Object Pascal/Przykłady kodu

Program czytający ciąg znaków i informujący, czy jego długość jest liczbą parzystą czy nieparzystą.Edytuj
program parzysta_nieparzysta; {nagłówek, obowiązkowy - "program" oznacza program główny ale}
               {może być też "unit" jako moduł programu (np: CRT)}

uses crt; {uzywa biblioteki crt (potrzebna do podstawowych operacji)}

var t:string; {deklaracja zmiennych}

begin {początek programu}
 writeln('Podaj dowolny ciąg znaków i nacisnij ENTER.'); {wyświetlenie napisu na ekranie}
 readln(t); {pobranie łańcucha}
 if length(t) mod 2 = 0 then {Sprawdzenie podzielności długości łańcucha przez 2}
  writeln('Długość jest liczbą parzystą.') {jeśli podzielna}
 else
  writeln('Długość jest liczba nieparzystą.'); {w innym przypadku}
 readln; {pobranie danych, w tym przypadku zapobiega natychmiastowemu zamknięcia się okienka}
end. {koniec programu}
Program ruszający gwiazdką na ekranie za pomocą kursorów. Pomysł oparty na kodzie z KŚE 7-8/06.Edytuj
program ruch;
uses Crt;
var x,y : Integer;
  kierunek : Char;
begin
 ClrScr;
 x:=10;
 y:=10;
 repeat
 ClrScr;
  TextColor(WHITE);
  GotoXY(X,Y);
  Write('*');
  kierunek:=ReadKey;
  if kierunek=#0 then
  begin
   kierunek:=ReadKey;
   GotoXY(x,y);
   Write('*');


   if (kierunek=#75) AND (x>1) then x:=x-1;
   if (kierunek=#77) AND (x<79) then x:=x+1;
   if (kierunek=#72) AND (y>1) then y:=y-1;
   if (kierunek=#80) AND (y<25) then y:=y+1;
  end;

 until kierunek=#27;
end.
Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb największy wspólny dzielnik.Edytuj
uses crt;
var a,b,n:byte;
   begin
     clrscr;
     write('Podaj pierwsza liczbe ');
     readln(a);
     write('Podaj druga liczbe ');
     readln(b);
     n:=a;
     while (a mod n<>0) or (b mod n<>0) do n:=n-1;
     writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
     readln;
   end.
Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb najmniejszą wspólną wielokrotność.Edytuj
uses crt;
var a,b,n,x:word;
  begin
  	clrscr;
  	write('Podaj pierwsza liczbe ');
	readln(a);
  	write('Podaj druga liczbe ');
  	readln(b);
  	n:=a;
  	while (n mod a<>0) or (n mod b<>0) do n:=n+1;
  	writeln('Najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
  	readln;
  end.
Program obliczający silnię podanej liczby.Edytuj
uses crt;
var a:byte;
	function silnia(n:byte):longint;
		begin
		if n=0 then silnia:=1
		else silnia:=silnia(n-1)*n;
		end;
	begin
		clrscr;
		write('Podaj liczbe: ');
		readln(a);
		silnia(a);
		write('Silnia tej liczby to ',silnia(a));
		readln;
	end.