Siewki roślin flory Polski/Bobrkowate

Bobrkowate (Menyanthaceae)


Bobrek (Menyanthes)Edytuj

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.)Edytuj

Grzybieńczyk (Nymphoides)Edytuj

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze)Edytuj