Aneks/Stałe fizyczne

Słowo stała, jeśli występuje w nazwie stałej zostało przesunięte na koniec. W tabeli użyto nazw najpopularniejszych (liczba, a nie stała Avogadra) uszeregowanych alfabetycznie.


Stała Symbol Wartość
atmosfera wzorcowa (na poziomie morza) atm 101 325 Pa
Boltzmanna stała k 1.380 6503(24) · 10-23K-1
czas Plancka 5.3906(40) · 10-44 s
częstotliwość rezonansowa protonu dla obszaru H20 γ'p / 2π 42.576 375 (13) MHz·T-1
długość Plancka 1.6160(12) · 10-35 m
energia Hartree'go Eh 4.359 743 81(34) · 10-18 J
energia spoczynkowa elektronu me · c2 0,511 MeV
energia spoczynkowa neutronu mn · c2 939,550 MeV
energia spoczynkowa protonu mp · c2 938,256 MeV
Faradaya stała F 9.648 534 15(39) · 104 C · mol-1
gazowa stała (na 1 mol) R 8.314 472(15) J·K-1·mol-1 = 848 kG·m·kmol-1·K-1
giromagnetyczny stosunek protonu γp 2.675 221 28(81) · 108 s-1·T-1
grawitacji stała G 6.672 59(85) · 10-11m3·kg-1·s-2
impedancja właściwa próżni Z0 = μ0c 376.730 313 461... Ω (z definicji)
Landego stała dla elektronu ge 2.002 319 304 386(20)
liczba Avogadra NA 6.022 141 99(47) · 1023 mol-1
Loschmidta stała w 0oC, 101325 Pa L 2.6867 · 1025
ładunek elementarny elektronu e 1.602 176 462(63) · 10-19 C
magneton Bohra μB 9.274 008 99(37) · 10-24 J · T-1
magneton jądrowy μN 5.050 786 6(17) · 10-27 J· T-1
masa spoczynkowa elektronu me 9.109 381 88(72) · 10-31 kg
masa spoczynkowa neutronu mn 1.674 927 16(13) · 10-27 kg
masa spoczynkowa protonu mp 1.672 621 58(13) · 10-27 kg
masy atomowej jednostka mu = 1 u 1.660 538 73(13) · 10-27 kg
moment magnetyczny elektronu μe -9.284 763 62(37) · 10-24 J·T-1
moment magnetyczny protonu μp 1.410 607 61(47) · 10-26 J·T-1
moment magnetyczny protonu w H20, μ'p μ'p / μB 1.520 993 129(17) · 10-3
normalna objętość gazu doskonałego Vo 22,414 I·mol -1
Plancka stała h 6.626 068 76(52) · 10-34 J·s
Plancka stała jako jednostka momentu pędu i spinu dla cząstek elementarnych ; 1.054 571 596(82) · 10-34 J·s
prędkość kosmiczna I νI 7.91 km ·s-1
prędkość kosmiczna II νII 11.19 km ·s-1
prędkość kosmiczna III νIII 16.7 km ·s-1
prędkość kosmiczna IV νIV 130 km ·s-1
prędkość światła w próżni c 299 792 458 m · s-1 (z definicji)
promieniowania stała I c1 3.741 774 9(22) · 10-16 W·m2
promieniowania stała II c2 1.438 769 (12) · 10-2 m·K
promień atomu Bohra a0 5.291 772 083(19) · 10-11 m
przenikalność elektryczna próżni 8.854187817 ... · 10-12 F·m-1
przenikalność magnetyczna próżni μ0 4π · 10-7 H/m = 12.566370614... · 10-7 V·s·A-2·m -2
przyspieszenie ziemskie gn 9.80665 m·s-2
Rydberga stała R 1.097 373 156 8549(83) · 107 m-1
struktury subtelnej stała α =

μ0e2c0 /

2h
7.297 352 533(27) · 10-3 (odwrotność: α-1= 137.035 999 76(50))
współczynnik Stefana-Boltzmanna σ*5.670 400(40) · 10-8 W · m-2·K-4
zero stopni Celsjusza 00C 273.15 K (z definicji)


< Powrót (Aneks)