Kody źródłowe/Fabryka abstrakcyjna (wzorzec projektowy)

Fabryka abstrakcyjna (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Fabryka abstrakcyjna (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy fabryki abstrakcyjnej
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Fabryka abstrakcyjna


/* Przykład GUIFactory */

abstract class GUIFactory {
  public static GUIFactory getFactory() {
    int sys = readFromConfigFile("OS_TYPE");
    if (sys == 0) {
      return new WinFactory();
    } else {
      return new OSXFactory();
    }
  }

  public abstract Button createButton();
}


class WinFactory extends GUIFactory {
  public Button createButton() {
    return new WinButton();
  }
}


class OSXFactory extends GUIFactory {
  public Button createButton() {
    return new OSXButton();
  }
}


 
abstract class Button {
  public abstract void paint();
}


class WinButton extends Button {
  public void paint() {
    System.out.println("Przycisk WinButton");
  }
}

 
class OSXButton extends Button {
  public void paint() {
    System.out.println("Przycisk OSXButton");
  }
}

 
public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    GUIFactory factory = GUIFactory.getFactory();
    Button button = factory.createButton();
    button.paint();
  }
  // Wyświetlony zostanie tekst:
  //  "Przycisk WinButton"
  // lub:
  //  "Przycisk OSXButton"
}
trait Button {
  fn paint(&self);
}

struct WinButton;
impl Button for WinButton {
  fn paint(&self) {
    println!("Windows Button");
  }
}

struct OsxButton;
impl Button for OsxButton {
  fn paint(&self) {
    println!("OSX Button");
  }
}

trait GuiFactory {
  fn create_button(&self) -> Box<dyn Button>;
}

struct WinFactory;
impl GuiFactory for WinFactory {
  fn create_button(&self) -> Box<dyn Button> {
    Box::new(WinButton)
  }
}

struct OsxFactory;
impl GuiFactory for OsxFactory {
  fn create_button(&self) -> Box<dyn Button> {
    Box::new(OsxButton)
  }
}

fn main() {
  let factory = WinFactory;
  let button = factory.create_button();
  button.paint();
}
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace TheAbstractFactoryPattern
{
  enum OS_TYPE
  {
    Windows,
    OsX
  }

  // Przykład GUIFactory 

  abstract class GUIFactory
  {
    /// <summary>
    /// getFactory returns concrete Factory,
    ///instead parameter abstract Factory can get OS_Type from outer method
    /// </summary>
    /// <param name="type">Operating System</param>
    /// <returns></returns>
    public static GUIFactory getFactory(OS_TYPE type)
    {
      switch (type)
      {
        case OS_TYPE.Windows:
          return new WinFactory();

        case OS_TYPE.OsX:
          return new OSXFactory();
        default:
          throw new NotImplementedException();
      }
    }

    public abstract Button createButton();
  }


  class WinFactory : GUIFactory
  {
    public override Button createButton()
    {
      return new WinButton();
    }
  }


  class OSXFactory : GUIFactory
  {
    public override Button createButton()
    {
      return new OSXButton();
    }
  }

  abstract class Button
  {
    public abstract void paint();
  }

  class WinButton : Button
  {
    public override void paint()
    {
      Console.WriteLine("Przycisk WinButton");
    }
  }

  class OSXButton : Button
  {
    public override void paint()
    {
      Console.WriteLine("Przycisk OSXButton");
    }
  }


  public class Application
  {
    public static void Main(String[] args)
    {
      GUIFactory factory = GUIFactory.getFactory(OS_TYPE.Windows);
      Button button = factory.createButton();
      button.paint();
      Console.ReadLine();
    }
    // Wyświetlony zostanie tekst:
    //  "Przycisk WinButton"
    // lub:
    //  "Przycisk OSXButton"
  }
}


// source: factory.hpp
#ifndef GUI_FACTORY_HPP_
#define GUI_FACTORY_HPP_

enum OSType {
  OS_Windows,
  OS_OSX,
  OS_Unknown
};

class Button;

class GUIFactory {
public:
  static GUIFactory* getFactory(OSType type);
  virtual Button* createButton() = 0;
};

class OSXFactory : public GUIFactory {
public:
  virtual Button* createButton();
};

class WindowsFactory : public GUIFactory {
public:
  virtual Button* createButton();
};

class Button {
public:
  virtual void paint() = 0;
};

class OSXButton : public Button {
public:
  virtual void paint();
};

class WindowsButton : public Button {
public:
  virtual void paint();
};

#endif // GUI_FACTORY_HPP_

// source: factory.cpp
// #include "factory.hpp"
#include <exception>

class NotImplementedException : public std::exception {};

GUIFactory* GUIFactory::getFactory(OSType type){
  switch (type) {
    case OS_Windows:
      return new WindowsFactory();
    case OS_OSX:
      return new OSXFactory();
    default:
      throw NotImplementedException();
  }
}

Button* OSXFactory::createButton() {
  return new OSXButton();
}

Button* WindowsFactory::createButton() {
  return new WindowsButton();
}

#include <iostream>

void OSXButton::paint() {
  std::cout << "OSX Button" << std::endl;
}

void WindowsButton::paint() {
  std::cout << "Windows Button" << std::endl;
}

// source: main.cpp
// #include "factory.hpp"
using namespace std;

int main(int ac, char *av[]) {
  GUIFactory * factory = GUIFactory::getFactory(OS_Windows);
  Button * button = factory->createButton();

  button->paint();

  delete button;
  delete factory;
}