Poradnik harcerski/Pozyskiwanie kadry

Pozyskiwanie kadry obejmuje członków organizacji, jak i osoby niezrzeszone. Służy zwiększeniu liczby kadry pełniącej funkcje w ZHP.

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Osoby będące kadrą pełnią funkcję z wyboru lub mianowania.

Na Kadrę ZHP składa się:

 1. Kadra wychowawcza – instruktorzy pełniący funkcje instruktorskie (wychowawcze) i członkowie ZHP, przygotowujący się do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego, pełniący równocześnie funkcje w drużynie harcerskiej (drużynowy lub przyboczny), a także posiadający otwartą próbę instruktorską (próba przewodnikowska).
 2. Kadra wspierająca – członkowie ZHP, którzy nie są instruktorami, ale pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą.

Funkcje kadry wspierającej mogą pełnić również instruktorzy, jednak muszą posiadać odpowiednie umiejętności bądź wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.

Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji edytuj

Jest to najbardziej naturalny i bezpośredni sposób pozyskania kadry wychowawczej oraz wspierającej. Odbywa się on poprzez wychowywanie swoich następców na funkcje, inspirowanie członków organizacji do podejmowania się funkcji na różnych szczeblach ZHP, a także stwarzaniu im możliwości do ich pełnienia. Istotna jest praca drużynowych z najstarszymi grupami w ZHP (harcerze starsi i wędrownicy), poprzez przygotowywanie osób z odpowiednimi predyspozycjami do pełnienia funkcji w drużynie (zastępowy oraz przyboczny).

Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji powinno uwzględniać:

 1. potrzeby kadrowe w miejscu działania (perspektywa długoterminowa),
 2. postawę zgodną z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,
 3. dotychczasowe działania, motywację oraz kwalifikacje danych osób.

Zalecana kolejność działań:

 1. wyszukanie potencjalnych kandydatów do pełnienia danej funkcji,
 2. rozmowy z kandydatami w tym określenie celów oraz wzajemnych oczekiwań,
 3. wybór kandydata i uzgodnienie zakresu obowiązków (opis funkcji),
 4. stworzenie wspólnie z kandydatem indywidualnego planu przygotowania do funkcji,
 5. przygotowanie oraz przeszkolenie do funkcji,
 6. mianowanie na funkcję,
 7. na wniosek kandydata zawarcie umowy wolontariackiej.

Pozyskiwanie kadry spoza organizacji edytuj

Pozyskiwanie kadry spoza organizacji, z doświadczeniem harcerskim jak i bez, powinno uwzględniać:

 1. potrzeby kadrowe środowiska,
 2. postawę zgodną z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,
 3. dotychczasowe działania, motywacje oraz kwalifikacje,
 4. stopniowe angażowanie i poszerzanie zakresu odpowiedzialności, decyzyjności oraz zadań,
 5. wprowadzenie osób nowo pozyskanych do środowiska, stworzenie im przychylnej atmosfery i możliwości przynależności do zespołu,
 6. przydzielenie opiekuna wprowadzającego osoby do organizacji.

Zalecana kolejność działań:

 1. poszukiwanie kandydatów do realizacji konkretnych celów lub zadań,
 2. rozmowa z kandydatem, określenie celów lub zadań i wzajemnych oczekiwań,
 3. podjęcie decyzji przez kandydata i uzgodnienie z nim opisu zadania lub funkcji,
 4. przeszkolenie do funkcji pod kątem specyfiki organizacji,
 5. realizacja zadania przy wsparciu przełożonego lub opiekuna,
 6. ocena wraz z przełożonym lub opiekunem realizacji zadania,
 7. zaproponowanie kolejnego zadania lub funkcji,
 8. zaproponowanie członkostwa w organizacji,
 9. na wniosek kandydata zawarcie umowy wolontariackiej.

W przypadku kadry ubiegającej się o pełnienie funkcji wychowawczych, niezbędne jest takie zaplanowanie próby instruktorskiej (przewodnikowska), aby uwzględniać wiedzę i umiejętności kandydata na instruktora, wynikające z jego doświadczenia życiowego i wykształcenia.

Źródła edytuj