Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Udział w nieruchomości wspólnej/Aneks – mały słowniczek


Orzeczenia

edytuj

Wyrok z dnia 3 września 2009 r. Sąd Najwyższy I CSK 6/09

1. Zobowiązanie do przeniesienia odrębnej własności lokalu istnieje tylko wtedy, gdy zawiera oświadczenia woli określające rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, a także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. 2. Prawo własności lokalu oraz prawo własności budynku i użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek się znajduje nie mogą być przedmiotem odrębnego obrotu prawnego. Z tego względu umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż powinna określać nie tylko rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych ale także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 u.w.l. oraz art. 3 ust. 2 u.w.l.). Udział w odniesieniu do gruntu może być udziałem we współwłasności gruntu lub we współużytkowaniu wieczystym gruntu (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 u.w.l.). 3. Prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału we własności budynku i innych urządzeń (art. 3 ust. 2 u.w.l.) a podrzędnym (związanym) w stosunku do udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu (art. 235 § 2 i 241 k.c.). 4. Prawo własności lokalu jest ograniczone w czasie, bowiem jego istnienie nie może przekraczać czasu trwania własności budynku, wygasającej wraz z wygaśnięciem wieczystego użytkowania. LEX nr 528218 528218 Dz.U.2000.80.903: art. 3 ust. 1; art. 3 ust. 2; art. 4 ust. 3; art. 8 ust. 1 Dz.U.1964.16.93: art. 235 § 2; art. 241

Umowa przeniesienia odrębnej własności lokalu bez określenia udziału w prawie do gruntu jest nieważna, chyba że na podstawie innych danych w niej zawartych można ustalić związany z lokalem udział w prawie do gruntu. M.Prawn. 2009/20/1083, M.Prawn. 2010/13/746 519679 Dz.U.2000.80.903: art. 3; art. 8 Dz.U.1964.16.93: art. 155; art. 156

Umowa zobowiązująca do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu, w której nie określono wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, ani danych umożliwiających ich ustalenie, jest nieważna. Biul.SN 2009/11/12 530789 Dz.U.2000.80.903: art. 8 Dz.U.1964.16.93: art. 58 § 1

Uchwała z dnia 20 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy III CZP 95/09 Składnikiem nieruchomości wspólnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), nie może być udział we współwłasności nieruchomości sąsiedniej. OSNC 2010/5/73, Biul.SN 2009/11/9 530772

Postanowienie z dnia 9 lipca 2009 r. Sąd Najwyższy III CSK 348/08

1. Kwestia określenia udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej pozostaje w bezpośrednim związku z rozpoznaniem wniosku o wpis właściciela w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej albowiem udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z prawem własności lokalu i nabycie tego prawa musi zawsze łączyć z objęciem udziału przypadającego właścicielowi wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej. LEX nr 528226 Dz.U.2000.80.903: art. 3 ust. 1


Przyznanie w postępowaniu działowym prawa odrębnej własności lokalu z pominięciem związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej nie wywoła skutku prawnego i nie może być podstawą wpisu do księgi wieczystej prawa własności wyodrębnionego lokalu. Biul.SN 2009/10/14, M.Prawn. 2010/15/857 523922 Dz.U.2000.80.903: art. 3 Dz.U.1964.43.296: art. 626(8) § 2; art. 626(9); art. 680

Wyrok z dnia 20 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy I CSK 148/07

O tym, czy określone pomieszczenia przynależne są częściami składowymi lokalu stanowiącego odrębną własność oraz jaki jest udział każdego z właścicieli w nieruchomości wspólnej nie decyduje faktyczny zakres władania określonymi składnikami nieruchomości, lecz zakres władztwa każdego z właścicieli odrębnego lokalu, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 1994 r. o własności lokali o odrębnej własności lokali. LEX nr 503225 503225 Dz.U.2000.80.903: art. 2; art. 3