BasicC/Czas

Pause(ms)Edytuj

Wstrzymuje działanie programu na ms milisekund. Przy włączonej synchronizacji z ekranem (vsync) przerwa może mieć inną długość. Wywołuje SDL_Delay(ms);

SDLTimeEdytuj

Podje ilość milisekund od uruchomienia programu. Wywołuje SDL_GetTicks()

SDLQuitEdytuj

Zamyka SDL i obiekty otwarte przez BasicSDL, usuwa tekstury. Wykonuje:

if(SDLSurface) SDL_FreeSurface(SDLSurface);
if(BASFont) SDL_DestroyTexture(BASFont);
if(SDLTexture) SDL_DestroyTexture(SDLTexture);
if(SDLRenderer) SDL_DestroyRenderer(SDLRenderer);
if(SDLWindow) SDL_DestroyWindow(SDLWindow);
Uint8 j;
for(j=0;j<MAXJOYS;++j) if(SDL_JoystickGetAttached(SDLJoystick[j])) SDL_JoystickClose(SDLJoystick[j]);
#ifdef SDL_MIXER_H_
if(MixMusic) Mix_FreeMusic(MixMusic);
Mix_CloseAudio();
Mix_Quit();
#endif
#ifdef SDL_TTF_H_
if(TTFFont) TTF_CloseFont(TTFFont);
TTF_Quit();
#endif
SDL_Quit();