Moduł:Pudełko

Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
return{
 ["CzyNiepoprawnaNazwa"]=function(nazwa_jednostki)
 	return mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"[{}|%[%]#\n]+");
 end;
 ["Nazwa przestrzeni nazw"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,0, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,	
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  
	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,1, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  
	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,2, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local pf=frame:getParent();
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local bool_numer_jednostki=(liczba_numer_jednostki~=0);
 	if bool_numer_jednostki then
 		nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki "..liczba_numer_jednostki] or ((liczba_numer_jednostki==1)and(pf.args["cel"])) or pf.args[liczba_numer_jednostki];
	else
 	  nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	end;
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=bool_numer_jednostki and (frame.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki]) 
 	  or frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad;
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	if(czy_biezaca_wiki)then
 		nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 		nazwa_przestrzeni_nazw_blad=require("Module:Nazwy").Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		if(nazwa_jednostki)then
 			nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",};
 			nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
 			local parametry=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^.*%?([^%?]+)$");
			if(parametry and mw.ustring.match(parametry,"[^=]+=[^=]*"))then
				nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.*)%?([^%?]+)$","%1");
			end;
 		else
 			nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]();
 		end;
 	else
 		nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		nazwa_przestrzeni_nazw_blad=require("Module:Nazwy").NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		if(nazwa_jednostki)then
			local html_modul=require("Module:Html");
			nazwa_jednostki=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_jednostki);
 		else
 			nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		end; 			
 	end;
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw_blad or nazwa_przestrzeni_nazw;
 	if(not mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^:"))then
 		if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then 
 			if(czy_biezaca_wiki)then
 				local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np"); 				
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Template)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Template)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_np_modul.Template;
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Module)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Module)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_np_modul.Module;
 					end;
 				end;
 			else
 				local template_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Template",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				local module_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Module",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==template_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==template_prze)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=template_prze;
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==module_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==module_prze)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=module_prze;
 					end;
 				end;
 			end;
 			if(not nazwa_przestrzeni_nazw_blad)then
 				if(((czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe==nil)and true or czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe) and frame.args[1])then
					local wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw=mw.text.trim(frame.args[1]);
					if(mw.ustring.match(wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
						if(czy_biezaca_wiki)then
							local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
							local czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
					  	return czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw or "(błąd)";
					  else
					  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
					  	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad2=nazwy_modul.NpDane{nazwa=wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		          return nazwa_przestrzeni_nazw_blad2 or "(błąd)";
					  end;
					  
					else
						return "(błąd)";
					end;
				else
		      	local wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw=mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw);
					if(mw.ustring.match(wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
					  return wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw;
					else
						return "(błąd)";
					end;
				end;
 			else
 			  return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			 end;
 		else
 			return require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
	else
  	return require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	end;
 end,
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0; 
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Pudełko")["Nazwa przestrzeni nazw 2"](frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(czy_biezaca)then
 		return nazwy_modul.Np{przedmiotowa="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw};
 	else
 		return nazwy_modul.NpDane{przedmiotowa="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Pudełko")["Nazwa przestrzeni nazw 2"](frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(czy_biezaca)then
 		return nazwy_modul.Np{dyskusja="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw};
 	else
 		return nazwy_modul.NpDane{dyskusja="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki"]=function(frame,i)
  	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki 2"]=function(frame,i)
  	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,2,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");	 
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Nazwa jednostki"]=function(frame,i)
 	local pf=frame:getParent();
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local nazwa_jednostki;
 	local bool_numer_jednostki=(liczba_numer_jednostki~=0);
 	if bool_numer_jednostki then
 		nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki "..liczba_numer_jednostki] or ((liczba_numer_jednostki==1)and(frame:getParent().args["cel"])) or frame:getParent().args[liczba_numer_jednostki];
	else
 	  nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	end;
  local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");	 
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	if(nazwa_jednostki)then
 		nazwa_jednostki=mw.text.trim(nazwa_jednostki);
 		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^:","");
 		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
 		local parametry=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^.*%?([^%?]+)$");
		if(parametry and mw.ustring.match(parametry,"[^=]+=[^=]*"))then
			nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.*)%?([^%?]+)$","%1");
		end;
 	else
 		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 		nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
  return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_jednostki);
 end,
 ["Nazwa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	  local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
    return pudelko_dalszefunkcje_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,nil);
  end,
 ["Nazwa przedmiotowa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	  local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
    return pudelko_dalszefunkcje_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,"przedmiotowa");
 end,
 ["Nazwa dyskusji jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,"dyskusja");
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
 end,	
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
  end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,2,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
 end;
 ["Nazwa jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numeru_jednostki,nil,2);
 end;
 ["Nazwa przedmiotowa jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numeru_jednostki,nil,2);
 end;
 ["Typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,0);
 end,
 ["Typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,1);
 end,
 ["Typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,nil);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,0);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,1);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,nil);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return Typ_jednostki(frame, 2,i,0);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame, 2,i,1);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.Typ_jednostki(frame, 2,i,nil);
 end,
 ["Cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.CechaPudelkowa(frame,"Błędy pudełka");
 end;
 ["Przedmiotowa cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.CechaPudelkowa(frame,"Przedmiotowe błędy pudełka");
 end;
 ["Dyskusyjna cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	 return pudelko_dalszefunkcje_modul.CechaPudelkowa(frame,"Dyskusyjne błędy pudełka");
 end; 
 ["Ogólne pudełko"]= function(frame)
  local pf=frame:getParent();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local parametry_pudelka=pf.args["parametry pudełka"]
  if(parametry_modul.CzyTak(parametry_pudelka))then
   	return frame.args["cecha"] or "";
  end;
  local alternatywny_szablon=frame.args["alternatywny szablon"];
  if(parametry_modul.CzyTak(alternatywny_szablon))then return alternatywny_szablon; end
  local cecha;
  local bez_bledu=parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez błędu"] or pf.args["bez błędu"]);
  local czy_ogolne_pudelko;
  if(not bez_bledu)then cecha=frame.args["cecha"] or ""; czy_ogolne_pudelko=(cecha=="");else czy_ogolne_pudelko=true;end;
  if(czy_ogolne_pudelko)then
  		local warunek_niealternatywnego_wywolania=frame.args["warunek niealternatywnego wywołania"];
  		if((warunek_niealternatywnego_wywolania)and(warunek_niealternatywnego_wywolania==""))then
  			 local alternatywne_wywolanie=frame.args["alternatywne wywołanie"];
  			 if(alternatywne_wywolanie)then
  			 	 return alternatywne_wywolanie;
  			 end;
  		end;
  end;
  local szablon=frame.args["szablon"];
  local pudelko,grafika,typ;
  local nazwa_przestrzeni_nazw=frame.args["nazwa przestrzeni nazw"];
  local komunikat=frame.args["własny komunikat"];
  local szablon2=(parametry_modul.CzyTak(szablon)) and szablon or require("Module:Nazwy")["NAZWASTRONY"](pf:getTitle()); 
  local czy_komunikat=parametry_modul.CzyTak(komunikat);
  local funkcja_komunikatu;
  local wynik_komunikatu;
  local tekst;
  local klasa;local styl;
  if(czy_komunikat)then
  	 local modul=frame.args["moduł"];
  	 if(not parametry_modul.CzyTak(modul))then modul="Pudełko";end;
  	 funkcja_komunikatu=require("Module:"..modul)[komunikat];
  	 if(funkcja_komunikatu)then
  	 	  wynik_komunikatu=funkcja_komunikatu(frame);
  	 end;
  end;
  if(czy_ogolne_pudelko)then
  	 local wybor=frame.args["wybór"];
  	 local czy_wybor=parametry_modul.CzyTak(wybor);
  	 pudelko=(czy_wybor and frame.args["nazwa "..wybor] or frame.args["nazwa"]) or "mbox";
   grafika=czy_wybor and frame.args["grafika "..wybor] or frame.args["grafika"];
   typ=czy_wybor and frame.args["typ "..wybor] or frame.args["typ"];
   typ=parametry_modul.CzyTak(typ) and typ or "zawartość";
   tekst=czy_wybor and frame.args["tekst "..wybor] or frame.args["tekst"] or "";
   local parametry=czy_wybor and frame.args["parametry "..wybor] or frame.args["parametry"] or "";
   klasa=czy_wybor and frame.args["klasa "..wybor] or frame.args["klasa"];
   styl=czy_wybor and frame.args["styl "..wybor] or frame.args["styl"];
   local kategorie=czy_wybor and frame.args["kategorie "..wybor] or frame.args["kategorie"] or "";
   tekst=tekst..parametry..kategorie;
  else
  	 pudelko="ombox";
  	 grafika="poważny";
  	 typ="poważny";
  	 local czy_ze_szczegolami=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez szczegółów"] or pf.args["bez szczegółów"]);
  	 if(czy_ze_szczegolami)then
  		tekst="'''Szablon ".."{{[[Template:"..szablon2.."|"..szablon2.."]]}} zgłosił następujące błędy:'''"..cecha;
  	else
  		tekst="Szablon '''".."{{[[Template:"..szablon2.."|"..szablon2.."]]}}''' jest w stanie błędu, popraw parametry szablonu!";
  	end;
  end;
  local argumenty={
  	        ["klasa"]=klasa,
  	        ["styl"]=styl,
  	        ["nazwa przestrzeni nazw"]=nazwa_przestrzeni_nazw,
  	        ["typ"]=typ,
  	        ["grafika"]=grafika,
  	        ["tekst"]=(czy_komunikat) and ((funkcja_komunikatu)and wynik_komunikatu or tekst)or tekst,
					};
  return pf:expandTemplate{title=pudelko,args=argumenty};
 end;
 ["Tekst pudełka"] = function (frame)
 	return frame.args["tekst"];
 end;
 ["Błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Bledy_pudelka(frame,0);
 end,
 ["Przedmiotowe błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Bledy_pudelka(frame,1);
 end,
 ["Dyskusyjne błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Bledy_pudelka(frame,2);
 end,
 ["Nazwa strony głównej projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,i);
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu)
 	    or pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
 end,
 ["Nazwa strony głównej dla dzieci projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_dalszefunkcje_modul.KodyWikiPudelka(frame,i);
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka)
 	    or pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);
 end,
 ["Kod języka"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wartosc_domyslna=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna);
 end,
 ["Kod projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wartosc_domyslna=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna);
 end,
 ["Klucz projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Klucz_projektu(frame,i);
 end,
 ["Inny niż język bieżący wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return pudelko_dalszefunkcje_modul.AnalizaKodowWiki(frame,true,false);
 end;
 ["Inne niż lokalne wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return pudelko_dalszefunkcje_modul.AnalizaKodowWiki(frame,false,true);
  end;
 ["Inne niż bieżące wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
   return pudelko_dalszefunkcje_modul.AnalizaKodowWiki(frame,true,true);
 end;
 ["Podano parametry nienazwane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for i,_ in pairs(args)do
 		if(type(i)=="number")then return "tak";end;
 	end;
 	return;
 end;
 ["Podano parametry numerowane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for i,_ in ipairs(args)do
 		return "tak";
 	end;
 	return;
 end;
 ["Podano parametry nazwane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for name,_ in pairs(args)do
 		if(type(name)=="string")then
 			return "tak";
 		end;
 	end;
 	return;
 end;
 ["Kod projektu tego projektu"]=function(frame)
 	return "b";
 end,
 ["Kod języka tego projektu"]=function(frame)
 	return "pl"
 end,
 ["Klucz projektu tego projektu"]=function(frame)
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"](frame)..":"..pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"](frame);
 end;
 ["Strona główna tego projektu"] = function(frame)
 	local komunikat = mw.message.new('Mainpage', '');
 	if(not komunikat:exists())then return "Wikibooks:Strona główna";end;
  local zawartosc_komunikatu=komunikat:plain();
  zawartosc_komunikatu=mw.getCurrentFrame():preprocess(zawartosc_komunikatu);
  return zawartosc_komunikatu;
 end;
 ["Strona główna dla dzieci tego projektu"] = function(frame)
 	return "Wikijunior:Strona główna";
 end;
 ["Nazwa strony głównej dla dzieci projektu 2"] = function(frame)
 	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
  local kod_jezyka=args[1];
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);
 end;
  ["Nazwa strony głównej projektu 2"] = function(frame)
  	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
  	local kod_jezyka=args[1];
  	local kod_projektu=args[1];
 	local pudelko_dalszefunkcje_modul=require("Module:Pudełko/DalszeFunkcje");
 	return pudelko_dalszefunkcje_modul.Nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
  end;
}