Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Neutrony możemy wykryć poprzez reakcję jądrową, w której wydzielają się promieniowanie α:
{{IndexWzór|<MATH>{}^{10}_5B+{}^1_0n\rightarrow{}^7_3Li+{}^4_2\alpha+Q\;</MATH>|8.62}}
Jeśli w reakcji wydziela się energia (Q>0), to taką reakcję nazywamy reakcją egzoenergetyczną, ale gdy zachodzi Q<0, to reakcję nazywamy endoenergetyczną. W przypadku w reakcji {{LinkWzór|8.62}} wydziela się energia Q=+2,3MeV, która będzie zachodziła dla bardzo powolnych neutronów. Przekrój czynny na zachodzenie powyższej reakcji jest bardzo duży i wynosi około 3500b. W tej reakcji przekrój czynny maleje wraz z rosnącą energią neutronów odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka energii neutronów. <sup>20</sup>B jest 10% w zawartości pierwiastka w naturalnym borze, ale można ten pierwiastek wzbogacić aż do 90% w ten izotop. Aby wykryć cząstki &alpha; należy posłużyć się emulsjami jądrowymi, którym jednych ze składników jest <sup>10</sup>B, który występuje w postaci związku BF<sub>3</sub> lub występująca w w postaci stałej na elektrodach.
 
Weźmy teraz reakcję jądrową: