Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
{{IndexWzór|<MATH>\vec{I}_i(X)=\vec{I}_f(Y)+\sum_i \vec{j}_{a_i}\;</MATH>|3.6}}
Zasadę zachowania parzystości w naszej rozpadzie, oraz wartość momentu pędu cząstek a<sub>i</sub> możemy napisać, gdy suma momentów pędu naszych cząstek jest większa niż wartość bezwzględna różnicy momentów pędu jąder X i Y oraz mniejsza niż wartość sumy momentów pędów, a parzystość cząstki X przed rozpadem jest równa iloczynowi parzystości jądra Y i cząstek a<sub>i</sub> dla wszystkich "i":
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{IndexWzór|<MATH>|I_i-I_f|\leq \sum_i j_{a_i}\leq I_i+I_f\;</MATH>|3.7}}|2={{indexWzór|<MATH>\pi_i(X)=\pi_f(Y)\cdot\pi(\sum_ia_i)\;</MATH>|3.8}}}}
 
===Prawo zachowania ładunku elektrycznego, ładunku barionowego i innych liczb kwantowych===
Prawo zachowania ładunku elektrycznego i barionowego, taki że ładunek elektryczny lub barionowy przed i po rozpadzie zachowuje swoją wartość licząc względem wszystkich cząstek przed i po reakcji, przedstawiamy:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{IndexWzór|<MATH>Z_i=Z_f+\sum_i Z_{a_i}\;</MATH>|3.9}}|2={{indexWzór|<MATH>A_i=A_f+\sum_iA_{a_i}\;</MATH>|3·10}}}}
 
==Klasyfikacja rozpadów==
{{IndexGrafika|Beta-minus Decay.svg|3.7|Rozpad &beta;<SUP>-</SUP>|Rozmiar=190px}}
Neutron w jądrze rozpada się na proton, elektron i antyneutrino elektronowe, a proton w jądrze rozpada się na neutron, pozyton i neutrino elektronowe, te dwie przemiany piszemy:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{indexWzór|<math>{}^1_0n^+\rightarrow {}^1_1p^++{}^0_{-1}e^-+\tilde{\nu}_e\;</MATH>|3.41}}|2={{IndexWzór|<MATH>{}^1_1p^+\rightarrow {}^1_0n^0+{}^0_1e^++\nu_e\;</MATH>|3.42}}}}
Jeśli w jądrze atomowym zachodzi przemiana {{linkWzór|3.41}}, to liczba masowa jądra się nie zmienia, a liczba atomowa Z zwiększa się o jeden, tą przemianę piszemy:
{{IndexWzór|<MATH>{}^A_ZX\rightarrow{}^A_{Z+1}Y+{}^0_{-1}\beta^-+\tilde{\nu}_e\;</MATH>|3.43}}
Z porównania wyników doświadczalnych (wykresów Fermiego-Kurie,lopgft, itp.) z obliczeniami teoretycznymi (wg. Fermiego) wynika, że:
*Odziaływania S i V jest to oddziaływaniem kreujacych parę leptonów (elektronu i neutrino) w stanie singletowym (o przeciwnych spinach), stąd wynika, że zachowana jest orientacja spinu nukleonu biorącego udział w przemianie &beta;, stąd regułami wyboru są:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{IndexWzór|<MATH>|I_i-I_f|=0\;</MATH>|3.72}}|2={{IndexWzór|<MATH>\pi_i\pi_f=1\;</MATH>|3.73}}}}
:Przejścia opisane wzorami {{linkWzór|3.72}} i {{LinkWzór|3.73}} nazywamy przejściami Fermiego.
*Oddziaływania T (tensorowe) i A (pseudowektorowe), czyli inaczej zwane oddziaływaniem Gamowa-Tellera, kreują parę e i &nu; w stanie tripletowym (spiny e i &nu; są ze sobą zgodne), wtedy zmienia się orientacja spinu nukleonu na przeciwny. Regułami wyboru w tym przypadku są przedstawione poniżej za wyjątkiem przejścia 0&rArr;0, który jest niedozwolony:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{IndexWzór|<MATH>|I_i-I_f|=0\mbox{ lub }1\;</MATH>|3.74}}|2={{IndexWzór|<MATH>\pi_i\pi_f=1\;</MATH>|3.75}}}}
:Przejścia opisane wzorami {{linkWzór|3.74}} i {{LinkWzór|3.75}} są to przejścia GT.
*Za rozpady &beta; są odpowiedzialne oddziaływania typu V i A, tzn. kwadrat elementy macierzowego jest równy:
Szereg multipolowy promieniowania &gamma; jest zawsze szybkobieżny ze względu na l, bo
stosunek stałej zaniku dla ściśle określonego promieniowania dla l i l+1 jest równy 10<sup>5</sup>, a także stosunek stałej zaniku promieniowania elektrycznego i stałej zaniku w promieniowaniu magnetycznemu jest równy od 10 do 100, czyli liczbie masowej podniesionej do kwadratu i spierwiastkowanej o stopniu trzy, te dwa wzory przedstawiamy:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{IndexWzór|<MATH>{{\lambda(\sigma,l)}\over{\lambda(\sigma,l+1)}}=10^5\;</MATH>|3.84}}|2={{IndexWzór|<MATH>{{\lambda(EL)}\over{\lambda(ML)}}=A^{2/3}= \mbox{od 10 do 100}\;</MATH>|3.85}}}}
Promieniowanie Ml może być zmieszane z promieniowaniem z El+1 i procentowemu udziałowi wyższej polowości promieniowania elektrycznego lub magnetycznego określa współczynnik określony w procentach:
{{IndexWzór|<MATH>Q_{\gamma}={{\lambda(\sigma^',l+1)}\over{\lambda(\sigma,l)+\lambda(\sigma^',l+1)}}\cdot 100\%\;</MATH>|3.86}}
 
Widmo fragmentów jądra rozszczepiającego się w wyniku rozpadu {{linkWzór|3.115}} jest dwugarbne, jeśli jądro rozpada się bez emisji neutronów, tzn. spełnione są warunki:
{{FlexRowElastycznyWiersz|1={{indexWzór|<MATH>{{A_1}\over{A_2}}\simeq{{2}\over{3}}\;</MATH>|3.120}}|2={{IndexWzór|<MATH>A_1+A_2=A\;</MATH>|3.121}}}}
===Mechanizm sf===
{{IndexGrafika|Energy from the nucleus deformation.png|3.18|Energia jądra w zależności od deformacji}}
{{IndexWzór|<MATH>E_{LD}(Z,A,\beta_2)\simeq E_{LD}(Z,A,0)+{{\beta_2^2}\over{5}}\left(2E_S(A,Z,0)-E_C(Z,A,0)\right)\;</MATH>|3.126}}
Jeśli (2E<sub>s</sub>-E<sub>C</sub><0, to E<sub>LD</sub>(&beta;<sub>2</sub>) jest funkcją malejącą, wtedy nie ma bariery na rozczepienie. Warunek ten jest spełniony dla Z<sup>2</sup>/A&ge;49, gdy Z&ge;120, wtedy rozpad sf jądra jest natychmiastowy, wtedy czas połowicznego zaniku jest rzędu 10<sup>-22</sup>s. Jeżeli (2E<Sub>s</sub>-E<sub>C</sub>)>0 bariera występuje, a jej wysokość maleje w miarę zmniejszania się parametru Z<sup>2</sup>/A&le;49, wtedy sf zachodzi tylko w wyniku przejść tunelowych, i czas połowicznego zaniku silnie zależy od Z<sup>2</sup>/A. Przy większej deformacji prowadzącej do rozszczepienia jądra atomowego poprawki powłokowe zakładające gładką zależność bariery na rozczepienie mogą prowadzić do pojawienia się drugiego minimum. Tłumaczy to zjawisko izometrii rozszczepieniowej. Ze względu na rozczepienie bariery połowiczny czas życia stanu podstawowego jest większy lub równy czasowi stanu izomerycznego, tzn.T<sub>1/2</sub>(sf)<sub>st. podst.</sub>&ge;T<sub>1/2</sub>(sf)<sub>st. izomer.</sub>, dla jądra <sup>238</sup>U mamy czas zycia poziomu podstawowego T<sub>1/2</sub>&asymp;6&sdot;10<sup>15</sup>lat, a czas życia poziomu izomerycznego jest T<sub>1/2</sub>&asymp;195&sdot;10<sup>-9</SUP>s. Uwzględnienie &delta;E<sub>shell</sub>+&delta;E<sub>paring</sub>, czyli energię uwzględniające strukturę powłokową jądra i energię parowania, pozwalają dokładnie opisać wysokość bariery na rozszczepienie w poszczególnych jądrach oraz obserwowaną doświadczalnie silną zależność sf od struktury jądra atomowego, i pozwalają zrozumieć dwugarbny charakterystyczny rozkład mas w wyniku rozczepienia jądra atomowego w rozczepieniu asymetrycznym.
<noinclude>{{kreska nawigacja|Wstęp do fizyki jądra atomowego{{AktualnaKsiążka}}|Promieniowanie i szeregi promieniotwórcze{{NastępnyArtykuł}}|Najważniejsze parametry jądra atomowego{{PoprzedniArtykuł}}}}</noinclude><noinclude>{{SkomplikowanaStronaKoniec}}</noinclude>