Wikipedysta:Lethern/Articles

Przedimek nieokreślony

edytuj

a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej.

Cechy:

 • mówimy o czymś po raz pierwszy,
 • mówimy, że coś ma jakąś cechę,
 • mówimy, że coś należy do typu/ klasy przedmiotów/osób.

Dopasuj zdanie do cechy:

 • New York is big but is not a capital.
 • My sister has got a cat.
 • John is a scientist.

Przedimek określony

edytuj

the używamy gdy:

 • mówimy o czymś ponownie - the wskazuje, że chodzi o ten sam przedmiot (osobę), co wcześniej,
 • mówimy o konkretnej rzeczy (osobie),
 • istnieje tylko jedna rzecz (osoba) tego typu lub funkcji.
 • przy frazach rzeczownikowych z przymiotnikiem w stopniu najwyższym

Dopasuj zdanie do cechy:

 • II World War was in the 20th century.
 • My sister has got a cat. The cat is very young.
 • Here's the CD you wanted.
 • There's some of the most famous people in our town.

Przedimek zerowy

edytuj

Przedimka nie używamy przy:

 • rzeczownikach niepoliczalnych lub w liczbie mnogiej,
 • rzeczownikach jako klasie lub gatunku,
 • nazwach miast, państw,
 • utartych wyrażeniach.

Dopasuj zdanie do cechy:

 • Crocodile is very fast over short distances, even out of water.
 • Egypt is one of the most populous countries in Africa.
 • I've got here by bus.
 • There are new films in this cinema.


ODDZIELNIE .* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Więcej o przedimkach

edytuj

Przedimek a/an (the indefinite article) -jak nazwa wskazuje, używany jest przy rzeczy (osobie) nieokreślonej, nowo wspomnianej lub której nie znamy / której nie zna nasz odbiorca. Również, jeśli rzeczownik jest określeniem jakiejś cechy, klasy lub typu. Używany jest też:

 • gdy mamy na myśli dowolny przedmiot (osobę) tego rodzaju, w znaczeniu 'jakiś',
 • gdy rzecz (osoba) jest przedstawicielem danej grupy i mówimy prawdę ogólną,
 • zastępując 'per' w określeniach: częstotliwości (once a mounth), miary (sixty miles an hour), wagi (3$ a kilo),
 • do podkreślenia, że danej osoby nie znamy,
 • zastępując 'one -> a' przed pojedyńczym liczebnikiem (a hundred),
 • w wyrażeniu 'półtora' (one and a half),
 • w wyrażeniu by a day itp., 'a little harder'.

Przedimek the stosowany jest przy konkretnej rzeczy (osobie), możliwe, że czytelnik już zetknął się z nią w tekście i powinien teraz ją skojarzyć. Używany jest też:

 • ze zjawiskami lub elementami przyrody (jak np. the weather, the wind, the mountains),
 • gdy poprzedza nazwy własne -tylko, gdy wiąże się z nimi dodatkowe określenie,
 • przy nazwach rodzin, rodów,
 • przy nazwach hoteli, kin,
 • przy nazwach obiektów geograficznych typu łańcuchy górskie, archipelagi, morza itd., oprócz jeziora,
 • przy nazwach politycznych zawierających 'republika', 'królestwo', 'stan' lub przed skrótami nazw organizacji i instytucji.
 • z kierunkami świata
 • z gazetami (ale nie z magazynami)
 • z określeniem grupy, grupy narodowej (the Polish)


Zero article - nie stosujemy przedimka z rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej, przy utartych wyrażeniach, ale także:

 • gdy rzeczownik określa klasę/ gatunek,
 • przy nazwach miast, państw, ulic (jeśli nie jest z nimi związane dodatkowe określenie),
 • przy nazwach posiłków (breakfast, dinner), jeśli nie mają dodatkowego określenia,
 • przy rzeczownikach abstrakcyjnych (np. porada, pogoda), jeśli nie są używane w konkretnym znaczeniu,
 • przy nazwach gier i zabaw sportowych,
 • jeśli rzeczownik poprzedzony jest zaimkiem, jak np. my, your, this,
 • przy rzeczowniku z końcówką 's,
 • w wyrażeniach (w pewnym znaczeniu): nature (przyroda), go to bed (-aby spać), go to school/ university/ college (-aby się uczyć), go to church (-na mszę) (podobnie dla: hostpital, prison, jail, court),
 • przed słówkiem: sea (w znaczeniu 'być na rejsie', 'być marynarzem' etc), home (jeśli nie wiążą się z nim dodatkowe określenie), office (w znaczeniu odpowiedzialności, pozycji),
 • z: chorobami (oprócz 'a cold', 'a headache'), szczytami, jeziorami,
 • w wyrażeniach: 'by cahnce', 'by accident',
 • z nazwami miesiący.


.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ćwiczenia

edytuj

Jakiego przyimka należy użyć?

Is anything the___ matter? I sometimes try spending holidays at the___ seaside, that's what I like ___ best. Cats usually hunt by a___ night.


stay in ___ hospital ___ night was dark a___ very bad night the___ next issue ___ next summer the___ other day ___ inflaction ___ last year ___ the goverment ___ football a___ result the___ more ___ Lake Hancza ___ xxx's yyy ___ hydropower quite a___ high density