Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
p["PrzetłumaczZnakZastępczyNaStronę"]=function(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_strony,kod_jezyka,kod_projektu,hash)
	local czy_pusta_nazwa_przestrzeni_nazw=mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw,"^([%s_]*)$");
	local czy_pusta_nazwa_strony=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^([%s_]*)#.*$") or mw.ustring.match(nazwa_strony,"^([%s_]*)$");
	if(not czy_pusta_nazwa_przestrzeni_nazw and czy_pusta_nazwa_strony)then
	   local tabglownestronyprojektu=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie").tabnp;
	   local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	   nazwa_przestrzeni_nazw=parametry_modul["Odstępy"](nazwa_przestrzeni_nazw);
	   local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	   local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	   if(not czy_biezaca)then
	    local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	    local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	    local nazwa_kanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,kanoniczna="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
	    local nazwa_bazowa_strony=tabglownestronyprojektu[nazwa_kanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw];
	    if(nazwa_bazowa_strony)then
	    	local nazwa_strony_na_innym_projekcie=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{
		 				["nazwa strony"]=nazwa_bazowa_strony,
		 	  		["kod języka"]=kod_jezyka,
		 	  		["kod projektu"]=kod_projektu,
		 	  		["kod języka bazy"]="pl",
		 	  		["kod projektu bazy"]=(nazwa_kanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw~="Project")and "w" or "b",
					}
			  if(nazwa_strony_na_innym_projekcie)then
			  	return nazwa_strony_na_innym_projekcie,false;
			  end;
			end;
	   else
	    local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	   	if(hash)then
				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				local prze_bierzacej_strony=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
				local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,};
				if(nazwa_przestrzeni_nazw==prze_bierzacej_strony)then
					return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](),true;
				end;
		  end;
	   	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		  local nazwa_kanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{["nazwa"]=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak"}
		  local nazwa_strony_glownych_stron_projektu=tabglownestronyprojektu[nazwa_kanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw];
	   	if(nazwa_strony_glownych_stron_projektu)then
	   		return nazwa_strony_glownych_stron_projektu,false;
	   	end;
	   end;  
	elseif czy_pusta_nazwa_przestrzeni_nazw and czy_pusta_nazwa_strony then
	  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	  local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}
	  if((czy_biezaca)and(hash))then
				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](),true;
		end;
	  local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
	  local tablokalnesiostrzane=wiki_interwiki_modul.tablica_lokalne_siostrzane;
		if(tablokalnesiostrzane[kod_projektu])then
		  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
		  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		  local strona_glowna_tego_projektu=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
		  if(not czy_biezaca)then
				local nazwa_strony_glownej_na_innym_projekcie=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{
		 			["nazwa strony"]=strona_glowna_tego_projektu,
		 			["kod języka"]=kod_jezyka,
		 			["kod projektu"]=kod_projektu,
				}
				if(nazwa_strony_glownej_na_innym_projekcie)then
					return nazwa_strony_glownej_na_innym_projekcie,false;
				end;
			else
				return strona_glowna_tego_projektu,false;
			end;
		end;
	end;
	return ((nazwa_przestrzeni_nazw~="")and (nazwa_przestrzeni_nazw..":") or "")..nazwa_strony,false;
end;
p["PoprawLinki"]=function(frame)	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local argument_pierwszy,_=PobierzParametr();
	local html_modul=require("Module:Html");
	local function pojedynczy_link(link)
 		local strona=mw.ustring.match(link,"^%[%[:?([^%[%]|]*)");
 		local nazwa=mw.ustring.match(link,"^%[%[[^|]*|([^%[%]]*)%]%]$") or strona;
  	link=p.TworzenieWikiLinku(nil,nil,nil,strona,nil,nazwa,nil,nil,false,nil);
  	return link;
	end;
	return mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"(%[%[[^%[%]]*%]%])",function(s)return pojedynczy_link(s);end);
end;
p["WydobądźLinki"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local wartosc,_=PobierzParametr();
	local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
	wartosc=specjalne_modul["UsuńKomentarze"](wartosc);
	wartosc=specjalne_modul["UsuńSzablonyStylów"](wartosc);
	wartosc=specjalne_modul["UsuńZnaczniki"](wartosc);
	wartosc=specjalne_modul["UsuńKategorie"](wartosc);
	wartosc=specjalne_modul["UsuńWywołaniaPlików"](wartosc);
	wartosc=specjalne_modul["UsuńInterwiki"](wartosc);
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	wartosc=linki_modul["PoprawLinki"](wartosc);
	return wartosc;
end;
function p.TworzenieWikiLinku(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja,bez_przetwarzania_kodow)
	if(not czy_url)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local czy_klucz_projektu_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu_do_projektu_linku);
		local czy_kod_jezyka_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_do_projektu_linku);
		local czy_kod_projektu_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_do_projektu_linku);
		local czy_nazwa_strony_linku=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
		local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
		local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
		local czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
		local czy_po=parametry_modul.CzyTak(po);
   
		if(not czy_naglowek_strony)then
  	  	if(czy_nazwa_strony_linku)then
  	  		local html_modul=require("Module:Html");
  	      local strona_zmienna_tymczasowa=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony_linku,true)
  	      local naglowek_zmienna_tymczasowa=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_strony_linku,true);
				if(strona_zmienna_tymczasowa and naglowek_zmienna_tymczasowa)then
					nazwa_strony_linku=strona_zmienna_tymczasowa;
					naglowek_strony_zmienna_tymczasowa=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=naglowek_zmienna_tymczasowa,[2]="tak",[3]="tak",};
					if(parametry_modul.CzyTak(naglowek_zmienna_tymczasowa))then
						naglowek_strony=naglowek_zmienna_tymczasowa;
						czy_naglowek_strony=true;
					end;
				end;
			end;
		else
			naglowek_strony=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=naglowek_strony,[2]="tak",[3]="tak",};
			if(not parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony))then
				czy_naglowek_strony=false;
				naglowek_strony=nil;
			end;
		end;
  ---
  	  local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  	  local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
		local interwikisiostrzaneangielskie=wiki_interwiki_modul.tablica_interwiki_siostrzane_angielskie;

  	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
  	local kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy,kod_projektu_uzyskany_poczatkowy=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku);

  	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
    local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  	local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  	
  	if(not kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy or not kod_projektu_uzyskany_poczatkowy)then
  		kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy=kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy or kod_jezyka_tego_projektu;
  		kod_projektu_uzyskany_poczatkowy=kod_projektu_uzyskany_poczatkowy or kod_projektu_tego_projektu;
  	end;
  
  	local czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa_strony_linku) and not mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_:]+$") or nil;
  	
  	local tablica_kodow={};
  	local kod_jezyka_koncowy;local kod_projektu_koncowy;
  	
---------------------------------------------------------------------
  	kod_jezyka_koncowy=kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy;
  	kod_projektu_koncowy=kod_projektu_uzyskany_poczatkowy;
---------------------------------------------------------------------

  	local kod_jezyka_poczatkowy,kod_projektu_poczatkowy;
  	if(czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)then
  		nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,kod_jezyka_poczatkowy,kod_projektu_poczatkowy=wiki_modul.KodyNazwyStrony(nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,bez_przetwarzania_kodow and tablica_kodow or nil);
    	czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa_strony_linku) and not mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_:]+$") or nil;
  	end;
	----
  	if(not nazwa)then
  		local html_modul=require("Module:Html");
  		nazwa=nazwa_strony_linku..(czy_naglowek_strony and ("#"..naglowek_strony) or "");
  		nazwa,_=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ");
  		czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa);
	  end
    
	  local ciag_tablica_kodow="";
	  
	  	if(bez_przetwarzania_kodow)then 
    	if(kod_jezyka_poczatkowy)then
    		if((kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy==kod_projektu_tego_projektu))then
    			kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy=kod_jezyka_poczatkowy;
    		else
    			ciag_tablica_kodow=kod_jezyka_poczatkowy;
    		end;
    	elseif(kod_projektu_poczatkowy)then
    		if((kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy==kod_projektu_tego_projektu))then
    			kod_projektu_uzyskany_poczatkowy=kod_projektu_poczatkowy;
    		else
    			ciag_tablica_kodow=kod_projektu_poczatkowy;
    		end;
    	end;
    	
	  	local ciag_tablica_kodow_zmienna_tymczasowa=table.concat(tablica_kodow,":");
    	ciag_tablica_kodow=ciag_tablica_kodow..(((ciag_tablica_kodow~="")and(ciag_tablica_kodow_zmienna_tymczasowa~=""))and ":" or "")..ciag_tablica_kodow_zmienna_tymczasowa;
    else
    	kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy=kod_jezyka_koncowy;
    	kod_projektu_uzyskany_poczatkowy=kod_projektu_koncowy;
    end;
    
    	
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	local czy_dyskusja=parametry_modul.CzyTak(dyskusja);
  	
  	local pierwsza_litera=((czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)and(not dyskusja)) and mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^(%a)") or nil;
  	local nazwaprzestrzeni=czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa and ((not czy_dyskusja)and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_strony_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy}
  	                            or nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"]{[1]=nazwa_strony_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,}) or "";
  	local nazwastrony=czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa and nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_strony_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,} or "";
  
  	local linki_modul=require("Module:Linki");
  	local strona_inna_zmienna_tymczasowa,czy_strona_lokalna=linki_modul["PrzetłumaczZnakZastępczyNaStronę"](nazwaprzestrzeni,nazwastrony,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,czy_naglowek_strony);
    
    strona_inna_zmienna_tymczasowa=strona_inna_zmienna_tymczasowa or nazwa_strony_linku;
    
  	local function NazwaStronyDyskusji(strona)
    	if(czy_dyskusja and czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)then
    		return nazwy_modul["NAZWASTRONYDYSKUSJI"]{[1]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
    	end;
    	return strona;
  	end;
  	local strona_zmienna_tymczasowa=NazwaStronyDyskusji(strona_inna_zmienna_tymczasowa);
  	nazwa_strony_linku=((not czy_strona_lokalna or ((czy_dyskusja)and(nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona_inna_zmienna_tymczasowa,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,}~=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona_zmienna_tymczasowa,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,})))and strona_zmienna_tymczasowa or "");
  
  	nazwa_strony_linku=pierwsza_litera and mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku,"^["..mw.getContentLanguage():ucfirst(pierwsza_litera)..mw.getContentLanguage():lcfirst(pierwsza_litera).."]",pierwsza_litera) or nazwa_strony_linku;
  	czy_nazwa_strony_linku=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
  
    local function BiezacaWikiDwukropek()
  		local czy_biezace_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,};
  		local czy_wstawiac_dwukropek;
  		if(czy_biezace_wiki)then
  			local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  			if((nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.Category)or(nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.File))then
  				czy_wstawiac_dwukropek=true;
  			end;
  		end;
  		return czy_wstawiac_dwukropek;
  	end;
  	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  
  	local jezykowe_projekty=wiki_interwiki_modul.tablica_lokalne_lingwistyczne_siostrzane;
  	local projekty_nie_en=jezykowe_projekty[kod_projektu_uzyskany_poczatkowy];
  
  	local czy_kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy=(kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy~=kod_jezyka_tego_projektu);
  	local czy_kod_projektu_uzyskany_poczatkowy=(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy~=kod_projektu_tego_projektu);
  	local html_modul=require("Module:Html");
  	local function AdresLinku()
  		local kody_poczatkowe=(not projekty_nie_en and (czy_kod_projektu_uzyskany_poczatkowy and kod_projektu_uzyskany_poczatkowy..":" or "") or(czy_kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy and kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy..":"..(czy_kod_projektu_uzyskany_poczatkowy and kod_projektu_uzyskany_poczatkowy..":" or "") or (czy_kod_projektu_uzyskany_poczatkowy and kod_projektu_uzyskany_poczatkowy..":" or "")));
  		local tablica_kodow=kody_poczatkowe..((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "");
  		
			local czy_wstawiac_dwukropek=((tablica_kodow~="")and (projekty_nie_en and (czy_kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy and ":" or "") or "") or (BiezacaWikiDwukropek() and ":" or ""));
      naglowek_strony=html_modul.DecodeHtml(naglowek_strony,true);
      
			local zmienna_linkowa=tablica_kodow..(czy_nazwa_strony_linku and html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.DecodeHtml(nazwa_strony_linku,true) or "") or "") 
  	              ..(czy_parametry_strony and "?"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony)) or "")
  	               ..(czy_naglowek_strony and "#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony,false,true)) or "");
  		return zmienna_linkowa, czy_wstawiac_dwukropek;
		end;
		nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"^[%s_]*","") or nil;
		nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]*$","") or nil;
		--nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ") or nil;
		if(czy_ogolne and not czy_nazwa)then
  			if(parametry_modul.CzyTak(wyswietl))then
  				nazwa=strona_zmienna_tymczasowa;
  				czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
  			else
  				if((czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)and(nazwastrony~=""))then
  					nazwa=nazwastrony;
  				else
  					nazwa=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=strona_zmienna_tymczasowa,["kod języka"]=kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy,["kod projektu"]=kod_projektu_uzyskany_poczatkowy,};
  				end;
  				czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
  			end
		end;
		local zmienna_linkowa;
		local aktywny;
		if(not czy_wewnetrzny_z_fullurl)then
			local czy_wstawiac_dwukropek;
			zmienna_linkowa,czy_wstawiac_dwukropek=AdresLinku();
			zmienna_linkowa,_=mw.ustring.gsub(zmienna_linkowa,"[%s_]+"," ");
			local czy_za=parametry_modul.CzyTak(za);
			
			if(czy_za or(nazwa and (nazwa~=zmienna_linkowa)))then
  				zmienna_linkowa="[["..czy_wstawiac_dwukropek..zmienna_linkowa..(czy_nazwa and "|"..nazwa..(czy_za and za or "") or (czy_za and ("|"..zmienna_linkowa..za) or "")).."]]"..(czy_po and po or "");
			else
  				zmienna_linkowa="[["..czy_wstawiac_dwukropek..zmienna_linkowa.."]]"..(czy_po and po or "");
			end
			aktywny=false;
		else
			aktywny=true;
			local serwer;
			local projekt;
			if(projekty_nie_en)then
				for kod_specjalny_projektu,kod_projektu_interwiki in pairs(wiki_interwiki_modul.tablica_interwiki_siostrzane_angielskie)do
					if(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy==kod_projektu_interwiki)then
						projekt=kod_specjalny_projektu;
					end;
				end;
			end;
			local function Protocol(kod_projektu)
				local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
				local url=interwikimap[kod_projektu];
				if(not url)then return "";end;
				return mw.ustring.match(url,"^([^/]*)//");
			end;
			local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
			local nazwy_np_modul=require("Module:Nazwy/Np");
			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
			
			local czy_specjalna=(nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.Special);
			ciag_tablica_kodow_zmienna_tymczasowa,_=mw.ustring.gsub(strona_zmienna_tymczasowa,"[%s_]+","_");
			if(((projekt)and(czy_parametry_strony)and(czy_specjalna))or((projekt)and(wersja_linku=="w")))then
				local adres=Protocol(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy).."//"..kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy.."."..projekt..".org/w/index.php?title="..((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "")..html_modul.EncodeHtml(strona_zmienna_tymczasowa)..(czy_parametry_strony and "&"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony) or "")..(czy_naglowek_strony and ("#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony))) or "");
				
				zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za)and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
			elseif(((not projekty_nie_en)and(czy_parametry_strony)and(czy_specjalna))or((not projekty_nie_en)and(wersja_linku=="w")))then
				local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
				local wiki_nie_jezykowe=wiki_interwiki_modul.tablica_poza_lingwistyczne_projekty_siostrzane[kod_projektu_uzyskany_poczatkowy];
  			local serwer=mw.ustring.match(wiki_nie_jezykowe,"^([^/]*//[^/]*)")
  			local adres=serwer.."/w/index.php?title="..((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "")..html_modul.EncodeHtml(strona_zmienna_tymczasowa)..(czy_parametry_strony and "&"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony) or "")..(czy_naglowek_strony and ("#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony))) or "");
  			
				zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za)and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
			elseif(((projekt)and(czy_parametry_strony))or((projekt)and(wersja_linku=="wiki")))then
				local strona_zmienna_tymczasowa,_=mw.ustring.gsub(strona_zmienna_tymczasowa,"[_%s]+","_");
				local adres=Protocol(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy).."//"..kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy.."."..projekt..".org/wiki/"..((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "")..html_modul.EncodeHtml(strona_zmienna_tymczasowa)..(czy_parametry_strony and ("?"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony)) or "")..(czy_naglowek_strony and ("#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony))) or "");
				
				zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and " "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "") or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
			elseif(((not projekty_nie_en)and(czy_parametry_strony))or((not projekty_nie_en)and(wersja_linku=="wiki")))then
				local wiki_nie_jezykowe=wiki_interwiki_modul.tablica_poza_lingwistyczne_projekty_siostrzane[kod_projektu_uzyskany_poczatkowy];
	      local strona_zmienna_tymczasowa,_=mw.ustring.gsub(ciag_tablica_kodow_zmienna_tymczasowa,"[_%s]+","_");
	      strona_zmienna_tymczasowa=((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "")..strona_zmienna_tymczasowa;
	      strona_zmienna_tymczasowa=html_modul.EncodeHtml(strona_zmienna_tymczasowa);
	      strona_zmienna_tymczasowa,_=mw.ustring.gsub(strona_zmienna_tymczasowa,"([%%])(%d+)","%%%%%2");
	      strona_zmienna_tymczasowa,_=mw.ustring.gsub(wiki_nie_jezykowe,"$1",strona_zmienna_tymczasowa);
	      
	      local adres=strona_zmienna_tymczasowa..(czy_parametry_strony and "?"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony) or "")..(czy_naglowek_strony and ("#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony))) or "");
	      
				zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
			else
				local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		  	zmienna_linkowa=(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu)and ((not(klucz_projektu==pudelko_modul["Klucz projektu tego projektu"]()))and (klucz_projektu..":")or "" )
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy)and ((not(kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy==pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]()))and(kod_jezyka_uzyskany_poczatkowy..":")or "") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy)and ((not(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]()))and(kod_projektu_uzyskany_poczatkowy..":")or "") or "")))
  		..((ciag_tablica_kodow~="")and (ciag_tablica_kodow..":") or "")..strona_zmienna_tymczasowa;
  		  local strona=(czy_parametry_strony and ("?"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony)) or "")..(czy_naglowek_strony and ("#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony))) or "");
  		  local adres=tostring(mw.uri.fullUrl(zmienna_linkowa))..strona;
  		  
    		zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
    	end;
		end;
		return zmienna_linkowa,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,strona_zmienna_tymczasowa,czy_naglowek_strony,aktywny;
	else
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local html_modul=require("Module:Html");
		local czy_nazwa;
		if(not nazwa)then
  		nazwa=mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"//[^/]*/(.*)$");
  		nazwa=html_modul.DecodeHtml(nazwa);
  		czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa);
  	else
  		czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa);
	  end;
		local czy_po=parametry_modul.CzyTak(po);
		local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
		local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
		nazwa_strony_linku,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku,"[%s_]+","_");
		nazwa_strony_linku,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku,"//([^/]*)/(.*)$", function(s1,s2)return "//"..s1.."/"..html_modul.EncodeHtml(s2);end)
		
		local adres=nazwa_strony_linku..(czy_parametry_strony and "?"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony) or "")
		                ..(czy_naglowek_strony and "#"..html_modul.ZnakiSpecjalneWikiLinku(html_modul.EncodeHtml(naglowek_strony)) or "");
		                
		local zmienna_linkowa="["..adres..(czy_nazwa and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or "")).."]"..(czy_po and po or "");
		return zmienna_linkowa,nil,nil,nazwa_strony_linku,czy_naglowek_strony,aktywny;
	end;
end;
function p.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona,naglowek,nazwa,za,po)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local adres=(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu)and (klucz_projektu..":") 
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka)and (kod_jezyka..":") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu)and (kod_projektu..":") or "")))
  		..strona..(parametry_modul.CzyTak(naglowek) and ("#"..naglowek) or "");
	local wartosc="[[:"..adres..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and ("|"..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and ("|"..adres..za) or "")).."]]"..(po and po or "");
  return wartosc;
end;
function p.LinkWikidane(link,klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona,czy_naglowek,czy_url,czy_parametry,aktywny)
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local klasa=wiki_modul.KodyKlasStronyNaDanejWiki{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["strona"]=strona,["nagłówek"]=czy_naglowek,["url"]=czy_url,["parametry"]=czy_parametry,["aktywny"]=aktywny,};
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	
	local spanramka=mw.html.create('span');
  spanramka:addClass(klasa);
  spanramka:addClass("link");
  spanramka:wikitext(link);
  
  return tostring(spanramka:allDone());
end;
function p.Link(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja,bez_przetwarzania_kodow,bez_znacznikow)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	parametry_strony=czy_wewnetrzny_z_fullurl and parametry_strony or nil;
	local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
	local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  
  local html_modul=require("Module:Html");
	nazwa_strony_linku=html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](nazwa_strony_linku);
  local wartosc_parent,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,czy_naglowek_strony,aktywny=p.TworzenieWikiLinku(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja,bez_przetwarzania_kodow);

	if(parametry_modul.CzyTak(bez_znacznikow))then return wartosc_parent;end;
	
	return p.LinkWikidane(wartosc_parent,nil,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,czy_naglowek_strony,czy_url,czy_parametry_strony,aktywny);
end;
function p.RozwinKreskaPoziomowa(miano_przestrzeni_nazw,nazwa_strony_linku,naglowek,czy_link_url,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,czy_analiza,__FUNKCJA)
	local nowa_nazwa_strony_linku;
	local czy_kreska_dolna;local hash;local prze_nie_main;
	local czy_strona_lokalna;
	if(not czy_analiza)then
		czy_kreska_dolna=mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*$");
		hash=(not czy_kreska_dolna)and ((not czy_link_url) and mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[_%s]*#(.*)$") or nil) or (((czy_kreska_dolna)and(czy_link_url) and require("Module:Parametry").CzyTak(naglowek)) and naglowek or nil);
		if((czy_kreska_dolna)or(hash))then
			local wiki_modul=require("Module:Wiki");
			local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku);
			nowa_nazwa_strony_linku,czy_strona_lokalna=p["PrzetłumaczZnakZastępczyNaStronę"](miano_przestrzeni_nazw or "","",kod_jezyka,kod_projektu,hash);
		else
			prze_nie_main=((miano_przestrzeni_nazw)and((miano_przestrzeni_nazw~="")and(miano_przestrzeni_nazw~="(main)"))) and miano_przestrzeni_nazw or nil;
			nowa_nazwa_strony_linku=prze_nie_main and((miano_przestrzeni_nazw..":")..nazwa_strony_linku) or nazwa_strony_linku;
		end;
	else
		prze_nie_main=((miano_przestrzeni_nazw)and((miano_przestrzeni_nazw~="")and(miano_przestrzeni_nazw~="(main)"))) and miano_przestrzeni_nazw or nil;
		nowa_nazwa_strony_linku=prze_nie_main and((miano_przestrzeni_nazw..":")..nazwa_strony_linku) or nazwa_strony_linku;
	end;
	nowa_nazwa_strony_linku=__FUNKCJA(nowa_nazwa_strony_linku,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,prze_nie_main);
	return nowa_nazwa_strony_linku,hash,czy_kreska_dolna,prze_nie_main,czy_strona_lokalna;
end;
p["GanerujSkładoweURL"] = function(args)
	local klucz_projektu_do_projektu_linku;
	local kod_jezyka_do_projektu_linku;
  local kod_projektu_do_projektu_linku;
  local miano_przestrzeni_nazw;
  local nazwa_strony_linku=args["strona"] or "_";
  local html_modul=require("Module:Html");
  nazwa_strony_linku=nazwa_strony_linku and html_modul.DecodeHtml(nazwa_strony_linku) or nil;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local wersja_linku=parametry_modul.CzyTak(args["wersja linku"]) and ((args["wersja linku"]=="wiki")and "wiki" or "w") or "";
  local _;
  local czy_url=html_modul["SprawdźURL"](nazwa_strony_linku);
  local parametry_strony;local naglowek_strony;local nazwa;local po;local po;local za;
  
  nazwa=args["nazwa"];
  
  local function DaneStrony(nazwa_strony_linku_parametr,adres)
  	if(parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku_parametr))then
	    if(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku_parametr,"^/wiki/"))then
  			nazwa_strony_linku_parametr,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku_parametr,"^/wiki/","");
  		
	  		local html_modul=require("Module:Html");
  			naglowek_strony=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  			parametry_strony=html_modul["ParametryStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  			nazwa_strony_linku_parametr=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
	  	elseif(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku_parametr,"^/w/"))then
  			nazwa_strony_linku_parametr,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku_parametr,"^/w/","");
  		
  			local html_modul=require("Module:Html");
  			naglowek_strony=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
	  		parametry_strony=html_modul["ParametryStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  			nazwa_strony_linku_parametr=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  		
  			local nazwa_strony_jednostki,parametry_strony_jednostki=html_modul["NazwaStronyZParametrówStronyAdresu"](parametry_strony,true);
	  		parametry_strony=parametry_strony_jednostki or parametry_strony;
  			nazwa_strony_linku_parametr=nazwa_strony_jednostki or nazwa_strony_linku_parametr;
	  	else
  			nazwa_strony_linku_parametr,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_linku_parametr,"^/(.*)$","%1");
  			local html_modul=require("Module:Html");
  			naglowek_strony=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  			parametry_strony=html_modul["ParametryStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  			nazwa_strony_linku_parametr=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony_linku_parametr,true);
  		end;
  	else
  		if((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_do_projektu_linku))or(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_do_projektu_linku)))then
  			if((not adres)or(mw.ustring.match(adres,"/$1$")))then
  				local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  				nazwa_strony_linku_parametr=pudelko_modul["Nazwa strony głównej projektu 2"]{[1]=kod_jezyka_do_projektu_linku,[2]=kod_projektu_do_projektu_linku,} or "";
  			end;
  		end;
  	end;
  	parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony) and parametry_strony or args["parametry"];
  	naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony) and naglowek_strony or args["nagłówek"];
  	nazwa=args["nazwa"];
  	klucz_projektu_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(args["klucz projektu"]) and args["klucz projektu"] or klucz_projektu_do_projektu_linku;
		kod_jezyka_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(args["kod języka"]) and args["kod języka"] or kod_jezyka_do_projektu_linku;
  	kod_projektu_do_projektu_linku=parametry_modul.CzyTak(args["kod projektu"]) and args["kod projektu"] or kod_projektu_do_projektu_linku;
    po=args["po"];
    za=args["za"];
  	nazwa_strony_linku=nazwa_strony_linku_parametr;
  	czy_url=false;
  end;
  if(not czy_url)then
  	local miano_przestrzeni_nazw=args["miano przestrzeni nazw"] or args["przestrzeń"];
  	nazwa_strony_linku=parametry_modul["CzyTakCiąg"](miano_przestrzeni_nazw) and miano_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_strony_linku or nazwa_strony_linku;
    DaneStrony(nazwa_strony_linku);
  else
  	local html_modul=require("Module:Html");
  	local nazwa_strony_bez_protokolu=html_modul["UrlBezProtokołu"](nazwa_strony_linku);
  	local serwer,nazwa_strony=html_modul["URLStrona"](nazwa_strony_bez_protokolu);
  	local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  	local function SerwerWiki(serwer)
  		local kod_jezyka_zmienna_tymczasowa,kod_specjalny_projektu=mw.ustring.match(serwer,"^(%w+)%.(%w+)%.org");
  		local interwikisiostrzaneangielskie=wiki_interwiki_modul.tablica_interwiki_siostrzane_angielskie;
  		local kod_projektu=interwikisiostrzaneangielskie[kod_specjalny_projektu];
  		local kod_jezyka=kod_jezyka_zmienna_tymczasowa and (mw.language.isKnownLanguageTag(kod_jezyka_zmienna_tymczasowa) and kod_jezyka_zmienna_tymczasowa or nil) or nil;
  		return kod_jezyka,kod_projektu;
  	end;
  	local function JezykoweLubAngielskieProjekty(serwer_portalu)
    	local kod_jezyka,kod_projektu=SerwerWiki(serwer_portalu);
    	if(kod_jezyka and kod_projektu)then
  			kod_jezyka_do_projektu_linku=kod_jezyka;
  			kod_projektu_do_projektu_linku=kod_projektu;
  			klucz_projektu_do_projektu_linku=nil;
  			DaneStrony(nazwa_strony);
  			return true;
  		else
  			local pozajezykoweprojektysiostrzane=wiki_interwiki_modul.tablica_poza_lingwistyczne_projekty_siostrzane;
  			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  			for kod, url in pairs(pozajezykoweprojektysiostrzane)do
  				local adres=html_modul["UrlBezProtokołu"](url);
  			  local serwer_portalu=mw.ustring.match(adres,"^//+([^/]*)");
  	  		if(serwer_portalu)then
  	  			if(serwer_portalu==serwer)then
  	  				kod_jezyka_do_projektu_linku=kod_jezyka or "en";
  	  				kod_projektu_do_projektu_linku=--[[kod_projektu or]] kod;
  	  				local nazwa_strony_spreparowana=nil;
  	  				if(not mw.ustring.match(adres,"/wiki/%$1$"))then
  	  					if(mw.ustring.match(url,"[:/]$1$"))then
  	  						local url_wzor=techniczne_modul["PrzekształćWzórDoCzystegoTekstu"](adres);
  	  						url_wzor=mw.ustring.gsub(url_wzor,"(%%$1)$","(.-)");
  	  						nazwa_strony_spreparowana=mw.ustring.match(nazwa_strony_bez_protokolu,"^"..url_wzor.."$");
  	  						if(not nazwa_strony_spreparowana)then
  	  							return false;
  	  						end;
  	  					end;
  	  				end;
  	  				DaneStrony(nazwa_strony_spreparowana or nazwa_strony,adres);
  	  				return true;
  	  			end;
  	  		end;
  			end;
    	end;	
		end;
  	local function __FUNKCJA()
  		if(mw.ustring.match(serwer,"^upload%.wikimedia%.org$"))then
  			DaneStrony(nazwa_strony);
  			nazwa_strony=nazwa_strony_linku;
 	 			nazwa_strony_linku="Media:"..mw.ustring.match(nazwa_strony,"([^/]*)$");
 	 		  local kod_projektu_do_projektu_linku2,kod_jezyka_do_projektu_linku2=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^([^/]*)/([^/]*)/.*$");
 	 		  kod_jezyka_do_projektu_linku=kod_jezyka_do_projektu_linku or kod_jezyka_do_projektu_linku2;
 	 		  kod_projektu_do_projektu_linku=kod_projektu_do_projektu_linku or kod_projektu_do_projektu_linku2;
 	 			czy_url=false;
 	 		 else
 	 		 	local juz_tak=JezykoweLubAngielskieProjekty(serwer);
 	 		 	if(not juz_tak)then
 	 		 		 local html_modul=require("Module:Html");
  				 
  				 naglowek_strony=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_strony_linku,true);
  				 naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony) and naglowek_strony or args["nagłówek"];
  				 
  				 parametry_strony=html_modul["ParametryStronyAdresu"](nazwa_strony_linku,true);
  				 parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony) and parametry_strony or args["parametry"];
  				 
  				 nazwa_strony_linku=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony_linku,true);
 	 		 	end;
  		 end;
  	end;
    __FUNKCJA();
  end;
  local czy_wewnetrzny_z_fullurl;
  if(not parametry_modul.CzyTak(parametry_strony))then
  	if(wersja_linku=="")then
			if((klucz_projektu_do_projektu_linku)or(kod_jezyka_do_projektu_linku)or(kod_projektu_do_projektu_linku))then
  			czy_wewnetrzny_z_fullurl=false;
  		elseif(not czy_url)then
  			czy_wewnetrzny_z_fullurl=false;
  		else	
  			czy_wewnetrzny_z_fullurl=true;
  		end;
  	else
  		czy_wewnetrzny_z_fullurl=true;
  	end;
  else
  	czy_wewnetrzny_z_fullurl=true;
  end;
  return klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url;
end;
p["Link wewnętrzny"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
	
	local klucz_projektu_do_projektu_linku=args["klucz projektu"];
	local kod_jezyka_do_projektu_linku=args["kod języka"];
  local kod_projektu_do_projektu_linku=args["kod projektu"];
  local nazwa_strony_linku=args["strona"] or "_";
  local nazwa=args["nazwa"];
  local czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa);
  nazwa=czy_nazwa and nazwa or nil;
  local po=args["po"];
  local za=args["za"];
  local naglowek_strony=args["nagłówek"];
  local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znaczników"]);
  local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
  local bez_przetwarzania_kodow=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania kodów"]);
  
  local czy_analiza=parametry_modul.CzyTak(args["analiza"]);
  local czy_naglowek=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  
  local hash;local czy_kreska_dolna;local prze_nie_main;local czy_strona_lokalna;local nowa_nazwa_strony_linku;
  if(not czy_analiza)then
		nowa_nazwa_strony_linku,hash,czy_kreska_dolna,prze_nie_main,czy_strona_lokalna=p.RozwinKreskaPoziomowa("",nazwa_strony_linku,naglowek_strony,czy_naglowek,nil,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,czy_analiza,function(nowa_nazwa_strony_linku,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,prze_nie_main)
				return nowa_nazwa_strony_linku;
		end);
		nazwa=czy_nazwa and nazwa or (hash and ("#"..hash) or nil);
	else
		nowa_nazwa_strony_linku=nazwa_strony_linku;
	end;
  
  
  local bez_przetwarzania=bez_przetwarzania or ((not czy_analiza)and(((hash)or(czy_kreska_dolna)) and "tak" or (((not czy_naglowek)and(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*[^:#]-[^%s_#:][%s_]*$")))or(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*[^:#]-[^%s_#:][%s_]*#(.*)$")))) or nil);
  
  if(not bez_przetwarzania)then
  	return p.Link(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,czy_naglowek and naglowek_strony or hash,nazwa,za,po,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,bez_przetwarzania_kodow,bez_znacznikow);
  else
  	local link=p.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,(not czy_strona_lokalna) and nowa_nazwa_strony_linku or (hash and "" or nowa_nazwa_strony_linku),czy_naglowek and naglowek_strony or hash,nazwa,za,po)
  	if(not bez_znacznikow)then
  		local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  		return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,czy_naglowek_strony or hash or mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"#"),nil,nil);
  	else
  		return link;
  	end;
  end;
end;
p["LinkURL"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  local klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url=linki_modul["GanerujSkładoweURL"](args);
  
  local czy_analiza=parametry_modul.CzyTak(args["analiza"]);
  local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znaczników"]);
  local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
  local bez_przetwarzania_kodow=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania kodów"]);
  
  local czy_naglowek=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  local hash;local czy_kreska_dolna;local prze_nie_main;local czy_strona_lokalna;local nowa_nazwa_strony_linku;
  if((not czy_analiza)and(not czy_url))then
		nowa_nazwa_strony_linku,hash,czy_kreska_dolna,prze_nie_main,czy_strona_lokalna=p.RozwinKreskaPoziomowa("",nazwa_strony_linku,naglowek_strony,czy_naglowek,nil,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,czy_analiza,function(nowa_nazwa_strony_linku,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,prze_nie_main)
				return nowa_nazwa_strony_linku;
		end);
		nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or (hash and ("#"..hash) or nil);
	else
		nowa_nazwa_strony_linku=nazwa_strony_linku;
	end;
  
  
  local bez_przetwarzania=bez_przetwarzania or ((not czy_analiza)and(((hash)or(czy_kreska_dolna)) and "tak" or (mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*[^:#]-[^%s_#:][%s_]*$"))) or nil);
  
  function Bez_przetwarzania_lub_bez_znaczkow()
  	if(parametry_modul.CzyTak(bez_przetwarzania))then
  		local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(bez_znacznikow);
  		local czy_parametry=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
  		local wartosc=((not czy_url)and((parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu_do_projektu_linku)and (klucz_projektu_do_projektu_linku..":") 
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_do_projektu_linku)and (kod_jezyka_do_projektu_linku..":") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_do_projektu_linku)and (kod_projektu_do_projektu_linku..":") or "")))..nowa_nazwa_strony_linku) or nil);
  		local link;
  		local po_linku=parametry_modul.CzyTak(po) and po or "";
  		if((not czy_url)and((czy_parametry)or(parametry_modul.CzyTak(wersja_linku))))then
  			local adres=tostring(mw.uri.fullUrl(wartosc,""));
  			adres=((not parametry_modul.CzyTak(wersja_linku))or(wersja_linku=="wiki")) and adres or mw.ustring.gsub(adres,"/wiki/","/w/index.php?title=",1);
  			local html_modul=require("Module:Html");
  			local parametry_i_naglowek=((czy_parametry)and ((((wersja_linku=="w")) and "&" or "?")..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony)) or "")..(parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony) and ("#"..mw.ustring.gsub(naglowek_strony,"[%s_]+","_")) or "")
  			adres=adres..parametry_i_naglowek;
  			link= "["..adres..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or (" "..nowa_nazwa_strony_linku))).."]"..po_linku;
  		elseif(czy_url)then
  			local html_modul=require("Module:Html");
  			local parametry_i_naglowek=((czy_parametry)and ("?"..html_modul.EncodeParametryHtml(parametry_strony)) or "")..(parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony) and ("#"..mw.ustring.gsub(naglowek_strony,"[%s_]+","_")) or "")
  			local adres=nowa_nazwa_strony_linku..parametry_i_naglowek;
  			link= "["..adres..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and (" "..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and (" "..adres..za) or (" "..nowa_nazwa_strony_linku))).."]"..po_linku;
  		else
  			local naglowek=(parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony) and ("#"..mw.ustring.gsub(naglowek_strony,"[%s_]+","_")) or "");
  			local adres=wartosc..naglowek;
  			link="[[:"..adres..((parametry_modul.CzyTak(nazwa)) and ("|"..nazwa..(parametry_modul.CzyTak(za) and za or "")) or (parametry_modul.CzyTak(za) and ("|"..adres..za) or "")).."]]"..po_linku;
  		end;
  		if not bez_znacznikow then
  			local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
  			local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  			return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,czy_naglowek_strony,czy_url,czy_parametry_strony);
  		else
  			return link;
  		end;
  	end;
  end;
  
  local wynik=Bez_przetwarzania_lub_bez_znaczkow();if(wynik)then return wynik;end;
  
  return linki_modul.Link(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url,nil,nil,nil,bez_przetwarzania_kodow,bez_znacznikow);
end;
function p.UzyskajKodWikiLinku(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  local klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,za,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url=linki_modul["GanerujSkładoweURL"](args);
  
  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
  
  local kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku);
  
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  kod_jezyka_koncowy=parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_koncowy) and kod_jezyka_koncowy or pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  kod_projektu_koncowy=parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_koncowy) and kod_projektu_koncowy or pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  
  local czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
  if(not czy_nazwa or not mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"_+"))then
  	if((not czy_nazwa)and((not kod_jezyka_koncowy)or(kod_jezyka_koncowy==pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]()))and((not kod_projektu_koncowy)or(kod_projektu_koncowy==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]())))then
  		if((parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony)) or (not args["strona"] or args["strona"]=="") or ((args["strona"])and(mw.ustring.match(args["strona"],"^[_%s]*#[_%s]*$"))or(nil)))then
  			aktywny=false;
  			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				nazwa_strony_linku=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]();
  		end;
  	else
  		aktywny=true;
		end;
	else
		aktywny=true;
		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		nazwa_strony_linku=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
	end;
  
  local nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy, kod_jezyka_poczatkowy, kod_projektu_poczatkowy=wiki_modul.KodyNazwyStrony(nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy);
  
  ---
  local czy_parametry_strony=parametry_modul.CzyTak(parametry_strony);
  local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  local czy_pusta_nazwa_strony_linku=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
  
  if(not czy_pusta_nazwa_strony_linku)then
  	local linki_modul=require("Module:Linki");
  	nazwa_strony_linku,_=linki_modul["PrzetłumaczZnakZastępczyNaStronę"]("","",kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,czy_naglowek_strony);
  end;
  ----
	local klasa=wiki_modul.KodyKlasStronyNaDanejWiki{["klucz projektu"]=nil,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,["strona"]=nazwa_strony_linku,["nagłówek"]=czy_naglowek_strony,["url"]=czy_url,["parametry"]=czy_parametry_strony,["aktywny"]=aktywny,};
	return klasa;
end;
p["LinkOgólne"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
	local miano_przestrzeni_nazw=args["miano przestrzeni nazw"] or args["przestrzeń"] or args["m"];
	local czy_dyskusja=parametry_modul.CzyTak(args["dyskusja"] or args["d"]);
	local klucz_projektu_do_projektu_linku=args["klucz projektu"] or args["k"];
	local kod_jezyka_do_projektu_linku=args["kod języka"] or args["kj"];
	local kod_projektu_do_projektu_linku=args["kod projektu"] or args["kp"];
	local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znaczników"]);
	local wyswietl_miano_przestrzeni_nazw=args["wyświetl miano przestrzeni nazw"] or args["wyświetl"] or args["w"];
	local nazwa_strony_linku=args[1] or "_";
	local czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(args[2]);
	local czy_analiza=parametry_modul.CzyTak(args["analiza"]);
	
	local nowa_nazwa_strony_linku,hash,czy_kreska_dolna,prze_nie_main,czy_strona_lokalna;
	local czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw;
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	if(not czy_analiza)then
		miano_przestrzeni_nazw=((miano_przestrzeni_nazw)and((miano_przestrzeni_nazw~="")and(miano_przestrzeni_nazw~="(main)"))) and miano_przestrzeni_nazw or "";
		nowa_nazwa_strony_linku,hash,czy_kreska_dolna,prze_nie_main,czy_strona_lokalna=p.RozwinKreskaPoziomowa(miano_przestrzeni_nazw,nazwa_strony_linku,nil,nil,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,czy_analiza,function(nowa_nazwa_strony_linku,dyskusja,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,prze_nie_main)
				if(czy_dyskusja)then
					nowa_nazwa_strony_linku=nazwy_modul["NAZWASTRONYDYSKUSJI"]{nazwa=nowa_nazwa_strony_linku,["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,["bez zmiany adresu"]="tak",};
				end;
				return nowa_nazwa_strony_linku;
		end);
	else
		prze_nie_main=((miano_przestrzeni_nazw)and((miano_przestrzeni_nazw~="")and(miano_przestrzeni_nazw~="(main)"))) and miano_przestrzeni_nazw or nil;
		nowa_nazwa_strony_linku=prze_nie_main and((miano_przestrzeni_nazw..":")..nazwa_strony_linku) or nazwa_strony_linku;
	end;
	
	local czy_biezaca;
	if((czy_dyskusja)or(czy_analiza))then
		local wiki_modul=require("Module:Wiki");
		czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,};
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		if(czy_biezaca)then
			miano_przestrzeni_nazw=nazwy_modul[((czy_dyskusja)and(czy_analiza)) and "PRZESTRZEŃDYSKUSJI" or "NAZWAPRZESTRZENI"](nowa_nazwa_strony_linku);
		else
			miano_przestrzeni_nazw=nazwy_modul[((czy_dyskusja)and(czy_analiza)) and "PRZESTRZEŃDYSKUSJI" or "NAZWAPRZESTRZENI"]{nazwa=nowa_nazwa_strony_linku,["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,};
		end;
		czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw=parametry_modul.CzyTak(miano_przestrzeni_nazw);
	elseif(hash or czy_kreska_dolna)then
		czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw=true;
	elseif(not prze_nie_main)then
		miano_przestrzeni_nazw="";
		czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw=false;
	else
		miano_przestrzeni_nazw=prze_nie_main;
		czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw=true;
	end;
	
	local function NazwaLinkuDoStrony()
		if(czy_niepusta_nazwa_przestrzeni_nazw)then
			if(parametry_modul.CzyTak(wyswietl_miano_przestrzeni_nazw))then
				if(not czy_nazwa)then
					if((not czy_kreska_dolna)and(not hash))then
						if(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_:]*$"))then nazwa_strony_linku="Przykładowa nazwa";end;
						----
						local aliases;
						local alias=args["alias miana przestrzeni nazw"] or args["alias"] or args["a"];
						local czy_alias=parametry_modul.CzyTak(alias);
						if(czy_alias)then
							if((not dyskusja)and(not czy_analiza))then
								local wiki_modul=require("Module:Wiki");
								czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,};
							end;
							if(czy_biezaca)then
								local uchwyt=nazwy_modul.Np{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,uchwyt="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak"}
								if(uchwyt)then
									aliases=uchwyt.aliases;
									--miano_przestrzeni_nazw=uchwyt.name;
								end;
							else
								local uchwyt=nazwy_modul.NpDane{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,uchwyt="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
								if(uchwyt)then
									if(parametry_modul.TypeTable(uchwyt))then
										aliases=uchwyt.aliasy;
										--miano_przestrzeni_nazw=uchwyt[1];
									else
										--miano_przestrzeni_nazw=uchwyt;
										aliases={};
									end;
								end;
							end;
						end;
						----
						if((czy_alias)and(parametry_modul.CzyTak(aliases)))then
							if(parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](aliases))then
								alias=mw.getContentLanguage():uc(alias);
        				for _,value in pairs(aliases)do
        					if((mw.getContentLanguage():uc(value))==alias)then
										return alias..":"..nazwa_strony_linku;
	        				end;
  	      			end;
    	    		end;
						end;
  	    		local miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa;
    	  		if(czy_biezaca)then
							miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa=nazwy_modul.Np{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
						else
							miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa=nazwy_modul.NpDane{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,["po polsku"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",} or miano_przestrzeni_nazw;
      			end;
						if(not miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa)then return nil;end;
						return ((miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa~="") and (miano_przestrzeni_nazw_zmienna_tymczasowa..":") or "")..nazwa_strony_linku;
					else
						return hash and("#"..hash) or nowa_nazwa_strony_linku;
					end;
    		end;
			else 
				if(not czy_nazwa)then
					if((not czy_kreska_dolna)and(not hash))then
						return nazwa_strony_linku;
					else
						local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
						return hash and ("#"..hash) or nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{nazwa=nowa_nazwa_strony_linku,["klucz projektu"]=klucz_projektu_do_projektu_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_do_projektu_linku,["kod projektu"]=kod_projektu_do_projektu_linku,};
					end;
				end;
			end;
		else
			if(not czy_nazwa)then
				if((not czy_kreska_dolna)and(not hash))then
					return nowa_nazwa_strony_linku;
				else
					local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
					return hash and("#"..hash) or nowa_nazwa_strony_linku;
				end;
			end;
		end;
	end;
	
	local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
  local bez_przetwarzania_kodow=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania kodów"]);
	
	local bez_przetwarzania=bez_przetwarzania or ((not czy_analiza)and(((hash)or(czy_kreska_dolna)) and "tak" or (((miano_przestrzeni_nazw)and(miano_przestrzeni_nazw~=""))or(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*[^:#]-[^%s_#:][%s_]*$")or(mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"^[%s_]*[^:#]-[^%s_#:][%s_]*#(.*)$"))))) or nil);
	
	local nazwa=czy_nazwa and args[2] or NazwaLinkuDoStrony();
	local po=args["po"] or args["p"];
	local za=args["za"] or args["z"];
	
	if(not bez_przetwarzania)then
		return p.Link(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,hash,nazwa,za,po,false,nil,nil,nil,true,wyswietl_miano_przestrzeni_nazw,czy_dyskusja,bez_przetwarzania_kodow,bez_znacznikow);
	else
	  local link=p.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,(not czy_strona_lokalna) and nowa_nazwa_strony_linku or (hash and "" or nowa_nazwa_strony_linku),hash,nazwa,za,po);
	  if(not bez_znacznikow)then
			return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nowa_nazwa_strony_linku,hash or ((not czy_kreska_dolna) and mw.ustring.match(nazwa_strony_linku,"#") or nil),nil,nil);
		else
			return link;
		end;
	end;
end;
function p.ZamianaKategoriiNaLinki(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local tekst=PobierzParametr("tekst") or PobierzParametr(1);
	
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	local nazwy_np_modul=wm.loadData("Module:Nazwy/Np");
	local kategoria_polska=nazwy_np_modul.Category;
	local wzor_kategorii_polskiej=techniczne_modul["WzórDanejPrzestrzeniNazw"](kategoria_polska)
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*|%s*([^%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%2]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*"..wzor_kategorii_polskiej.."%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*|%s*([^%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%2]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*"..wzor_kategorii_polskiej.."%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1]]");
	return tekst;
end;
return p;