Siewki roślin flory Polski/Bobrkowate

Bobrkowate (Menyanthaceae)


Bobrek (Menyanthes)

edytuj

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.)

edytuj

Grzybieńczyk (Nymphoides)

edytuj

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze)

edytuj