Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Podsumowanie

Zamierzeniem niniejszej pracy była wstępna charakterystyka bakteriofaga φOS10 namnożonego w bakterii Serratia sp. OS10 pochodzącej z nieczynnej kopalni w Złotym Stoku. Udało się ustalić rodzaj materiału genetycznego bakteriofaga (dsDNA). Genom poddano sekwencjonowaniu, a uzyskaną sekwencję nukleotydową poddano analizie bioinformatycznej i zadnotowano. Uzyskane w analizie bioinformatycznej sekwencje aminokwasowe domniemanych produktów białkowych przeanalizowano pod kątem podobieństwa do wszystkich znanych białek w bazie danych NCBI, przewidziano z dużym prawdopodobieństwem przynależność bakteriofaga φOS10 do rodziny Myoviridae. Ustalono, że φOS10 jest bakteriofagiem łagodnym. Wykazano, że terminaza bakteriofaga φOS10 tnie genom w specyficznej sekwencji cos, którą określono w niniejszych badaniach. Określono szybkość adsorpcji bakteriofaga φOS10 do komórek gospodarza. Ostatnim eksperymentem było określenie czasu latencji bakteriofaga φOS10 i wielkości jego plonu fagowego. Niniejsza praca stanowi znaczny wkład w wiedzę o bakteriofagach z rodzaju Serratia. φOS10 jest fagiem niepodobnym do innych dotychczas scharakteryzowanych fagów Serratia. Jego genom jest prawie 3,5 razy mniejszy od większości scharakteryzowanych genomów fagów Serratia oraz wykazuje podobieństwo sekwencji nukleotydowej tylko do dwóch z nich na poziomie mniejszym niż 1%, w związku z czym φOS10 jest fagiem unikatowym. φOS10 jest najmniejszym dotychczas poznanym fagiem Serratia z rodziny Myoviridae (nawet wliczając rodzinę Ackermannviridae). Jest to pierwsza praca o bakteriofagu Serratia przeprowadzona przez Zakład Wirusologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.