Kody źródłowe/Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na binarny

Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na binarny • Kod źródłowy
Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na binarny
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Dwójkowy system liczbowy

Pascal

edytuj
program dec2bin;

var
 wynik:string;
 n:integer;

begin
 wynik:='';
 writeln('Podaj liczbe');
 readln(n);
 repeat
  if n mod 2=0 then wynik:='0'+wynik
        else wynik:='1'+wynik;
  n:=n div 2;
 until n=0;

 writeln(wynik);
 readln;
end.