BasicC/Dźwięk

 Do odtwarzania dźwięków konieczna jest biblioteka SDL_mixer domyślnie załączana w BasicSDL. Obsługuje dowolną liczbę jednocześnie odtwarzanych kanałów 16-bitowego dźwięku stereo, a także jeden kanał muzyczny miksowany przez popularne biblioteki FLAC, MikMod MOD, Timidity MIDI, Ogg Vorbis i SMPEG MP3.

Uwaga ! Niektóre komendy dla kanału, np. ChannelPanning, mogą nie działać jeśli na kanale odtwarzany jest dźwięk, należy go wcześniej wyłączyć komendą HaltChannel.

ChannelDistance(channel,distance)Edytuj

Włącza symulację odległości distance (0-255) dla kanału channel (tłumienie głośności).

ChannelPanning(channel,left,right)Edytuj

Ustawia głośność (0-255) lewego i prawego kanału dla kanału o nr channel.

ChannelPosition(channel,angle,distance)Edytuj

Włącza symulację położenia głośnika dla kanału channel w odległości distance i kierunku angle (0 - na wprost, 90 - po prawej...). 0,0 wyłącza efekt.

LoadMusic(FM)Edytuj

Ładuje plik muzyczny o nazwie FM i przypisuje go do zmiennej MixMusic. Zmienna jest zadeklarowana w BasicSDL.

PlayMusic(loops)Edytuj

Odtwarza muzykę loops razy. Gdy loops=-1 powtarza w nieskończoność.

PlayingMusicEdytuj

Zwraca 1 jeśli gra muzyka, 0 jeśli nie.

FadeInMusic(loops,ms)Edytuj

Odtwarza muzykę loops razy narastającą w pierwszym odtworzeniu przez ms milisekund.

FadeOutMusic(ms)Edytuj

Rozpoczyna wyciszanie muzyki trwające ms milisekund.

MusicVolume(volume)Edytuj

Ustawia głośność muzyki na volume. Maksymalnie 128, dla -1 podaje aktualna głośność.

PauseMusicEdytuj

Wstrzymuje odtwarzanie muzyki.

PausedMusicEdytuj

Zwraca 1 jeśli muzyka jest wstrzymana, 0 jeśli nie.

ResumeMusicEdytuj

Kontynuuje odtwarzanie wstrzymanej muzyki.

SetMusicPosition(position)Edytuj

"Przewija" muzykę do pozycji position, dla MOD jest to nr fragmentu, OGG - sekundy od początku, MP3 - sekundy od bieżącej pozycji

HaltMusicEdytuj

Zatrzymuje odtwarzanie muzyki.

LoadSound(S,FS)Edytuj

Ładuje dźwięk z pliku o nazwie FS i przypisuje do zmiennej S. Zmienna jest typu Mix_Chunk* i musi być wcześniej zadeklarowana, np. Mix_Chunk* dzwiek=NULL;

MulSoundFreq(S,SS,mul)Edytuj

Konwertuje dźwięk SS mnożąc jego częstotliwość (wysokość) przez mul, skonwertowany dźwięk przypisuje do S. Zmienna S jest typu Mix_Chunk* i musi być wcześniej zadeklarowana.

PlaySound(S,channel,loops)Edytuj

Odtwórz dźwięk S na kanale channel (gdy -1 odtwarza na pierwszym wolnym) loops+1 razy lub w nieskończoność dla -1.

PlaySoundTimed(S,channel,loops,ticks)Edytuj

Jak powyżej, ale tylko przez ticks milisekund lub do końca jeśli ticks=-1.

PlaySoundFadeIn(S,channel,loops,ms)Edytuj

Jak PlaySound, ale głośność narasta przez ms milisekund.

PlaySoundFadeInTimed(S,channel,loops,ms,ticks)Edytuj

Jak powyżej, ale gra tylko przez ticks milisekund.

SoundVolume(S,volume)Edytuj

Ustawia głośność dźwięku S na volume (0-128).

DeleteSound(S)Edytuj

Usuwa dźwięk S i zwalnia pamięć.

ChannelVolume(channel,volume)Edytuj

Ustawia głośność kanału channel (lub wszystkich, jeśli =-1) na volume.

PauseChannel(channel)Edytuj

Wstrzymuje odtwarzanie na kanale channel.

PausedChannel(channel)Edytuj

Zwraca 1 jeśli kanał channel jesst wstrzymany, 0 jeśli nie.

ResumeChannel(channel)Edytuj

Wznawia odtwarzanie na kanale channel.

HaltChannel(channel)Edytuj

Zatrzymuje odtwarzanie na kanale channel lub wszystkich kanałów dla -1.

ExpireChannel(channel,ticks)Edytuj

Ja poprzednio ale po ticks milisekundach.

FadeOutChannel(channel,ms)Edytuj

Wycisza kanał chanel, lub wszystkie dla -1, przez ms milisekund.

PlayingChannel(channel)Edytuj

Zwraca 1 jeśli gra kanał channel, 0 jeśli nie, ilość grających kanałów dla -1.

ReverseStereo(channel,flip)Edytuj

Zamiana miejscami kanału lewego i prawego dla kanału channel. flip=0 - brak zamiany, flip>0 - zamiana