Kody źródłowe/Sortowanie przez scalanie

Sortowanie przez scalanie • Kod źródłowy
Sortowanie przez scalanie
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących sortowanie przez scalanie
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sortowanie przez scalanie

Asembler x86

edytuj

Poniższy kod jest prostą iteracyjną implementacją algorytmu sortowania przez scalanie. Sortowane są w kolejności rosnącej elementy tablicy znaków zgodnie z ich kodem ASCII.

section .data
; ciąg znaków do posortowania
msg1 db '9876543210ZYXQVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba543210'
; tablica pustych znaków
msg2 db '                                  '
src dd 0	; wskaźnik do aktualnej źródłowej tablicy
dst dd 0	; wskaźnik do aktualnej tablicy wynikowej
cnt dd 68   ; rozmiar tablicy wpisany na stałe, znajdujący się także
        ; wpisany na stałe w linii 115 tego kodu źródłowego

bufor dd 0   ; ofset kolejnego znaku tablicy dst
skok dd 2   ; skok do początku następnej pary podciągów
ofset dd 0   ; 
indeks dd 0  ;

esiend dd 0  ; graniczne indeksy scalanych podciągów
ediend dd 0  ;
srcend dd 0  ;

endl db 0x0a	; znak końca linii

section .text
global _start

_start:
  mov [src],dword msg1  ; początkowy wskaźnik do tablicy źródłowej
  mov [dst],dword msg2  ; i docelowej

petla2:
  mov [bufor],dword 0  ; reset wartości indeksowych na początku
  mov [ofset],dword 0  ; każdego obiegu pętli głównej
  mov [indeks],dword 0

  mov edx,[src]   ; ustawienie granicznych indeksów podciągu drugiego
  add edx,[cnt]   ; na koniec tablicy źródłowej
  dec edx      ;
  mov [srcend],edx  ;    
  
petla1:
  mov ecx,[skok]   ; ecx zawiera liczbę znaków w obu podciągach do
					; wstawienia do ciągu wynikowego

  shr ecx,1    ; tymczasowa modyfikacja ecx na potrzeby poniższych
          ; instrukcji
          
  mov esi,[src]	; esi ustawione na początek podciągu pierwszego
  add esi,[ofset]
  
  mov edi,esi		; 
  add edi,ecx		; edi ustawione na początek podciągu drugiego

  mov al,[esi]	; rejestry eax oraz ebx zawierają kolejne elementy
  mov bl,[edi]	; porównywane w celu scalenia podciągów

  dec ecx     ; tymczasowa modyfikacja ecx na potrzeby poniższych
          ; instrukcji
  
  mov edx,esi   ; ustawienie granicznych indeksów podciągu pierwszego
  add edx,ecx   ; na koniec podciągu pierwszego
  mov [esiend],edx ; 

  mov edx,edi   ; ustawienie granicznych indeksów podciągu drugiego
  add edx,ecx   ; na koniec podciągu drugiego zwiększając wartość o CF
  mov [ediend],edx ; 
  
  inc ecx     ; przywrócenie pierwotnej wartości ECX, który 
  shl ecx,1    ; będzie wykorzystywany w petli 'loop porownaj'

  mov edx,[dst]   ; wyznaczenie pierwszego indeksu ciągu wynikowego
  add edx,[ofset] ;
  mov [bufor],edx ; kolejny indeks przechowywany jest w zmiennej bufor

  add [ofset],ecx ; zwiększenie ofsetu o wartość skoku na potrzeby kolejnego
          ; obiegu pętli
porownaj:
   mov edx,[bufor]

   cmp esi,[srcend] ; jeżeli pierwszy podciąg doszedł do końca tablicy źródłowej
   jg  koniec    ; rozpoczyna sie nowy obieg petli
   
   cmp edi,[srcend] ; jeżeli drugi podciąg doszedł do końca tablicy źródłowej
   jg  pierwszy   ; do tablicy wynikowej wpisywane są pozostałe 
            ; elementy z pierwszego podciągu

   cmp esi,[esiend] ; jeżeli doszliśmy do końca pierwszego podciągu
   jg  drugi    ; do tablicy wynikowej wpisywane są pozostałe 
			; elementy z drugiego podciągu

   cmp edi,[ediend] ; jeżeli doszliśmy do końca drugiego podciągu
   jg  pierwszy   ; do tablicy wynikowej wpisywane są pozostałe 
            ; elementy z pierwszego podciągu

   cmp al,bl	; porównuje kolejne elementy ze scalanych podciągów
   jl  pierwszy	; kopiuje mniejszy z nich do tablicy wynikowej

drugi:
   mov [edx],bl  ; jeżeli BL<=AL, wstawiamy BL do ciągu wynikowego
   inc edi     ; przechodzimy do następnego znaku podciągu drugiego
   mov bl,[edi]  ; i ładujemy do rejestru BL
   jmp koniec

pierwszy:
   mov [edx],al  ; jeżeli AL<BL, wstawiamy AL do ciągu wynikowego
   inc esi    ; przechodzimy do następnego znaku podciągu pierwszego
   mov al,[esi]  ; i ładujemy go do rejestru AL

koniec:
   inc edx
   mov [bufor],edx
   inc dword [indeks];
   loop porownaj  ; skok do kolejnego porównania

  cmp [indeks], dword 68 ; dopóki nie przeszliśmy końcowego elementu ciągu
  jl petla1   ; wynikowego, to porównujemy elementy kolejnych par podciągów

; wyświetla pośrednie tablice wynikowe
  mov	eax, 4		; eax=4, write() syscall
  mov	ebx, 1		; ebx=1, stdout
  mov	ecx, [dst]	; adres tekstu do ecx
  mov	edx, [cnt]	; długość tekstu do edx
  int	0x80		; wywołanie funkcji systemowej

; wyświetla znak końca linii
  mov	eax, 4		; eax=4, write() syscall
  mov	ebx, 1		; ebx=1, stdout
  mov	ecx, endl	; adres tekstu do ecx
  mov	edx, 1		; długość tekstu do edx
  int	0x80		; wywołanie funkcji systemowej

  mov eax,[src]    ; w celu oszczędności pamięci
  mov ebx,[dst]    ; tablica wynikowa staje się teraz źródłową,
  mov [src],ebx    ; a aktualna źródłowa będzie nadpisana zawartością
  mov [dst],eax    ; nowej tablicy wynikowej
		
  mov ecx,[skok]	; mnożymy skok przez 2, jeżeli nowy skok
  shl ecx,1		; jest mniejszy od dwukrotności rozmiaru 
  mov [skok],ecx	; tablicy, wykonujemy skok do początku pętli głównej
  shr ecx,1		;
  cmp ecx,[cnt]	; rozpoczynając scalanie od pierwszego znaku
  jl petla2		; 

; kończy program
  mov	eax, 1			; exit() syscall
  mov	ebx, 5			; kod wyjścia
  int	0x80			;

Pascal

edytuj

Struktura tablica jest tablicą, której elementy mogą być zmieniane, argumenty start, koniec są całkowitoliczbowe.

procedure merge(tablica, start, środek, koniec);

var tab_pom : array [0..koniec-start] of integer;
  i,j,k  : integer;

begin

 i := start;
 k := 0;
 j := środek + 1;

 while (i <= środek) and (j <= koniec) 
  begin 
   if tablica[i] <= tablica[j] then
    begin 
     tab_pom[k] := tab[i]
     i := i + 1;
    end
   else
    begin
     tab_pom[k] := tab[j];
     j := j + 1;
    end;
   k := k + 1;
  end;


 while (i <= środek)
  begin
   tab_pom[k] := tab[i];
   i := i + 1;
   k := k + 1;
  end;

 while (j <= koniec)
  begin
   tab_pom[k] := tab[j];
   j := j + 1;
   k := k + 1;
  end;

 for i:= 0 to koniec-start do
  tab[start + i] := tab_pom[i]; 

end;procedure merge_sort(tablica, start, koniec);

var środek : integer;

begin

 if start <> koniec then
 begin
   środek := (start + koniec) div 2;
   merge_sort(tablica, start, środek);
   merge_sort(tablica, środek + 1, koniec);
   merge   (tablica, start, środek, koniec);
 end;

end;

JavaScript

edytuj

Porównanie mergsorterów znalezionych na: http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/alg/003_sort/0013.php oraz http://www.algorytm.org/algorytmy-sortowania/sortowanie-przez-scalanie-mergesort/merge-d.html Wszystko gotowe do odpalenia w konsoli firebuga

function merge(pocz, sr, kon)
{
 var i,j,q;
 t = new Array();
 for (i=pocz; i<=kon; i++) t[i]=tab[i]; // Skopiowanie danych do tablicy pomocniczej
 i=pocz; j=sr+1; q=pocz;         // Ustawienie wskaźników tablic
 while (i<=sr && j<=kon) { // Przenoszenie danych z sortowaniem ze zbiorów pomocniczych do tablicy głównej
    tab_iter++;
       
  if (t[i]<t[j])
    tab[q++]=t[i++];
  else
    tab[q++]=t[j++];
 }
 while (i<=sr) tab[q++]=t[i++]; // Przeniesienie nie skopiowanych danych ze zbioru pierwszego w przypadku, gdy drugi zbiór się skończył
}


function mergesort(pocz, kon)
{
 var sr;
 if (pocz<kon) {
  sr=Math.floor((pocz+kon)/2);
  mergesort(pocz, sr);  // Dzielenie lewej części
  mergesort(sr+1, kon);  // Dzielenie prawej części
  merge(pocz, sr, kon);  // Łączenie części lewej i prawej
 }
}function onemerge(i_p, i_k)
{
 var i_s,i1,i2,i;
 p = new Array();
 i_s = Math.floor((i_p + i_k + 1) / 2);
 if(i_s - i_p > 1) onemerge(i_p, i_s - 1);
 if(i_k - i_s > 0) onemerge(i_s, i_k);
 i1 = i_p; i2 = i_s;
 for(i = i_p; i <= i_k; i++)
  { d_iter++;
   
   p[i] = ((i1 == i_s) || ((i2 <= i_k) && (d[i1] > d[i2]))) ? d[i2++] : d[i1++];
  }

 for(i = i_p; i <= i_k; i++) d[i] = p[i];
}


tab_iter = d_iter = 0;
source= new Array();
for(counter = 0; counter < 100; counter++) source[counter] = Math.floor(Math.random() * 100);
tab = d = source;

mergesort(0, source.length-1);
onemerge(0,source.length-1);


console.log(tab);
console.log('tab iter'+tab_iter);
console.log('##################');
console.log(d);
console.log('d iter'+d_iter);

Python

edytuj
def scal(n):
	if len(n)==1:return n
	s=int(len(n)/2)
	a=scal(n[:s])
	b=scal(n[s:])
	a=a[::-1]
	b=b[::-1]
	i=a.pop()
	e=b.pop()
	c=[]
	for x in range(len(n)):
			if(i<e):
				c.append(i)
				if not len(a)==0:
					i=a.pop()
				else:
					c.append(e)
					for q in b:
							c.append(q)
					break	
			else:
				c.append(e)
				if not len(b)==0:
					e=b.pop()
				else:
					c.append(i)
					for q in a:
							c.append(q)
					break

	return c

Licencja

edytuj


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0.