Wikipedysta:Delimata/Brudnopis/Matematyka ubezpieczeń życiowych/Słowniczek

Literatura anglojęzyczna ma w dzisiejszych czasach dominujące znaczenie. Niezbędna jest więc znajomość terminologii angielskiej. Aby ułatwić czytelnikowi korzystanie z takiej literatury w niniejszym rozdziale zostały zebrane tłumaczenia pojęć występujących w podręczniku:

Słowniczek angielsko-polski edytuj

accumulation factor, czynnik akumulujący

annuity,

commutation functions, funkcje komutacyjne

compound interest,

curtate future lifetime,

decrement, szkoda

discount factor, czynnik dyskontujący

effective interest rate, efektywna stopa oprocentowania

force of decrement, natężenie powstawania szkód

force of interest, natężenie oprocentowania

force of mortality, natężenie wymierania

future lifetime,

internal rate of return, wewnętrzna stopa zwrotu

joint life status,

life expectancy,

net present value, wartość obecna netto

net single premium, jednorazowa składka netto

nominal interest rate,

maximum likelihood method, metoda największej wiarygodności

premium, składka

perpetuity,

reinsurance,

simple insurance,

survivor,

uniform distribution of deaths, jednostajny rozkład zgonów (w ciągu roku)

utility function, funkcja użyteczności

Słowniczek polsko-angielski edytuj

czynnik akumulujący,

czynnik dyskontujący,

efektywna stopa procentowa,

funkcja przeżycia,

funkcje komutacyjne,

intensywność oprocentowania,

kapitalizacja ciągła

natężenie wymierania

polisa bezskładkowa

renta

strata, loss

szkoda, decrement