Asembler x86/Instrukcje/SSSE3/PMULHRSW

PMULHRSW mnoży wektory słów ze znakiem; wyniki mnożenia są zaokrąglane zgodnie z algorytmem:

 • wynikiem mnożenia liczb 16-bitowych jest liczba 32-bitowa,
 • z wyniku brane jest wartość pośrednia - 18 najstarszych bitów (tj. bity 14..31),
 • która następnie zwiększana jest o 1,
 • ostatecznie zapisuje się 16 najstarszych bitów z 18-bitowego wyniku pośredniego.

Np. rozkazowi PMULHRSW xmm1, xmm2 odpowiada:

 for i:=0 to 7 do
  begin
   temp := xmm1[i] * xmm2[i]; { mnożenie 16-bitowych liczb }
   temp := temp SAR 14;    { 18 najstarszych bitów wyniku }
   temp := temp + 1;
   xmm1[i] := temp SAR 2;   { 16 najstarszych bitów temp }
  end;