Zanurkuj w Pythonie/Przetwarzanie HTML-a

Nurkujemy

edytuj

Na comp.lang.python często można zobaczyć pytania w stylu "jak można znaleźć wszystkie nagłówki/obrazki/linki w moim dokumencie HTML?", "jak mogę sparsować/przetłumaczyć/przerobić tekst mojego dokumentu HTML tak, aby zostawić znaczniki w spokoju?" lub też "jak mogę natychmiastowo dodać/usunąć/zacytować atrybuty z wszystkich znaczników mojego dokumentu HTML?". Rozdział ten odpowiada na wszystkie te pytania.

Poniżej przedstawiono w dwóch częściach całkowicie działający program. Pierwsza część, BaseHTMLProcessor.py jest ogólnym narzędziem, które przetwarza pliki HTML przechodząc przez wszystkie znaczniki i bloki tekstowe. Druga część, dialect.py, jest przykładem tego, jak wykorzystać BaseHTMLProcessor.py, aby przetłumaczyć tekst dokumentu HTML, lecz przy tym zostawiając znaczniki w spokoju. Przeczytaj notki dokumentacyjne i komentarze w celu zorientowania się, co się tutaj właściwie dzieje. Duża część tego kodu wygląda jak czarna magia, ponieważ nie jest oczywiste w jaki sposób dowolna z metod klasy jest wywoływana. Jednak nie martw się, wszystko zostanie wyjaśnione w odpowiednim czasie.

#-*- coding: utf-8 -*-

from sgmllib import SGMLParser
import htmlentitydefs
 
class BaseHTMLProcessor(SGMLParser):
  def reset(self):
    # dodatek (wywoływane przez SGMLParser.__init__)
    self.pieces = []
    SGMLParser.reset(self)
 
  def unknown_starttag(self, tag, attrs):
    # wywoływane dla każdego początkowego znacznika
    # attrs jest listą krotek (atrybut, wartość)
    # np. dla <pre class="screen"> będziemy mieli tag="pre", attrs=[("class", "screen")]
    # Chcielibyśmy zrekonstruować oryginalne znaczniki i atrybuty, ale
    # może się zdarzyć, że umieścimy w cudzysłowach wartości, które nie były zacytowane
    # w źródle dokumentu, a także możemy zmienić rodzaj cudzysłowów w wartości danego
    # atrybutu (pojedyncze cudzysłowy lub podwójne).
    # Dodajmy, że niepoprawnie osadzony kod nie-HTML-owy (np. kod JavaScript)
    # może zostać źle sparsowany przez klasę bazową, a to spowoduje błąd wykonania skryptu.
    # Cały nie-HTML musi być umieszczony w komentarzu HTML-a (<!-- kod -->),
    # aby parser zostawił ten niezmieniony (korzystając z handle_comment).
    strattrs = "".join([' %s="%s"' % (key, value) for key, value in attrs])
    self.pieces.append("<%(tag)s%(strattrs)s>" % locals())
 
  def unknown_endtag(self, tag):
    # wywoływane dla każdego znacznika końcowego np. dla </pre>, tag będzie równy "pre"
    # Rekonstruuje oryginalny znacznik końcowy w wyjściowym dokumencie
    self.pieces.append("</%(tag)s>" % locals())
 
  def handle_charref(self, ref):
    # wywoływane jest dla każdego odwołania znakowego np. dla "&#160;", ref będzie równe "160"
    # Rekonstruuje oryginalne odwołanie znakowe.
    self.pieces.append("&#%(ref)s;" % locals())
 
  def handle_entityref(self, ref):
    # wywoływane jest dla każdego odwołania do encji np. dla "&copy;", ref będzie równe "copy"
    # Rekonstruuje oryginalne odwołanie do encji.
    self.pieces.append("&%(ref)s" % locals())
    # standardowe encje HTML-a są zakończone średnikiem; pozostałe encje (encje spoza HTML-a)
    # nie są
    if htmlentitydefs.entitydefs.has_key(ref):
      self.pieces.append(";")
 
  def handle_data(self, text):
    # wywoływane dla każdego bloku czystego teksu np. dla danych spoza dowolnego
    # znacznika, w których nie występują żadne odwołania znakowe, czy odwołania do encji.
    # Przechowuje dosłownie oryginalny tekst.
    self.pieces.append(text)
 
  def handle_comment(self, text):
    # wywoływane dla każdego komentarza np. <!-- wpis kod JavaScript w tym miejscu -->
    # Rekonstruuje oryginalny komentarz.
    # Jest to szczególnie ważne, gdy dokument zawiera kod przeznaczony
    # dla przeglądarki (np. kod Javascript) wewnątrz komentarza, dzięki temu
    # parser może przejść przez ten kod bez zakłóceń;
    # więcej szczegółów w komentarzu metody unknown_starttag.
    self.pieces.append("<!--%(text)s-->" % locals())
 
  def handle_pi(self, text):
    # wywoływane dla każdej instrukcji przetwarzania np. <?instruction>
    # Rekonstruuje oryginalną instrukcję przetwarzania
    self.pieces.append("<?%(text)s>" % locals())
 
  def handle_decl(self, text):
    # wywoływane dla deklaracji typu dokumentu, jeśli występuje, np.
    # <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    #   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    # Rekonstruuje oryginalną deklarację typu dokumentu
    self.pieces.append("<!%(text)s>" % locals())
 
  def output(self):
    u"""Zwraca przetworzony HTML jako pojedynczy łańcuch znaków"""
    return "".join(self.pieces)
 
if __name__ == "__main__":
  for k, v in globals().items():
    print k, "=", v
Przykład. dialect.py
#-*- coding: utf-8 -*-

import re
from BaseHTMLProcessor import BaseHTMLProcessor

class Dialectizer(BaseHTMLProcessor):
  subs = ()
  
  def reset(self):
    # dodatek (wywoływany przez __init__ klasy bazowej)
    # Resetuje wszystkie atrybuty
    self.verbatim = 0
    BaseHTMLProcessor.reset(self)
    
  def start_pre(self, attrs):
    # wywoływane dla każdego znacznika <pre> w źródle HTML
    # Zwiększa licznik trybu dosłowności verbatim, a następnie
    # obsługuje ten znacznik normalnie
    self.verbatim += 1
    self.unknown_starttag("pre", attrs)

  def end_pre(self):
    # wywoływane dla każdego znacznika </pre>
    # Zmniejsza licznik trybu dosłowności verbatim
    self.unknown_endtag("pre")
    self.verbatim -= 1

  def handle_data(self, text):
    # metoda nadpisana
    # wywoływane dla każdego bloku tekstu w źródle
    # Jeśli jest w trybie dosłownym, zapisuje tekst niezmieniony;
    # inaczej przetwarza tekst za pomocą szeregu podstawień
    self.pieces.append(self.verbatim and text or self.process(text))

  def process(self, text):
    # wywoływane z handle_data
    # Przetwarza każdy blok wykonując serie podstawień
    # za pomocą wyrażeń regularnych (podstawienia są definiowane przez klasy pochodne)
    for fromPattern, toPattern in self.subs:
      text = re.sub(fromPattern, toPattern, text)
    return text

class ChefDialectizer(Dialectizer):
  u"""konwertuje HTML na mowę szwedzkiego szefa kuchni

  oparte na klasycznym chef.x, copyright (c) 1992, 1993 John Hagerman
  """
  subs = ((r'a([nu])', r'u\1'),
      (r'A([nu])', r'U\1'),
      (r'a\B', r'e'),
      (r'A\B', r'E'),
      (r'en\b', r'ee'),
      (r'\Bew', r'oo'),
      (r'\Be\b', r'e-a'),
      (r'\be', r'i'),
      (r'\bE', r'I'),
      (r'\Bf', r'ff'),
      (r'\Bir', r'ur'),
      (r'(\w*?)i(\w*?)$', r'\1ee\2'),
      (r'\bow', r'oo'),
      (r'\bo', r'oo'),
      (r'\bO', r'Oo'),
      (r'the', r'zee'),
      (r'The', r'Zee'),
      (r'th\b', r't'),
      (r'\Btion', r'shun'),
      (r'\Bu', r'oo'),
      (r'\BU', r'Oo'),
      (r'v', r'f'),
      (r'V', r'F'),
      (r'w', r'w'),
      (r'W', r'W'),
      (r'([a-z])[.]', r'\1. Bork Bork Bork!'))

class FuddDialectizer(Dialectizer):
  u"""konwertuje HTML na mowę Elmer Fudda"""
  subs = ((r'[rl]', r'w'),
      (r'qu', r'qw'),
      (r'th\b', r'f'),
      (r'th', r'd'),
      (r'n[.]', r'n, uh-hah-hah-hah.'))

class OldeDialectizer(Dialectizer):
  u"""konwertuje HTML na pozorowany język średnioangielski"""
  subs = ((r'i([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])e\b', r'y\1'),
      (r'i([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])e', r'y\1\1e'),
      (r'ick\b', r'yk'),
      (r'ia([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])', r'e\1e'),
      (r'e[ea]([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])', r'e\1e'),
      (r'([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])y', r'\1ee'),
      (r'([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])er', r'\1re'),
      (r'([aeiou])re\b', r'\1r'),
      (r'ia([bcdfghjklmnpqrstvwxyz])', r'i\1e'),
      (r'tion\b', r'cioun'),
      (r'ion\b', r'ioun'),
      (r'aid', r'ayde'),
      (r'ai', r'ey'),
      (r'ay\b', r'y'),
      (r'ay', r'ey'),
      (r'ant', r'aunt'),
      (r'ea', r'ee'),
      (r'oa', r'oo'),
      (r'ue', r'e'),
      (r'oe', r'o'),
      (r'ou', r'ow'),
      (r'ow', r'ou'),
      (r'\bhe', r'hi'),
      (r've\b', r'veth'),
      (r'se\b', r'e'),
      (r"'s\b", r'es'),
      (r'ic\b', r'ick'),
      (r'ics\b', r'icc'),
      (r'ical\b', r'ick'),
      (r'tle\b', r'til'),
      (r'll\b', r'l'),
      (r'ould\b', r'olde'),
      (r'own\b', r'oune'),
      (r'un\b', r'onne'),
      (r'rry\b', r'rye'),
      (r'est\b', r'este'),
      (r'pt\b', r'pte'),
      (r'th\b', r'the'),
      (r'ch\b', r'che'),
      (r'ss\b', r'sse'),
      (r'([wybdp])\b', r'\1e'),
      (r'([rnt])\b', r'\1\1e'),
      (r'from', r'fro'),
      (r'when', r'whan'))

def translate(url, dialectName="chef"):
  u"""pobiera plik na podstawie URL-a
  i tłumaczy korzystając z dialektu, gdzie
  dialekt in ("chef", "fudd", "olde")"""
  import urllib
  sock = urllib.urlopen(url)
  htmlSource = sock.read()
  sock.close()
  parserName = "%sDialectizer" % dialectName.capitalize()
  parserClass = globals()[parserName]
  parser = parserClass()
  parser.feed(htmlSource)
  parser.close()
  return parser.output()

def test(url):
  u"""testuje wszystkie dialekty na pewnym URL-u"""
  for dialect in ("chef", "fudd", "olde"):
    outfile = "%s.html" % dialect
    fsock = open(outfile, "wb")
    fsock.write(translate(url, dialect))
    fsock.close()
    import webbrowser
    webbrowser.open_new(outfile)
  
if __name__ == "__main__":
  test("http://diveintopython.org/odbchelper_list.html")

Uruchamiając ten skrypt, przetłumaczymy podrozdział 3.2, z książki "Dive Into Python", na pozorowany szwedzki kuchmistrza z Muppetów, udawany język Elmer Fudda (z kreskówek Królik Bugs) i pozorowany język średnioangielski (luźno oparty na "Chaucer's The Canterbury Tales"). Jeśli spojrzymy na źródło HTML wyjściowej strony, zobaczymy, że znaczniki i atrybuty zostały nietknięte, lecz tekst między znacznikami został "przetłumaczony" na udawany język. Jeśli przyglądniemy się jeszcze bardziej, zobaczymy, że tylko tytuły i akapity zostały przetłumaczone. Przedstawione kody i wyniki działania programu zostały niezmienione.

Przykład. Wyjście z dialect.py
<div class="abstract">
<p>Lists awe <span class="application">Pydon</span>'s wowkhowse datatype.
If youw onwy expewience wif wists is awways in
<span class="application">Visuaw Basic</span> ow (God fowbid) de datastowe
in <span class="application">Powewbuiwdew</span>, bwace youwsewf fow
<span class="application">Pydon</span> wists.</p>
</div>