Kody źródłowe/Sortowanie szybkie

Sortowanie szybkie • Kod źródłowy
Sortowanie szybkie
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących sortowanie szybkie
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sortowanie szybkie

ANSI C

edytuj

Funkcja w języku ANSI C (dla tablicy o elementach typu float i długości typu int). Wersja klasyczna:

typedef float TYP;

void QuickSort(TYP *T, int Lo, int Hi)
{
  int i,j;
  TYP x;
  x = T[(Lo+Hi)>>1];    //można wylosować element dzielący, np: x=T[rand%(Hi-Lo)+Lo+1], dzięki temu zabezpieczymy się dość skutecznie przed ukwadratowieniem.
  i = Lo;
  j = Hi;
  do
  {
   while (T[i] < x) ++i;
   while (T[j] > x) --j;
   if (i<=j)
   {
     TYP tmp = T[i];
     T[i] = T[j];
     T[j] = tmp;
     ++i; --j;
   }
  } while(i < j);
  if (Lo < j) QuickSort(T, Lo, j);
  if (Hi > i) QuickSort(T, i, Hi);
}

Wersja Lomuto:

void quicksortlomuto(int table[], int first, int last)
{
	int i = first-1;
	int temp, j;
	int pivot = table[last];
	for(j=first; j<last; ++j)
	{
		if(table[j]<pivot)
		{
			++i;
			temp = table[i];
			table[i] = table[j];
			table[j] = temp;
		}
	}
	if(i<first)
		{
			temp = table[first];
			table[first]=table[last];
			table[last]=temp;
			++i;
		}
	
	if (first<i) quicksortlomuto(table, first, i);
	if (last>i+1) quicksortlomuto(table, i+1, last);
}

Wersja hybrydowa(rekurencyjnie dzieli do 10 elementów, jeżeli jest mniej pozostałe sortuje przy pomocy sortowania przez wybieranie):

void quicksorthybrid(int table[], int first, int last)
{
	if (last-first>9) 
	{
		int i = first;
		int j = last;
		int pivot = table[(first+last)>>1];
		while (i<j)
		{
			while ( table[i] < pivot ) ++i;
			while ( table[j] > pivot ) --j;
			if (i<=j)
			{
				int temp = table[i];
				table[i] = table[j];
				table[j] = temp;
				++i;
				--j;
			}
		}
		
		if (first < j) quicksorthybrid(table, first, j);
		if (i < last) quicksorthybrid(table, i, last);
	} else {
		int i;
		for ( i=first; i<=last; i++ )
		{
			int j, klucz;
			j = i;
			klucz = table[j];
			while ( j>first && klucz<table[j-1] )
			{
				table[j] = table[j-1];
				j--;
			}
			table[j] = klucz;
		}		
		}
}

Implementacja w języku C++ przy założeniu, że elementem osiowym jest środkowy element tablicy.


void quicksort(int tab[], int left, int right){
   int i=left;
   int j=right;
   int x=tab[(left+right)>>1];
   do{
     while(tab[i]<x) i++;
     while(tab[j]>x) j--;
     if(i<=j){         
       int temp=tab[i];
       tab[i]=tab[j];
       tab[j]=temp;
       i++;
       j--;
     }
   }while(i<=j);
   if(left<j) quicksort(tab,left,j);
   if(right>i) quicksort(tab,i,right);   
}
void QuickSort<T>(IList<T> items, int left, int right)
  where T : IComparable<T>
{
  int i = left;
  int j = right;
  T x;

  x = items[(left + right) >> 1];
  do
  {
    while (items[i].CompareTo(x) < 0) i++; //items[i] < x
    while (items[j].CompareTo(x) > 0) j--; //items[j] > x

    if (i <= j)
    {
      Swap<T>(items, i, j);
      i++; j--;
    }
  }
  while (i < j);

  if (left < j) QuickSort(items, left, j);
  if (right > i) QuickSort(items, i, right);
}

void Swap<T>(IList<T> list, int left, int right)
{
  T temp = list[left];
  list[left] = list[right];
  list[right] = temp;
}

Haskell

edytuj
quicksort :: Ord a => [a] -> [a]
quicksort []   = []
quicksort (p:xs) = (quicksort lesser) ++ [p] ++ (quicksort greater)
  where
    lesser = filter (< p) xs
    greater = filter (>= p) xs
public static void quicksort(int[] a, int lo, int hi)
	{
	// lo is the lower index, hi is the upper index
	// of the region of array a that is to be sorted
	  int i=lo, j=hi, h;
	  int x=a[(lo+hi)/2];
	  // partition
	  do
	  {
	    while (a[i]<x) i++;
	    while (a[j]>x) j--;
	    if (i<=j)
	    {
	      h=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=h;
	      i++; j--;
	    }	    
	  } while (i<=j);
	  // recursion
	  if (lo<j) quicksort(a, lo, j);
	  if (i<hi) quicksort(a, i, hi);
	}

Pascal

edytuj

Kod szybkiego sortowania tablicy w Pascalu (z losowym wyborem elementu dzielącego, lecz bez pozostałych usprawnień).

  Procedure Quicksort (Var t:tab; l,r:Integer);
  Var 
    pivot,b,i,j:Integer;
  Begin 
    If l < r Then
    Begin
      pivot := t[random(r-l) + l+1]; { losowanie elementu dzielącego }
      //pivot:=t[(l+r) lsl 1];
      i := l-1;
      j := r+1;
      Repeat
        Repeat i := i+1 Until pivot <= t[i];
        Repeat j := j-1 Until pivot >= t[j];
        b:=t[i]; t[i]:=t[j]; t[j]:=b
      Until i >= j;
      t[j]:=t[i]; t[i]:=b;
      Quicksort(t,l,i-1);
      Quicksort(t,i,r)
    End
  End;

Wywoływanie dla tablicy o długości n: quicksort(tablica,1,n);.

W Delphi algorytm quicksort jest domyślnie wbudowany w klasę TList i wszystkie klasy pochodne. Jako parametr wywołania metody Sort należy podać wskaźnik do funkcji porównującej dwa elementy listy.

JavaScript

edytuj

Na podstawie powyższej implementacji w JavaScript.

function quicksort(a, lo, hi)
{
  var i=lo; 
  var j=hi;    
  var x=a[(lo+hi)/2];
  // partition
  
  do
  {
    while (a[i]<x) i++;
    while (a[j]>x) j--;
     if (i<=j)
     {
      h=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=h;
      i++; j--;
     }     
  } while (i<=j);
      
  // recursion
  if (lo<j) quicksort(a, lo, j);
  if (i<hi) quicksort(a, i, hi);
  return a;
 }

var mess = new Array(12,54,23,87,15,43,89,65,34,23,76);
quicksort(mess, 0, 10);

Na podstawie implementacji w Javie:

<?PHP
function quicksort(&$tab, $lo, $hi){
	$i = $lo;
	$j = $hi;
	$x = $tab[($lo + $hi) / 2];
	
	do{
		while($tab[$i] < $x) $i++;
		while($tab[$j] > $x) $j--;
		if($i <= $j){
			$h = $tab[$i];
			$tab[$i] = $tab[$j];
			$tab[$j] = $h;
			
			$i++;
			$j--;
		}
	}while($i <= $j);
	
	if($lo < $j) quicksort($tab, $lo, $j);
	if($i < $hi) quicksort($tab, $i, $hi);
}

$sort = array(34, 12, 78, 543, 0);
quicksort($sort, 0, 4);

var_dump($sort);

/***************
 Wyswietli:
   array(5) { [0]=> int(0) [1]=> int(12) [2]=> int(34) [3]=> int(78) [4]=> int(543) }
 */
?>

Python

edytuj

Dwie implementacje w języku Python. Pierwsza jest szybsza (mniej kopiowania i tworzenia tymczasowych tablic), druga bardziej czytelna.

def qsort(arr, l=0, r=None):
  if r is None: r = len(arr) - 1
  i, j = l, r
  pivot = arr[(l + r) / 2]
  while i <= j:
    while arr[i] < pivot: i += 1
    while arr[j] > pivot: j -= 1
    if i <= j:
      arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
      i += 1; j -= 1
  if l < j: qsort(arr, l, j) 
  if r > i: qsort(arr, i, r)


def qsort(arr):
  if len(arr) <= 1: return arr
  p = arr.pop()   
  left = [a for a in arr if a < p]
  right = [a for a in arr if a >= p]
  return qsort(left) + [p] + qsort(right)

Dwie implementacje w języku Ruby. Pierwsza jest szybsza (mniej kopiowania i tworzenia tymczasowych tablic), druga bardziej czytelna.

def qsort(arr, l=0, r=arr.size-1)
 i, j = l, r
 pivot = arr[(l + r) / 2]
 while i <= j
  i += 1 while arr[i] < pivot
  j -= 1 while arr[j] > pivot
  if i <= j
   arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
   i += 1; j -= 1
  end
 end
 qsort(arr, l, j) if l < j
 qsort(arr, i, r) if r > i
end


def qsort(arr)
 return arr if arr.size <= 1
 pivot = arr.pop
 left, right = arr.partition {|e| e < pivot } 
 return qsort(left) + [pivot] + qsort(right)
end
def qsort(arr: Array[Int]): Array[Int] = {
 if (arr.length <= 1) arr
 else {
  val pivot = arr(arr.length / 2)
  Array.concat(
   qsort(arr filter (el => pivot > el)),
      arr filter (el => pivot == el),
   qsort(arr filter (el => pivot < el)))
 }
}

Kod szybkiego sortowania w SML

infix 5 <<;
infix 5 >>;

fun x << (y::ys) = if (y < x) then y::(x << ys) else x << ys
 | x << nil = nil;

fun x >> (y::ys) = if (y >= x) then y::(x >> ys) else x >> ys
 | x >> nil = nil;

fun quicksort nil = nil
 | quicksort [x] = [x]
 | quicksort (x::xs) = quicksort(x << xs) @ (x::quicksort(x >> xs))

(* np. sortuj int list *)
quicksort [108,14,13,15];

(* albo krócej *)
fun qs [] = [] 
 | qs (x::xs) = (qs (filter (fn p => p < x) xs)) @ (x::(qs (filter (fn p => p>= x) xs))) 

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.