Siewki roślin flory Polski/Bobrkowate

Bobrkowate (Menyanthaceae)


Bobrek (Menyanthes) edytuj

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.) edytuj

Grzybieńczyk (Nymphoides) edytuj

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze) edytuj