Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Streszczenie

Celem niniejszej pracy była wstępna charakterystyka bakteriofaga łagodnego Serratia φOS10 oraz analiza bioinformatyczna jego genomu. Wirusowe DNA wyizolowano, poddano analizie restrykcyjnej oraz sekwencjonowaniu. Otrzymane wyniki sekwencjonowania poddano analizie bioinformatycznej. Określono sekwencję lepkich końców wygenerowanych przez enzym terminazę w miejscu cos. Ustalono szybkość adsorpcji faga do komórek gospodarza. Określono także czas latencji faga oraz wielkość jego plonu.

Abstract

The aim of this study was the initial characterization of the temperate Serratia bacteriophage φOS10 and bioinformatic analysis of its genome. The viral DNA was isolated, examined by restriction analysis and sequencing. The obtained sequencing results were examined by bioinformatic analysis. The sequence of the cohesive ends generated by the enzyme terminase at the cos site was determined. The rate of phage adsorption to host cells was determined. The latent period of φOS10 and its burst size were also determined.

Słowa kluczowe

Serratia, φOS10, bakteriofag łagodny, Myoviridae, Caudovirales, Złoty Stok, sekwencja cos, MOI, plateau

Key words

Serratia, φOS10, temperate bacteriophage, Myoviridae, Caudovirales, Złoty Stok, cos sequence, MOI, plateau


Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)
13.4 – Biotechnologia


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.