) do
   (loop for j from 0 below (second sB) do
    (setf (aref res i j)
     (loop for k from 0 below (first sB) sum (* (aref A i k) (aref B k j))))))
  res))

(defun binarize (n)
 (loop while (plusp n) collect (mod n 2) do (setf n (/ (- n (mod n 2)) 2))))

(defun fast-expt (x n &key (e 1) (op #'*))
 (let ((w e))
  (loop for i in (nreverse (binarize n)) do
   (setf w (reduce op (if (zerop i) (list w w) (list w w x)))))
  w))

(defun fib-matrix (n)
 (aref (fast-expt #2A((1 1)(1 0)) n :e #2A((1 0)(0 1)) :op #'matrix-multiply) 0 1))

Ze wzoru Bineta

edytuj
(defun fib-bin (n)
 (let* ((a (/ (+ (sqrt 5) 1) 2))
     (b (- 1 a)))
  (truncate (/ (- (expt a n) (expt b n)) (sqrt 5)))))

Prolog

edytuj
fib(N,0):-
	N =:= 0,
	!.
fib(N,1):-
	N>0,
	N<3,
	!.
fib(N, R):-
	fib(N-1, R2),
	fib(N-2, R3),
	R is R2+R3.

Erlang

edytuj
fib(N)        -> fib(N, 0, 1).
fib(0, Result, _)  -> Result;
fib(N, Result, Next) -> fib(N - 1, Next, Result + Next).

Haskell

edytuj
fib :: Integer -> Integer
fib 0 = 1
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)

Poprzedni algorytm wymaga kilku sekund do policzenia 30 liczby ciągu Fibonacciego. Następujący algorytm oblicza 50000 liczbę w czasie poniżej 1s.

listFib :: [Integer]
listFib = 0 : 1 : (zipWith (+) listFib $ tail listFib)

fib :: Int -> Integer
fib n = listFib !! (n+1)

Rekurencyjnie

edytuj
public static uint Fibonacci(uint n)
    {
      if (n <= 2)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return Fibonacci(n - 2) + Fibonacci(n - 1);
      }
    }

Iteracyjnie

edytuj
public static uint Fibonacci(uint n)
    {
      if (n <= 2)
      {
        if (n=0) {
         return 0;
        } else {
        return 1;
        }
      }
      else
      {
        uint a = 1;
        uint b = 1;
        uint c = 0;
        for (int i = 0; i < n-2; i++)
        {
          c = a + b;
          a = b;
          b = c;
        }
        return c;
      }
    }

Potęgowanie macierzy

edytuj

Metoda obliczająca n–ty wyraz ciągu Fibonacciego ze złożonością O(n) w języku C# (złożoność może zostać zredukowana do O(lg n) przez zastosowanie binarnego algorytmu potęgowania macierzy)

public static int Fibonacci(int n)
{
  if (n == 0)
    return 0;
  if (n == 1 || n == 2)
    return 1;

  int[,] A = new int[2, 2] { { 0, 1 }, { 1, 1 } };
  int[,] B = (int[,])A.Clone();
  int[,] C = new int[2, 2];

  n -= 2;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    C[0, 0] = B[0, 0] * A[0, 0] + B[0, 1] * A[1, 0];
    C[0, 1] = B[0, 0] * A[0, 1] + B[0, 1] * A[1, 1];
    C[1, 0] = B[1, 0] * A[0, 0] + B[1, 1] * A[1, 0];
    C[1, 1] = B[1, 0] * A[0, 1] + B[1, 1] * A[1, 1];

    B = (int[,])C.Clone();
  }
  return C[1, 1];
}

Javascript

edytuj

Rekurencyjnie

edytuj
/**
 * Funkcja ciągu Fibonacciego rekurencyjnie
 * @param n
 * @returns {*}
 */
function fibonacci(n) {
  if (n === 0) return 0;
  else if (n === 1) return 1;
  else if (n > 1) {
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
  }
}

Iteracyjnie

edytuj
/**
 * Funkcja ciągu Fibonacciego iteracyjnie
 * @param n
 * @returns {number}
 */
function fibonacci(n) {
  if (n === 0) return 0;
  else if (n === 1 || n === 2) return 1;
  else if (n > 2) {
    var a = 1;
    var b = 1;
    var c = 0;
    for (var i = 0; i < n - 2; i++) {
      c = a + b;
      a = b;
      b = c;
    }
    return c;
  }
}
#!/bin/bash

a=1;
echo $a;
b=1;
echo $b;

for i in {90..1}
  do
    c=$[a+b];
    a=$b;
    b=$c;
    echo $c
  done

ANSI C - wzór Bineta

edytuj

Funkcja zwraca zaokrąglone - dokładne wyniki, powyższe funkcje dot. wzoru Bineta zwracają przybliżenie

int binet(int n) {
	double fi = (sqrt(5) + 1) / 2;
	
	return (int)round((pow(fi, n) - pow((fi - 1), n)) * sqrt(5) / 5);
}

Coded by MS

global _start

extern printf

section .text

_start:
  mov rax, 1
  mov rbx, 1
  
  push rax
  push rbx
  
  mov rcx, 2
  startsequencevals:
    pop rax
    push rax
    
    push rcx
    
    mov rdi, prntfib
    mov rsi, rax
    mov rax, 0
    call printf
    
    pop rcx
  loop startsequencevals
  
  mov rcx, 90
  countsequence:
    pop rax
    pop rbx
    
    add rax, rbx
    
    push rax
    push rbx
    
    push rcx
    
    mov rdi, prntfib
    mov rsi, rax
    mov rax, 0
    call printf
    
    pop rcx
  loop countsequence
  
  mov ebx, 0
  mov eax, 1
  int 0x80
  
section .data
  prntfib db '%ld', 10, 0

ANSI C

edytuj

Rozszerzona wersja iteracyjna. Coded by MS

#include <stdio.h>

#define DIGITS 2090
#define NUMBER 10000

void writenum(short[], int);

int main(void) {
  short a[DIGITS], b[DIGITS], c[DIGITS];
  int ten = 0, counter = 1;
  
  for(int i = 0; i < DIGITS; i++) {
    a[i] = 0;
    b[i] = 0;
    c[i] = 0;
  }
  
  a[DIGITS - 1] = 1;
  b[DIGITS - 1] = 1;
  
  writenum(a, counter);
  counter++;
  writenum(b, counter);
  counter++;
  
  while(counter <= NUMBER) {
    if(a[0] + b[0] + ten > 9) break;
    
    for(int j = DIGITS - 1; j >= 0; j--) {
      c[j] = a[j] + b[j] + ten;
      if(c[j] > 9) { 
        ten = 1;
        c[j] -= 10;
      }
      else ten = 0;
    }
    
    writenum(c, counter);
    counter++;
    
    for(int move = 0; move < DIGITS; move++) {
      a[move] = b[move];
      b[move] = c[move];
    }
  }
  
  printf("\n\n");
  
  return 0;
}

void writenum(short num[], int cnt) {
  int zerocnt = 0, digitscnt = 0;
  
  for(int j = 0; j < DIGITS; j++) {
    if(num[j] == 0) zerocnt++;
    else break;
  }
  
  printf("\n-------------------------------------------");
  printf("\n%d Fibonacci Sequence number: \n\n", cnt);
  
  for(int k = zerocnt; k < DIGITS; k++) {
    digitscnt++;
    printf("%d", num[k]);
  }
  
  printf("\n\nDigits Count: %d", digitscnt);
  printf("\n-------------------------------------------");
}