Programowanie w systemie UNIX/Haskell: Różnice pomiędzy wersjami

m
i uruchomiamy:
./w
 
 
Bardziej skomplikowany przykład, trójkąt Sierpińskiego:
 
<source lang=haskell>
-- http://dev.stephendiehl.com/hask/#diagrams
import Diagrams.Prelude
import Diagrams.Backend.SVG.CmdLine
 
sierpinski :: Int -> Diagram SVG
sierpinski 1 = eqTriangle 1
sierpinski n =
s
===
(s ||| s) # centerX
where
s = sierpinski (n - 1)
 
example :: Diagram SVG
example = sierpinski 5 # fc black
 
main :: IO ()
main = defaultMain example
</source>
 
Uruchamiamy:
 
runhaskell diagram1.hs -w 256 -h 256 -o diagram1.svg
 
====Pierwszy projekt ====
6776

edycji