Kody źródłowe/Singleton (wzorzec projektowy)

Singleton (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Singleton (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy singletonu
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Singleton


Rozwiązanie 1 (jest Thread Safe) (Eager)

edytuj
public final class Singleton {
  private final static Singleton ourInstance = new Singleton();
  public static Singleton getInstance() {
    return ourInstance;
  }

  //żeby uniknąć automatycznego tworzenia domyślnego, publicznego, bezargumentowego konstruktora
  private Singleton() {
  }
}

Rozwiązanie 2 (tylko Java 5 i nowsza) (To rozwiązanie jest Thread Safe)

edytuj
public final class Singleton {

  // należy zwrócić uwagę na użycie słowa kluczowego volatile
  private static volatile Singleton instance = null;

  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      synchronized (Singleton.class) {
        if (instance == null) {
          instance = new Singleton();
        }
      }
    }
    return instance;
  }

  // żeby uniknąć automatycznego tworzenia domyślnego, publicznego, bezargumentowego konstruktora
  private Singleton() {
  }

}

Rozwiązanie 3 (Rozwiązanie nie jest Thread Safe) (lazy)

edytuj
public class Singleton {
  
  //żeby uniknąć automatycznego tworzenia domyślnego, publicznego, bezargumentowego konstruktora
  private Singleton() {}

  private final static class SingletonHolder { 
    private final static Singleton instance = new Singleton();
  }
 
  public final static Singleton getInstance() {
    return SingletonHolder.instance;
  }
}

Rozwiązanie 4 (tylko Java 5 i nowsza)

edytuj
public enum Singleton {

  //synchronizacja oraz unikatowość zapewniona przez maszynę wirtualną Javy
  INSTANCE
  
}

JavaScript

edytuj

Rozwiązanie 1

edytuj
//"new" uniemożliwia tworzenie kolejnych instancji
var singleton = new function() {
   this.foo = 0;
   this.bar = function() {
     alert(this.foo);
   };
};
singleton.foo = 5;
singleton.bar(); //wypisze 5

Rozwiązanie 2 (JSON)

edytuj
//"new" nie utworzy obiektu na podstawie tablicy..
var singleton = {
   foo : 0,
   bar : function() {
     alert(singleton.foo);
   }
}
singleton.foo = 5;
singleton.bar(); //wypisze 5
<?php

 class Singleton
 {
  private static $instance;
  private function __construct() {} // Blokujemy domyślny konstruktor publiczny
  private function __clone(){} //Uniemożliwia utworzenie kopii obiektu
  
  public static function getInstance ()
  {
    //Wersja czytelniejsza
    if (self::$instance === null) {
      self::$instance = new Singleton();
    }
    return self::$instance;

    //Wersja z operatorem ternarnym
    return (self::$instance === null) ? self::$instance = new Singleton() : self::$instance;
  }
 }
 
 // Pobieramy instancję
 
 $singleton = Singleton::getInstance();
?>

ActionScript 3

edytuj

Rozwiązanie 1

edytuj
 
 package
 {
  public class Singleton
  {
   private static var singleton : Singleton
   public static function getInstance() : Singleton
   {
     if ( singleton == null )
      singleton = new Singleton( arguments.callee );
     return singleton;
   }
   //NOTE: AS3 nie pozwala na tworzenie prywatnych, czy chronionych konstruktorów
   public function Singleton( caller : Function = null ) 
   {	
     if( caller != Singleton.getInstance )
      throw new Error ("Singleton is a singleton class, use getInstance() instead");
     if ( Singleton.singleton != null )
      throw new Error( "Only one Singleton instance should be instantiated" );
     //reszta kodu tutaj
   }
  }
 }

Rozwiązanie 2

edytuj
 
package {

  public final class Singleton {

		private static var instance:Singleton = new Singleton();

		public function Singleton() {
			if( instance ) throw new Error( "Dostęp do klasy jedynie za pośrednictwem metody Singleton.getInstance()" );
		}
		
		public static function getInstance():Singleton {
			return instance;
		}
	}
}


Rozwiązanie 1

edytuj
sealed class Singleton {
  private static readonly Singleton instance = new Singleton();
  private Singleton() {
  }
  static Singleton() {
  }
  public static Singleton Instance {
    get {
      return instance;
    }
  }
}

Rozwiązanie 2 (dla C# 2.0 i nowszych)

edytuj
public class Singleton<T> where T : class, new()
{
  private static readonly object syncLock = new object();
  private static T instance;
 
  protected Singleton()
  {
  }
 
  public static T Instance
  {
    get
    {
      if (instance == null)
      {
        lock (syncLock)
        {
          if (instance == null)
          {
            instance = new T();
          }
        }
      }
      return instance;
    }
  }
}
 //Definicja
 class singleton
 {
 private:
    singleton() {}
    singleton(const singleton &);
    singleton& operator=(const singleton&);
    ~singleton() {}
 public:
    std::string method() { return "singleton pattern"; }
    static singleton& getInstance()
    {
     //Inicjalizacja statycznego obiektu.
     //Obiekt zostanie utworzony przy pierwszym wywołaniu tej metody
     //i tylko wtedy nastąpi inicjalizacja przy pomocy konstruktora.
     //Każde następne wywołanie jedynie zwróci referencję tego obiektu.
     static singleton instance;
     return instance;
    }
 };
 
 //Uzycie
 std::cout << singleton::getInstance().method();

Pascal

edytuj
//Free Pascal Compiler version 2.6.2
program singleton;
{$mode objfpc}

uses
 classes, sysutils;

type

 TSingleton = class(TObject)
 private
  FInstance: TSingleton; static;

 public
  Field: integer;

  class function GetInstance: TSingleton; static;
 end;

class function TSingleton.GetInstance: TSingleton;
begin
 if not assigned(FInstance) then
  FInstance := TSingleton.Create;
 result := FInstance;
end;

//Przykład użycia

var
 s1, s2: TSingleton;

begin
 s1 := TSingleton.GetInstance;
 s1.Field := 10;

 s2 := TSingleton.GetInstance;
 Writeln(s2.Field);

 s2.Field := 20;
 Writeln(s1.Field);

 Writeln(s1 = s2);

 s1.Free;
end.

Python

edytuj
 class Singleton(object):
  def __new__(type):
   if not '_instancja' in type.__dict__:
    type._instancja = object.__new__(type)
   return type._instancja
  
 # przykład
 a=Singleton()
 a.toto = 1234
 
 b=Singleton()
 print b.toto
 
 b.toto = 4321
 print a.toto
 
 # TAKIE SAME, ta sama instancja klasy
 print id(a),id(b)

Objective-C

edytuj
#import "Singleton.h"

@implementation Singleton

//wskaźnik do instancji klasy
static Singleton *sharedSingleton = nil;

- (id)init {
  
    if ( self = [super init] ) {
        return self;
  } else {
        return nil;
    }
}

+ (Singleton*)sharedInstance {
    
    @synchronized(self) {
    if (sharedSingleton == nil) {
      [[self alloc] init]; 
    }
  }
    return sharedSingleton;
}

+ (id)allocWithZone:(NSZone *)zone {
  
    @synchronized(self) {
    if (sharedSingleton == nil) {
      sharedSingleton = [super allocWithZone:zone];
      return sharedSingleton; 
    }
  }
    
  return nil; 
}

- (id)copyWithZone:(NSZone *)zone {
  return self;
}

- (id)retain {
  return self;
}

- (unsigned)retainCount {
  return UINT_MAX; 
}

- (void)release {

}

- (id)autorelease {
  return self;
}

- (void) dealloc {
}
@end