Silnia • Kod źródłowy
Silnia
Kod źródłowy

Poniższy krótki program napisany w języku C oblicza dokładnie wartości silni. Została przy jego pomocy wygenerowana tablica umieszczona niżej. Zwyczajne mnożenie liczb typu int nie mogło być zastosowane, gdyż wartości silni wielokrotnie przekraczają górne ograniczenie tego typu. Zwyczajne mnożenie liczb rzeczywistych nie mogło być zastosowane, gdyż wprowadzałoby niedokładność.

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int cyfry[1000] = { 1 };
  int n, p, w, liczba;
  printf("Podaj maksymalna podstawe silni\n");
  scanf("%d", &liczba);
  printf("<table border=\"1\"><tr><th align=\"right\">n</th>"
      "<th align=\"left\">n!</th></tr>\n");
  for (n=1; n<=liczba; n++) {
    printf("<tr><td align=\"right\">%2d</td><td>",n-1);

    for (p=999; !cyfry[p]; p--)
      /* NIC */;
    while (p>=0)
      printf("%c",'0'+cyfry[p--]);

    printf("</td></tr>\n");

    for (w=0, p=0; p<1000; p++) {
      w += n*cyfry[p];
      cyfry[p] = w % 10;
      w /= 10;
    }
  }
  printf("</table>");
  return 0;
}

Po uruchomieniu program generuje tablicę zawierającą kolejne wartości silni.

Przykłady wymagają nagłówka inttype.h

Rekurencyjnie

edytuj
inline uint64_t silnia(unsigned int n) // wersja rekurencyjna
{
  return (n < 1) ? 1 : n * silnia(n-1); 
}

Iteracyjnie

edytuj
inline uint64_t silnia(unsigned int n) {
  uint64_t ret = 1;
  do {
   ret *= n;
  } while (--n);
  return ret;
}

Metaprogramowanie

edytuj
template <unsigned int num>
struct Silnia {
  static const uint64_t value = num * Silnia<num - 1>::value;
};
 
template <>
struct Silnia<0> {
 static const int value = 1;
};
 
template <>
struct Silnia<1> {
 static const int value = 1;
};

Rekurencyjnie

edytuj
function silnia($n) {
  return ($n < 1) ? 1 : $n * silnia($n-1); 
}

Iteracyjnie

edytuj
function silnia2($n) {
  $ret = 1;
  if($n == 0) return $ret;
  do {
   $ret *= $n;
  } while (--$n);
  return $ret;
}

Rekurencyjnie

edytuj
ulong silnia(uint n) {
  return n < 2 ? 1 : n * silnia(n - 1);
}

Iteracyjnie

edytuj
ulong silnia(uint n) {
  ulong ret = 1;
  do {
   ret *= n;
  } while (--n);
  return ret;
}

Metaprogramowanie

edytuj
template Silnia(uint n) {
  static if (n < 2)
    const Silnia = 1;
  else
    const Silnia = n * Silnia!(n - 1);
}


Pascal

edytuj
program silnia;
var
 a:integer;
 i:byte;
 n:longint;

begin
 repeat
  writeln('Podaj podstawe silni');
  readln(a);
 until (a >= 0);

 n:=1;
 for i:=1 to a do n:=n*i;
 writeln('Wynik to:',n);
 readln;
end.

Common Lisp

edytuj
(defun silnia(n)
 (if (<= n 1)
  1
  (* n (silnia (- n 1)))))

Emacs Lisp

edytuj
(defun silnia(n)
  (apply '* (number-sequence 1 n)))

Clojure

edytuj
(defn silnia [n]
 (reduce *' (range 1 (inc n))))

Python

edytuj

Rekurencyjnie

edytuj
def silnia(n):
  if n> 1:
   return n * silnia(n-1)
  elif n in (0,1):
   return 1

Funkcjonalnie

edytuj
import operator
def silnia(n):
  return reduce(operator.mul, range(1, n+1)) if n>1 else 1

Iteracyjnie

edytuj
def silnia(n): 
  if n<2: 
    return 1
  else:
    for i in range(2,n):
      n*=i
    return n

Rekurencyjnie

edytuj
def silnia(n)
  n < 2 ? 1 : n * silnia(n-1)
end

Funkcyjnie

edytuj
def silnia(n)
  (1..n).inject(&:*)
end

Iteracyjnie

edytuj
def silnia(n)
  ret = 1
  while n > 0
    ret *= n
    n -= 1
  end
end
import java.math.BigInteger;

public class Silnia {

  public static void main (String[] arg) {
	BigInteger silnia = BigInteger.ONE;
	BigInteger n = new BigInteger(arg[0]); //Konwersja podanego argumentu do liczby całkowitej

	while (n.compareTo(BigInteger.ONE)>0) {
	  silnia = silnia.multiply(n);
	  n = n.subtract(BigInteger.ONE);
	}

	System.out.print(silnia.toString());
  }

}

Aby policzyć wartość na przykład 1000! piszemy w linii poleceń: java Silnia 1000

Haskell

edytuj
import System(getArgs)

fact :: Integer -> Integer
fact n = product [1..n]

main = do args <- getArgs
     mapM (\x -> print $ fact (read x::Integer)) args

Wyżej wymieniony kod podaje wartości dla wszystkich liczb podanych jako argumenty programu.