Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa/Pojęcie kosztów


Koszty to jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych w rachunkowości, która występuje w każdej jednostce gospodarczej i nie ma tutaj znaczenia rodzaj prowadzonej działalności przez jednostkę. Spotyka się wiele definicji kosztów, a na potrzeby tego podręcznika posłużymy się definicją następującą:

Wartościowo wyrażone wielkości kosztów mają bardzo duże znaczenie dla jednostki gospodarczej, ponieważ wpływają w głównej mierze na wynik finansowy (zysk lub stratę) osiąganą w wyniku prowadzenia swojej działalności. Do czynników produkcji, które są elementem składowym kosztów można m.in. zaliczyć:

  • zużycie (amortyzacja) środków trwałych,
  • zużycie materiałów i energii,
  • wynagrodzenia,
  • usługi obce.

Do powyższych elementów należy jeszcze dodać również niektóre ponoszone wydatki, które nie stanowią zużycia czynników produkcji, a mianowicie chodzi tutaj m.in. o podatki, ubezpieczenia społeczne, opłaty, ubezpieczenia majątku. W definicji również podkreślone zostało to, że zużycie czynników produkcji musi być celowe lub wyniknąć w toku zwykłej działalności jednostki. W związku z tym musi być widoczny efekt gospodarczy, który powstaje wskutek zaangażowania tych czynników. W przypadku gdy ten warunek nie zostaje spełniony zużycie czynników produkcji zostaje uznane najczęściej jako strata nadzwyczajna.