Kody źródłowe/Tablica liczb pierwszych i rozkładów na czynniki pierwsze

Tablica liczb pierwszych i rozkładów na czynniki pierwsze • Kod źródłowy
Tablica liczb pierwszych i rozkładów na czynniki pierwsze
Kod źródłowy

ANSI C

edytuj

Kod w języku ANSI C według którego została wygenerowana tablica liczb pierwszych i rozkładów na czynniki pierwsze:

#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int min,max;
	int n,m,p,pierwiastek;
	int pierwsza;
	int licznik;
	char *pierwsze;

	do {
		fprintf(stderr,"Poczatek przedzialu: ");
		scanf("%d",&min);
	} while (min<=1);
	do {
		fprintf(stderr,"\nKoniec przedzialu  : ");
		scanf("%d",&max);
	} while (max<min);

	pierwsze=(char*)malloc(max+1); /*new char[max+1];*/
	memset(pierwsze,1,max+1);
	
	printf(
		"<table border=\"1\" width=\"33%%\" style=\"text-align: left\">\n"
		"<caption>Tablica rozkładów na czynniki pierwsze dla liczb od %d do %d</caption>\n"
		"<tr>\n"
		"<th width=\"20%%\">Liczba</th>\n"
		"<th width=\"80%%\">Czynniki pierwsze</th>\n"
		"</tr>\n"
		,min,max);

	licznik=1;
	for (n=2;n<=max;n++) {
		if (n>=min)
			if (n%100==0)
				printf(
				 "</table>\n"
				 "<table border=\"1\" width=\"33%%\" style=\"text-align: left\">\n"
				 "<tr><td width=\"20%%\">%d</td><td width=\"80%%\">"
				 ,n);
			else
				printf("<tr><td>%d</td><td>",n);
		p=n;
		pierwsza=1;
		pierwiastek=(int)(sqrt(p)+0.5);
		for (m=2;m<=pierwiastek;m++)
			if (pierwsze[m] && p%m==0) {
				if (n>=min)
					printf(pierwsza ? "=%d" : "&times;%d",m);
				pierwsza=0;

				p/=m;
				m--;
				pierwiastek=(int)(sqrt(p)+0.5);
			}
		if (pierwsza) {
			if (n>=min)
				printf("Liczba pierwsza nr %d",licznik);
			licznik++;
		} else {
			if (n>=min)
				printf("&times;%d",p);
			pierwsze[n]=0;
		}
		if (n>=min)
			printf("</td></tr>\n");
	}
	printf("</table>\n");

	return 0;
}

Python

edytuj

Prostsza metoda od powyższej w języku Python. Coded by MS

def findfactors(number):
  listfactors = list()
  tmpnum = number
  
  factor = 1
  if(number > 1):
    while(number >= 2):
      factor += 1
      if(number % factor == 0):
        listfactors.append(factor)
        number /= factor
        factor = 1
    if(len(listfactors) == 1):
      print("No Factors found for: [",tmpnum,"] \t\t- Prime Number Found")
      return False
    elif(len(listfactors) > 1):
      print("Factors of",tmpnum,":",listfactors)
      return True
    else:
      print(number,"- Positive integer must be greater then 1")

comp = 0
primenum = 0
number = input("\nEnter positive integer > 1 for start sequence: ")
stopsequence = input("How many numbers do you want to factorize: ")
number = int(number) - 1
stopsequence = int(stopsequence) + 1
print("\n")


for x in range(stopsequence):
  number += 1
  if(findfactors(number) == True):
    comp += 1
  else:
    primenum += 1

print("\nIn requested range found: \n",comp," composite numbers\n",primenum," prime numbers\n")
print(" --------- Coded by MS ---------\n")

Python 3.0

edytuj

Ładniejsza, kolorowa wersja w języku Python3. Coded by MS

def findfactors(number):
  listfactors = list()
  tmpnum = number
  
  factor = 1
  if(number > 1):
    while(number >= 2):
      factor += 1
      if(number % factor == 0):
        listfactors.append(factor)
        number /= factor
        factor = 1
    if(len(listfactors) == 1):
      print("\033[1;32mNo Factors found for: [",tmpnum,"] \t\t- Prime Number Found")
      return False
    elif(len(listfactors) > 1):
      print("\033[1;31mFactors of",tmpnum,":",listfactors)
      return True
    else:
      print(number,"- Positive integer must be greater then 1")

comp = 0
primenum = 0
number = input("\nEnter positive integer > 1 for start sequence: ")
stopsequence = input("How many numbers do you want to factorize: ")
number = int(number) - 1
stopsequence = int(stopsequence) + 1
print("\n")


for x in range(stopsequence):
  number += 1
  if(findfactors(number) == True):
    comp += 1
  else:
    primenum += 1

print("\n\033[0;39mIn requested range found: \n",comp,"composite numbers\n",primenum,"prime numbers\n")
print("\033[1;37m --------- Coded by MS ---------\n")

ANSI C

edytuj

To samo co powyżej tylko w ANSI C. Coded by MS

#include <stdio.h>

void printfactors(long);

int main(void) {
  long testnum, start, stop;
  
  printf("Enter positive integer > 1 for start sequence: ");
  scanf("%ld", &start);
  printf("Enter last number to factorize: ");
  scanf("%ld", &stop);
  
  testnum = start;
  for(start; start <= stop; start++) {
    printfactors(testnum);
    testnum++;
  }
  
  printf("\n\n");
  
  return 0;
}

void printfactors(long n) {
  long factor = 1;
  
  printf("\n%ld = ", n);
  
  while(n >= 2) {
    factor++;
    if(n % factor == 0) {
      printf(" %ld ", factor);
      n /= factor;
      factor = 1;
    }
  }
}

Pascal

edytuj

To samo co powyżej tylko w języku PASCAL. Coded by MS

program fact;
   var factor, i, j, licznik:integer;

procedure GetFactors(n:integer);
begin
   factor := 1;
   write(n, '  = ');

   while n >= 2 do
   begin
     inc(factor);
     if n mod factor = 0 then
     begin
        write(' ', factor, ' ');
        n := n div factor;
        factor := 1;
     end;
   end;
end;

begin
   writeln;
   write('Podaj liczbe > 1 od ktorej rozpoczac faktoryzowanie liczb: ');
   readln(i);
   write('Podaj liczbe na ktorej zakonczyc faktoryzowanie liczb: ');
   readln(j);
   writeln;
   for licznik := i to j do
   begin
     GetFactors(licznik);
     writeln;
   end;
   writeln;
end.

To samo co powyżej tylko w języku JAVA. Coded by MS

package factorization;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MS
 */
public class Factorization {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner read = new Scanner(System.in);
    long testnum, start, stop;
    
    System.out.print("\nEnter number > 1 for start factorize sequence: ");
    start = read.nextLong();
    System.out.print("Enter last number to factorize: ");
    stop = read.nextLong();
    
    testnum = start;
    while(stop >= start) {
      printfactors(testnum);
      testnum++;
      start++;
    }
    
    System.out.print("\n\n");
    
    System.exit(0);
  }
  
  public static void printfactors(long n) {
    long factor = 1;
  
    System.out.print("\n "+ n +"  =  ");
  
    while(n >= 2) {
      factor++;
      if(n % factor == 0) {
        System.out.print(" "+ factor +" ");
        n /= factor;
        factor = 1;
      }
    }
  }
  
}


Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.