Kody źródłowe/Liczby pierwsze

Liczby pierwsze • Kod źródłowy
Liczby pierwsze
Kod źródłowy

JavaScript

edytuj

Kod wyświetlający listę w języku JavaScript:

<script type="text/javascript">

function podzielna(a) {
 with(Math)b=floor(sqrt(a));c=false;
 for(i=2;i<=b;i++)
  {if(a%i==0){c=true;break;}
 }
 return c;
}

j=1;
d=2;
while(j<=2000){
 b=podzielna(d);
 if(!b){
  if(j%500==1) {
   document.write("<table><tr><td valign='top' style='padding:10px'>");
  }
  if(j%100==1) {
   document.write("<table border style='border:solid 2px silver' ");
   document.write("cellspacing='0' cellpadding='3'>");
   document.write("<tr style='font-weight:bold;background:#eeeeee'>");
   document.write("<td>L.p.</td><td>Liczba</td></tr>");
  }
  document.write("<tr><td>"+j+"</td><td>"+d+"</td></tr>");
  if(j%100==0) {
   document.write("</table>");
  }
  if(j%500==100||j%500==200||j%500==300||j%500==400) {
   document.write("</td><td valign='top' style='padding:10px'>");
  }
  if(j%500==0) {
   document.write("</table></td></tr></table><br/><br/>");
  }
  j++;
 }
 d++;
}

</script>

Haskell

edytuj

Kod implementujący listę liczb pierwszych napisany w Haskellu.

primes :: [Integer]
primes = map head $ iterate (\(x:xs)->[y| y<-xs, y `mod` x /= 0]) [2..]

Python

edytuj

Wersja edukacyjna

edytuj

Generator zwracający listę liczb pierwszych mniejszych niż dany limit w Pythonie.

def primes(limit):
  tab=[]    # robocza lista liczb pierwszych, poniewaz jest to generator to sie zachowuje miedzy wywolaniami
  for i in range(2,limit):   # rozwazamy liczby od 2 w górę ale mniejsze niż limit
    for j in tab:      # dla wszystkich do tej pory znalezionych liczb pierwszych
      if i % j == 0: break # sprawdzamy czy ktoras jest dzielnikiem, jesli jest to i nie jest liczba pierwsza
    else: # a jesli nie ma mniejszej od i liczby pierwszej z tab ktora jest jej dzielnikiem to i jest liczba pierwsza
      yield i       
      tab.append(i)    
 
for i in primes(100):
  print(i)

Wersja a la Haskell

edytuj
# wszystkie liczby od 2 do 99 dla ktorych wszystkie liczby z tego zakresu mniejsze od nich nie sa ich dzielnikami
primes = ( i for i in range(2,100) if all( i%j for j in range(2,i) ) )

C#: program zapisujący liczby pierwsze do pamięci, a następnie wypisujący je na konsoli.

      List<uint> pierwsze = new List<uint>();
      for (uint i = 100000000; i < uint.MaxValue; i++)
      {
        bool pierwsza = true;
        for (uint n = 2; n < i; n++)
        {
          if (i % n == 0)
          {
            pierwsza = false;
            break;
          }
        }
        if (pierwsza)
        {
          pierwsze.Add(i);
        }
      }
      foreach (uint p in pierwsze)
      {
        Console.WriteLine(p.ToString());
      }

ANSI C

edytuj

Program przeszukujący 1000000 liczb w poszukiwaniu liczb pierwszych w 4 systemach liczbowych. Coded by MS

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define BINLENGTH 32
#define NUMSYS 2
#define LAST 1000000

int primetest(int);
void binary(int);

int main(void) {
  int count = 0;
  
  for(int i = 2; i <= LAST; i++) {
    if(primetest(i) == 1) {
      count++;
      printf("\n%d. %5d(10) \t\t", count, i); 
      binary(i);
      printf("\t%20o(8) %20X(16)", i, i);
    }
  }
  
  printf("\n\n");
  
  return 0;
}

int primetest(int n) {
  for(int i = 2; i <= (int)sqrt(n); i++) {
    if(n % i == 0) {
      return 0;
    }
  }
  
  return 1;
}

void binary(int n) {
  int bin[BINLENGTH];
  
  for(int i = BINLENGTH - 1; i >= 0; i--) {
    bin[i] = n % NUMSYS;
    n /= NUMSYS;
  }
  
  for(int j = 0; j < BINLENGTH; j++) {
    printf("%d", bin[j]);
  }
  printf("(%d)", NUMSYS);
}


Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.