Kody źródłowe/Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dowolny

Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dowolny • Kod źródłowy
Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dowolny
Kod źródłowy
Aby zamienić liczbę dziesiętna na liczbę w systemie o podstawie p dzielimy ją całkowicie przez p dotąd dopóki w wyniku dzielenia uzyskamy '0'. Kolejne reszty pisane w odwrotnej kolejności dadzą rozwiązanie.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło System liczbowy

Pascal

edytuj
program dec2p;

const
cyfra:string='0123456789ABCDEF';

var
wynik:string;
p,n:integer;

begin
 wynik:='';
 writeln('Podaj liczbe');
 readln(n);
 writeln('Podaj podstawe systemu na ktory zamienic');
 readln(p);
  repeat
   wynik:=cyfra[n mod p+1]+wynik;
   n:=n div p;
  until n=0;
 writeln(wynik);
 readln;
end.