Prawo karne/Środki wychowawcze

Do środków wychowawczych zaliczamy:

  • upomnienie
  • zobowiązanie do określonego postępowania
  • nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów
  • nadzór organizacji lub osoby udzielającej poręczenie
  • nadzór kuratora
  • skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą
  • zakaz prowadzenia pojazdów
  • przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu zabronionego
  • umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego lub innej placówce opiekuńczo wychowawczej
  • umieszczenie nieletniego w placówce resocjalizacyjnej.

Powrót do spisu treści