Aneks/Odpowiedniki w Emacs i Vim

Szablon użyty w Vim i Emacs

Legenda

edytuj

C Ctrl, M Alt, RET Enter, SPC spacja, TAB Tabulator, ZNAK wprowadzony znak, SŁOWO wprowadzone słowo

Ogólne

edytuj

Polecenie

vim

emacs

Cofnij zmianę w tekście

u (w trybie normal)

C-/ (C-g przełącza między cofnij/ponów)

Otwórz linię

o

C-o

Koniec linii i edycja

A

C-e

Początek linii i edycja

I

C-a

Wyjście do trybu podstawowego

Esc

C-g

Bufor na write

przy zapisie :w!

C-x C-q

Zapis

:w

C-x C-s

Pokaż informacje o znaku

ga

C-x =

Zwiększ wcięcie linii

>>

TAB (tylko zgodnie ze składnią)

Zwiększ wcięcie regionu

>

 

C-M-\ (tylko zgodnie ze składnią)

Idź do linii numer NR

:NR RET

M-g g NR ENTER

Dopełnianie

C-x C-p (zobacz też. omni)

M-/

Poprawienie wcięć dla zaznaczenia

=

M-C-\

Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie i wklejanie

edytuj

W Emacs Manual

Polecenie

Vim

Emacs

Włącz zaznaczanie znaków

v

C-SPC

Zamień pozycję kursora i znacznika

 

C-x C-x

Skopiuj

y

M-w

Wytnij

d

C-w

Wklej (przed kursorem)

P

C-y

Wklej poprzedni tekst ze schowka

"0p

C-y M-y

Zaznacz cały tekst

gg V S-g

C-x h

Usuń 5 linii

5dd

C-u 5 C-k

Skopiuj linię

yy

C-a C-k C-y

Skopiuj 3 linie wizualnie

V jj y

C-a C-SPC C-n C-n C-e M-w

Usuń do znaku włącznie (edycja)

cfZNAK

M-zZNAK

Usuń do znaku (edycja)

ctZNAK

M-C-k (prawie to samo)

Łatwiejsze kopiowanie linii w Emacsie

edytuj

[1]

Poniższy kod ustawiamy w Konfiguracji.

Kopiowanie od początku wcięcia do końca linii. Enter mapujemy na newline-and-indent, tak więc można skopiować linię poniższymi funkcjami, przejść do wybranej linii, wcisnąć Enter i wkleić przez C-y.

(defun mark-line (&optional arg)
"Marks a line from start of indentation to end"
(interactive “p”)
(back-to-indentation)
(end-of-line-mark arg))
(defun copy-line (&optional arg)
"Kills a line, not including leading indentation"
(interactive "p")
(mark-line arg)
(kill-ring-save (point) (mark)))

mark-line zmapowana na C-c l

copy-line zmapowana na C-x l

Funkcja przyjmuje także argumenty.

Szukanie i zamiana

edytuj

http://marcin.af.gliwice.pl/oinkoink-20060705220035

Polecenie

Vim (? do tyłu)

Emacs (C-r do tyłu)

Przyrostkowe szukanie

/

C-s

Szukanie STRINGU

 

C-s RET STRING RET

Szukanie SŁOWA/SŁÓW.

 

C-s RET C-w SŁOWO RET

Szukanie tekstu z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.

/

C-M-s

Zamiana tekstu z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.

:%s/CO/NA_CO/g

C-M-%

Sprawdzanie pisowni

edytuj

http://marcin.af.gliwice.pl/oinkoink-20060719001242

Kodowanie

edytuj

http://marcin.af.gliwice.pl/emacs-w-odcinkach-20061118110745

Dla programistów

edytuj

Polecenie

Vim

Emacs

Zakomentuj/odkomentuj zaznaczenie

M-;

Idź do linii 20

:20

M-g-g 20 RET

Autodopełnianie na podstawie buforów

C-n lub C-p

M-/

Autodopełnianie na podstawie języka programowania

Ctrl-x Ctrl-o

Bufory, okna itp.

edytuj

Polecenie

Vim

Emacs

Podziel okno w poziomie i otwórz plik

:sp file

C-x 4 f file

Przełącz między oknami

C-w C-w

C-x o

Zamknij okno oraz plik

:bw

C-b k C-x 0

Przełącz między buforami

:bn lub :bp

C-x lewa/prawa strzałka

Wyświetl zawartość buforów

:li

C-x C-b

Adresy

edytuj

http://www.math.uh.edu/~bgb/emacs_keys.html

http://karl-voit.at/editors.shtml