Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Spis treści

Moduł techniczny do obsługi różnorakich wysokospecjalistycznych funkcji lub szablonów.

Plik

Funkcja poprawiająca niestandardowe wywołania grafiki w infoboksach.

PoliczLinki

Funkcja implementująca szablon {{Policz linki}}.

Liczba artykułów między

Funkcja obliczająca liczbę wikilinków między zadanymi znacznikami. Nazwy znaczników podaje się w pierwszym i drugim parametrze. W kodzie strony znaczniki muszą być umieszczone w komentarzu HTML.

Numerowanie w tabeli

Funkcja implementująca szablon {{Numerowanie w tabeli}}.

są interwiki

Funkcja zwracająca liczbę interwiki do projektów siostrzanych i innych wersji językowych. Wykorzystanie w {{EK}} do generowania dodatkowego ostrzeżenia.

contentMatch

Funkcja zwracająca wynik pierwszego wyrażenia regularnego Lua w treści źródłowej strony.

 • Wyszukiwarka szablonów, które jej używają jest tutaj.

Interwiki

Funkcja do generowania większej liczby interwiki przez wykorzystanie cechy „uważa się za to samo co”.

Z

Funkcja generująca przyimek „z” lub „ze” zależnie od podanego i następującego po nim słowa. Zastosowana w {{przekierowanie}}.

TEMPLATENAME

Funkcja zwracająca nazwę szablonu, w którym jest wywołana.

SUBST

Funkcja sprawdzająca czy szablon jest wywołany przez subst:.
local m = {}

function m.Plik(frame)
	if not frame then
		return nil
	end
 
	local args = frame.args
	if not args then
		mw.log("brak argumentów")
		return nil
	end
 
	local file = args[1]
	if not file then
		mw.log("brak pliku")
		return nil
	end
	
	local multipleFiles = ""
	if string.match(file, "%]%s*%[") then
		multipleFiles = "[[Kategoria:Łatki - Kilka plików]]"
	end
 
	if string.match(file, "^%s*%[%[") then
		mw.log("to jest link: "..file)
		return file .. "[[Kategoria:Łatki - Plik]]"..multipleFiles
	end
 
	if string.match(file, "^%s*%[") then
		mw.log("to jest link zewnętrzny: "..file)
		return file .. "[[Kategoria:Łatki - Plik zewnętrzny]]"..multipleFiles
	end
 
	local builder = {}
	table.insert(builder, "[[Plik:")
	for i, v in ipairs(args) do
		if i > 1 then
			table.insert(builder,"|")
		end
 
		table.insert(builder,v)
	end

	table.insert(builder, "]]")
	local result = table.concat(builder, "")
	mw.log("wynik: "..result)	
	return result
end

m.PoliczLinki = function(frame)
	local pf = frame:getParent()
	local text = frame.args[1] or pf.args[1]
	local threshold = tonumber(frame.args["próg"] or pf.args["próg"]) or 1
	if text then
		text = mw.text.trim(text)
		local _, count = mw.ustring.gsub(text, "(%[%[[^%[%]]-%]%])", "%1")
		if count >= threshold then
			local lang = mw.getContentLanguage()
			local number = lang:formatNum(count)
			local articles = lang:convertPlural(count, { "artykuł", "artykuły", "artykułów" })
			return text .. "<small> ("..number.."&nbsp;"..articles..")</small>"
		else
			return text
		end
	end
end

m["Liczba artykułów między"] = function(frame)
	local pf = frame:getParent()
	local start = frame.args[1] or pf.args[1]
	if not start then
		return
	end
	
	local stop = frame.args[2] or pf.args[2]
	if not stop then
		return
	end
	
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent()
	if not content then
		return
	end
	
	local startPattern = "<!--"..start.."-->"
	local startPosition = string.find(content, startPattern, 1, true)
	if not startPosition then
		return
	end
	
	startPosition = startPosition + #startPattern
	
	local stopPattern = "<!--"..stop.."-->"
	local stopPosition = string.find(content, stopPattern, startPosition, true)
	if not stopPosition then
		return
	end
	
	stopPosition = stopPosition - 1
	if startPosition >= stopPosition then
		return
	end
	
	local text = string.sub(content, startPosition, stopPosition)
	local _, count = mw.ustring.gsub(text, "(%[%[[^%[%]]-%]%])", "%1")
	local _, files = mw.ustring.gsub(text, "(%[%[Plik:[^%[%]]-%]%])", "%1")
	count = count - files
	
	local threshold = tonumber(frame.args["próg"] or pf.args["próg"]) or 1
	if count < threshold then
		return
	end
	
	local lang = mw.getContentLanguage()
	local number = lang:formatNum(count)
	local articles = lang:convertPlural(count, { frame.args[4] or pf.args[4] or "artykuł", frame.args[5] or pf.args[6] or "artykuły", frame.args[6] or pf.args[6] or "artykułów" })

	local result, _ = string.gsub(frame.args[3] or pf.args[3] or "<small>($1)</small>", "$1", number.."&nbsp;"..articles)
	return result
end

m["Numerowanie w tabeli"] = function(frame)
	local counter = 0
	local result = {}
	local pf = frame:getParent()
	local i = 1
 
	table.insert(result, "{") 
	while true do
		local object = pf:getArgument(i)
		if object then
			object = object:expand()
		else
			break
		end
 
		if object then
			table.insert(result, "|")
 
			local length = #object
			if length > 0 then
				if string.byte(object,1) == 35 then
	 				counter = counter + 1
					local counterText = counter..". "
					local userText = length > 1 and string.sub(object, 2, length) or ""
					object = counterText..userText
				end
			end
 
			table.insert(result, object)
			i = i + 1
		else
			break
		end
	end
 
	table.insert(result, "|}")
	return table.concat(result, "")
end

m["są interwiki"] = function(frame)
	local count = 0;
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local args=frame.args;
	local idwiki=wiki_modul.WikidaneIdWiki{args=args}
	if(not idwiki)then return;end;
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local pelna_nazwa_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{args=args,};
	local identyfikator_strony=mw.wikibase.getEntityIdForTitle(pelna_nazwa_strony,idwiki);
	if(not identyfikator_strony)then return;end;
	
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(identyfikator_strony);
	if entity and entity.sitelinks then
		for k, v in pairs(entity.sitelinks) do
			if k ~= idwiki then
				count = count + 1
			end
		end
	end
 
	return count > 0 and count or nil;
end
function m.contentMatch(frame)
	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	
	local content;
	local pagename;local namespace;
	
	if(not parametry_modul.CzyTak(args["dokumentacja"]))then
		pagename = args.pagename
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		namespace = nazwy_modul.Np{nazwa=(args.namespace or 0),istnieje="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",} or "";
		local title = (pagename and (#pagename > 0)) and mw.title.makeTitle(namespace, pagename) or mw.title.getCurrentTitle()
		mw.logObject(title, "title")
		content = title and title:getContent() or false
	else
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		namespace = args.namespace 
		            and nazwy_modul.Np{nazwa=(args.namespace or 0),istnieje="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",} 
		               or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
		pagename = (args.pagename and (#args.pagename > 0)) and args.pagename or nazwy_modul["NAZWASTRONY"]();
		local fullpagename=((namespace~="") and (namespace..":") or "")..pagename;
		local stronicowyparser_modul=require("Module:StronicowyParser");
		content=stronicowyparser_modul.SpreparowanyWikikodStrony(fullpagename,true) or false;
	end;
	
	mw.logObject(pagename, "pagename")
	mw.logObject(namespace, "namespace")
	
	if not content then
		mw.log("no content")
		return
	end
	
	local i = 1
	while true do
		local p = args[i]
		if not p or (#p==0) then
			mw.log("no pattern "..i)
			return
		end
		
		local result = mw.ustring.match(content, p)
		if result then
			mw.log("match "..result)
			return result
		end
		
		mw.log("no match "..p)
		i = i + 1
	end
	
end

function m.contentPureTextSize(frame)
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent()
	if not content then
		mw.log("no content")
		return 0
	end

	-- wyrzucamy szablony (i szablony w szablonach)
	local ile;
	repeat
		content,ile = mw.ustring.gsub(content, "%{%{[^%{%}]+%}%}", "");
	until ((not ile)or((ile)and(ile==0)));

	-- refy bez treści
	content = mw.ustring.gsub(content, "<ref[^<>]*%/>", "");
	
	-- większość refów z treścią
	repeat
		content,ile = mw.ustring.gsub(content, "<ref[^<>]*>[^<>]<%/ref>", "");
	until ((not ile)or((ile)and(ile==0)));
	
	-- ciąg pusty na jedną spację
	content = mw.ustring.gsub(content, "%s+", " ");

	return mw.ustring.len(content);
end

function m.Interwiki(frame)
	local qid = frame.args.id
	local data = mw.wikibase.getEntityObject(qid)
	if not data then
		return -- brak danych -> kategoria?
	end
	
	local links = {}
	local appendLink = function(lang, title)
		if not links[lang] then
			links[lang] = { title }
		else
			table.insert(links[lang], title)
		end
	end
	
	local knownLanguages = mw.loadData("Module:Lang/data")
	local extractLinks = function(data)
		if data.sitelinks then
			for k, v in pairs(data.sitelinks) do
				local lang = string.sub(k, 1, -5)
				local project = string.sub(k, -4)
				if (project == "wiki") and knownLanguages[lang] then
					appendLink(lang, v.title)
				end
			end
		end
	end

	extractLinks(data)
	if data.claims and data.claims.P460 then
		for _, v in ipairs(data.claims.P460) do
			if v.mainsnak.snaktype == "value" then
				local seeid = "Q"..tostring(v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"])
				local seedata = mw.wikibase.getEntityObject(seeid)
				if seedata then
					extractLinks(seedata)
				end
			end
		end
	end

	local result = {}
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent()
	for k, v in pairs(links) do
		local pattern = "%[%["..mw.ustring.gsub( k, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" )..":[^%[%]|]+%]%]"
		local interwiki = mw.ustring.match(content, pattern)
		if not interwiki and not data.sitelinks[k.."wiki"] then
			table.insert(result, "[[")
			table.insert(result, k)
			table.insert(result, ":")
			table.insert(result, v[1])
			table.insert(result, "]]")
		end
	end

	return table.concat(result, "")
end
function m.Z(frame)
	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
	local czy=(type(frame)=="table")
	local text=czy and args[1] or (not czy and frame);
	local ze = {
		"^%s*[Mm][Nn][Ii][Ee]$",
		"^%s*[Mm][Nn][Ii][Ee]%s",
		"^%s*[Mm][Nn][Ąą]$",
		"^%s*[Mm][Nn][Ąą]%s",
		"^%s*[Ss][Oo][Bb][Ąą]$",
		"^%s*[Ss][Oo][Bb][Ąą]%s",
		"^%s*[Ss][Zz][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwZzŹźŻż]",
		"^%s*[Ss][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwŹźŻż]",
	  "^%s*[Ww][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwZzŹźŻż]",
		"^%s*[ŹźZz][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwZzŹźŻż]",
		"^%s*%[%[[Ss][Zz][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwZzŹźŻż]",
		"^%s*%[%[[Ss][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwŹźŻż]",
		"^%s*%[%[[ŹźZz][BbCcĆćDdFfGgHhJjKkLlŁłMmNnŃńPpRrSsŚśTtWwZzŹźŻż]",
	}

	if text then
		for _, regex in ipairs(ze) do
			mw.log(regex);
			if mw.ustring.match(text, regex) then
				return "ze"
			end
		end
	end

	return "z"
end

function m.TEMPLATENAME(frame)
	local templateTitle = mw.title.new(frame:getParent():getTitle())
	return (templateTitle and (templateTitle.namespace == 10)) and templateTitle.text or nil
end

function m.SUBST(frame)
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	mw.logObject(title.text, "title.text")
	local prefixedTitleName = mw.ustring.match(title.prefixedText, "^(.-)/opis")
		or mw.ustring.match(title.prefixedText, "^(.-)/test")
		or mw.ustring.match(title.prefixedText, "^(.-)/brudnopis")
		or title.prefixedText
	if mw.isSubsting() or (prefixedTitleName == frame:getParent():getTitle()) or (frame:getParent().args["usprawiedliwienie na brak 'subst:'"] == "przykład wywołania szablonu przez transkluzję poza stronami testowymi") then
		return frame.args[1]
	end

	mw.log("Brak 'subst:' w wywołaniu '"..frame:getParent():getTitle().."'")
	return "[[Kategoria:Brak 'subst:' w wywołaniu szablonu]]"
end

function m.Format(frame)
	local templateTitle = mw.title.new(frame:getParent():getTitle())
	
	local params = {}
	local i = 1
	while i do
		local arg = frame.args[i]
		if arg then
			table.insert(params, arg)
			i = i + 1
		else
			i = false
		end
	end
	
	if #params > 0 then
		return mw.ustring.format(unpack(params))
	end
end

function m.SimpleDuplicates(frame)
	local result = {}
	local wikitext = mw.title.getCurrentTitle():getContent()
	if not wikitext then
		-- no page
		return
	end
	
	while true do
		local templateIterator = mw.ustring.gmatch(wikitext, "{{[^{}]+}}")
		while true do
			local template = templateIterator()
			if not template then
				-- no more templates
				break
			end
	
			mw.log(template)
			local parameters = {}
			local patch, _ = mw.ustring.gsub(template, "(%[%[[^%[%]|]+)|([^%[%]|]-%]%])", "%1<nowiki>&x7C;</nowiki>%2")
			local chunks = mw.text.split(patch, "|")
			local i = 2 -- skip first item which is template name
			local auto = 0
			local emited = false
			while i <= #chunks do
				local chunk = chunks[i]
				local name, value = mw.ustring.match(chunk, "%s*(.-)%s*=(.*)")
				if not name then
					auto = auto + 1
					name = tostring(auto)
					value = chunk
				end
				
				value = mw.ustring.gsub(value, "<nowiki>&x7C;</nowiki>", "|")
				
				if not parameters[name] then
					parameters[name] = { value }
				else
					-- duplicated parameter
					if not emited then
						emited = {}
						table.insert(emited, "<tt>"..mw.text.nowiki(template).."</tt>")
					end
					
					if #parameters[name] == 1 then
						table.insert(emited, name..": "..mw.text.nowiki(parameters[name][1]))
					end
						
					table.insert(parameters[name], value)
					table.insert(emited, name..": "..mw.text.nowiki(value))
				end

				i = i + 1
			end
			
			if emited then
				table.insert(result, table.concat(emited, "<br /> → "))
			end
		end
	
		local count = false
		wikitext, count = mw.ustring.gsub(wikitext, "{{[^{}]+}}", "€")
		if count == 0 then
			break
		end
	end

	if #result > 0 then
		return "<ul><li>"..table.concat(result, "</li><li>").."</li></ul>"
	end
end

function m.NavboxWidth(frame)
	local style = frame.args[1]
	if string.match(style, ";%s*float%s*:%s*right%s*;") then
		return string.match(style, ";%s*width%s*:%s*([0-9]+px)%s*;")
			or string.match(style, ";%s*width%s*:%s*([0-9]+em)%s*;")
			or string.match(style, ";%s*width%s*:%s*(auto)%s*;")
	end
end

function m.NoWrapDates(frame)
	local yes = "tak"
	local fixedDates = {}
	local fixedMarkerFormat = "\127_FixedDate%d_\127"
	local fixedMarkerPattern = "\127_FixedDate(%d+)_\127"
	local patterns = {
		"%[%[(%d%d?)%s+(%l+)%]%]%s+%[%[(%d%d%d%d) p%.n%.e%.%]%]",
		"(%d%d?)%s+(%l+)%s+(%d%d%d%d) p%.n%.e%.",
		"%[%[(%d%d?)%s+(%l+)%]%]%s+%[%[(%d%d%d%d)%]%]",
		"(%d%d?)%s+(%l+)%s+(%d%d%d%d)",
	}
	local months = require("Moduł:Cytuj/dane").monthparser
	
	function customPattern(variant, plain)
		if not variant then
			return ""
		elseif #variant == 0 then
			return "%s*"
		elseif plain then
			return mw.ustring.gsub( variant, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" )
		else
			return variant
		end
	end
	
	local text = frame.args[1]
	local plain = (frame.args.plain == yes) or (frame.args.plain == 1)
	local attachLeft = "("..customPattern(frame.args.left, plain)
	local attachRight = customPattern(frame.args.right, plain)..")"

	function NoWrapDate(full, day, month, year)
		local d = tonumber(day)
		local m = months[month]
		local y = tonumber(year)
		
		if not months[month] or (d <= 0) or (d > 31) then
			return null
		end
		
		local result = mw.html.create("span")
			:css("white-space", "nowrap")
			:wikitext(full)
		table.insert(fixedDates, tostring(result))
		local fixedIndex = #fixedDates
		return string.format(fixedMarkerFormat, fixedIndex)
	end
	
	for i, v in ipairs(patterns) do
		text, _ = mw.ustring.gsub(text, attachLeft..v..attachRight, NoWrapDate)
	end
	
	text = string.gsub(text, fixedMarkerPattern, function(n) return fixedDates[tonumber(n)] end)
	return text
end

function m.Encode(frame)
	local html = frame.args.html
	return html and mw.text.encode(html) or html
end
return m