Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

Energia rozszczepienia jest różnica masy jądra przed rozszczepieniem i sumy mas jąder po rozszczepieniu i masy ν neutronów:
{{IndexWzór|<MATH>Q_{sf}(A,Z)=[M_j(A,Z)-(M_j(A,Z_1)+M_j(A_2,Z_2)+\nu m_n)]\;</MATH>|3.117}}
Aby rozszczepienie nastąpiło, to energia Q<sub>sf</sub> powinna być większe niż zero, co jest spełnione tylko dla jąder ciężkich na opadającej części wykresu B/A. Jeśli dodatkowo założymy, że B<sub>j</sub>=E(A,Z)&sdot;A, to otrzymamy inny ale równoważny do {{linkWzór|3.108115}} używając tylko energii wiązań przypadającej na jeden nukleon.
{{IndexWzór|<MATH>Q_{Sf}(A,Z)=A\left(\overline{E}_{12}-E(A,Z)\right)</MATH><BR><MATH>\mbox{ gdzie:}\overline{E}_{12}={{E_1A_1+E_2A_2}\over{A_1+A_2}}\;</MATH>|3.118}}
Patrząc na wzór {{LinkWzór|3.118}}, aby zachodził warunek Q<sub>sf</sub>(A,Z)>0, to musi być spełniony {{Formuła|<MATH>\overline{E}_{12}\geq E\;</MATH>}}.