Angielski/Częste błędy

Podobne słowa ale inne znaczenie edytuj

Do częstszych błędów, jakie popełniają obcokrajowcy uczący się języka, jest błędne użycie słów, które choć brzmią podobnie do słów języka ojczystego, mają odmienne znaczenie.

Polskie słowo Znaczenie Podobne angielskie słowo Znaczenie Uwagi
aktualny current actual rzeczywisty
aleja avenue alley zaułek, uliczka
antena aerial antenna czułek
audycja broadcast audition próba, przesłuchanie
audytorium audience, group of listeners auditorium sala wykładowa, miejsce zebrań publicznych
bilion trillion billion miliard W języku angielskim, zwłaszcza w USA, obowiązuje inne nazewnictwo dużych liczb (patrz: Nazwy dużych liczb na Wikipedii)
ewentualnie possibly eventually w końcu
demoralizować deprave demoralise zniechęcać
deska wooden plank desk biurko, pulpit
ewidencja record evidence dowód
fizyk physicist physician lekarz
kit putty kit zestaw
klozet toilet closet szafa ścienna
klej glue clay glina, glinka, fajans
konfekcja clothing confection wyrób cukierniczy
konkurencja rivalry, competition concurrence współpraca, zgodność
konsekwentny consistent consequent wynikający
konwenans custom convenience wygoda
kreatura scoundrel, contemptible person creature stworzenie, istota żywa
kwota amount quota limit, udział Ostatnio media tłumaczą terminy prawa europejskiego typu milk quota na kwota mleczna itp.
lektura reading matter lecture wykład
lunatyk sleepwalker lunatic szaleniec
mizeria cucumber salad misery nieszczęście
mól (owad) moth mole kret W chemicznym znaczeniu mole to mol
ordynarny vulgar, obscene, raunchy ordinary zwyczajny
pasta paste pasta makaron Angielski odpowiednik to również macaroni
patetyczny pompous pathetic żałosny
paragon receipt paragon ideał, archetyp
pensja salary, wages pension emerytura
polityka politics policy plan działania, zasady
post fasting post poczta, posterunek
prezerwatywa condom preservative środek konserwujący
rejs cruise, voyage race rasa; wyścig; bieg
renta pension rent wynajem
sukcesywny gradual successful zakończony powodzeniem Istnieje też słowo successive oznaczające kolejny, następujący
sympatia liking sympathy współczucie, zrozumienie Przykład: You have my sympathy oznacza Składam Ci kondolencje
szkoła publiczna tuition-free school public school (brytyjskie) szkoła prywatna Amerykańskie public school i private school znaczą odpowiednio: szkoła publiczna i szkoła prywatna


Terminy o częściowo pokrywającym się znaczeniu:

Polskie słowo Angielskie słowo Wspólne znaczenie Tylko polskie
adapter adapter urządzenie przenoszące sygnał między dwoma rodzajami przewodów (lub ogólnie jakieś urządzenie umożliwiające połączenie dwóch różnych standardów) gramofon (tylko elektryczny)
but boot kozak dowolne obuwie
mandat mandate Upoważnienie Kara pieniężna
narkotyk narcotic Środek znieczulający (np. morfina) Dowolny środek psychotropowy lub uzależniający
torpedować to torpedo Atakować za pomocą torped przeciwdziałać udanemu zakończeniu czegoś


Polskie słowo Angielskie słowo Wspólne znaczenie Tylko angielskie
adresować to address kierować do kogoś, umieszczać adres zająć się jakąś kwestią
afera affair skandal sprawa, wydarzenie, romans
areszt arrest zatrzymanie przez policję dowolne zatrzymanie, np. cardiac arrest to ustanie akcji serca
audiencja audience posłuchanie udzielone przez oficjalną osobistość grupa słuchaczy wykładu lub przemówienia
garaż garage pomieszczenie lub budynek na samochody warsztat samochodowy
impresja impression wrażenie odcisk; odbitka
kamera camera urządzenie do nagrywania filmów (video camera, motion picture camera) aparat fotograficzny (still camera)
minister minister wysoki urzędnik państwowy ksiądz/pastor
order order wysokie odznaczenie, medal porządek, zamówienie, zakon
papier paper materiał uzyskiwany z drewna praca naukowa, gazeta
projekt project plan, zamiar przedsięwzięcie, budynki dla ubogich (USA)
student student uczeń szkoły wyższej uczeń dowolnej szkoły
tabela table informacja ustawiona w kolumnach i rzędach stół

Wymowa edytuj

Błędy wymowy