BasicC/Podstawowe procedury wejścia i wyjścia

 Do obsługi wejścia-wyjścia wymagana jest biblioteka stdio.h, która jest domyślnie załączana w BasicC.

Input(S,I)Edytuj

Definicja:{printf(#S" ");scanf("%lG",&VALUE);I=VALUE;}

Komenda najpierw wyświetla tekst S, który podajemy bez cudzysłowu, można go pominąć wpisując sam przecinek, za tekstem dodawana jest spacja. Następnie odczytywana jest liczba z klawiatury i zapisywana do zmiennej pomocniczej VALUE. Następnie wartość zmiennej VALUE kopiowana jest do naszej zmiennej I, w razie potrzeby dokonywana jest niejawna konwersja do odpowiedniego typu. Oznacza to, że instrukcji tej można używać do wprowadzania z klawiatury liczby do zmiennej dowolnego typu liczbowego.

Input$(S,I)Edytuj

Definicja:{printf(#S" ");fgets(I,STRLEN,stdin);I[strlen(I)-1]='\0';}

Komenda podobna do poprzedniej, tylko zamiast liczby odczytywany jest tekst. Długość tekstu jest ograniczana do STRLEN, na końcu dodawany jest znak '\0'. Zaleca się, by zmienna I była typu STRING.

Print lEdytuj

Definicja:printf("%.16lG ",(double)

Komenda rozpoczyna ciąg danych do wyświetlenia na ekranie konsoli, którego pierwszym elementem jest liczba l, której ilość cyfr ograniczona jest do 16. Dalej mogą być podane kolejne elementy do wyświetlenia - liczby (lub zmienne liczbowe) albo tekst w cudzysłowie (lub zmienne tekstowe). Liczby poprzedza się znakiem " _ ", tekst znakiem " $ ". Ciąg kończy się symbolem ");" lub, gdy ma nastąpić przejście do nowej linii, " NL". Przed i za znakami "_" i "$" musi występować spacja. Złożone wyrażenia arytmetyczne zaleca się umieszczać w nawiasach, ich brak może powodować błąd.
UWAGA! Ciąg jest traktowany przez kompilator jak kilka instrukcji C, by był traktowany jak pojedyncza instrukcja należy całość umieścić w nawiasach klamrowych { }.

Print$ tEdytuj

Definicja:printf("%s ",

Jak poprzednio, tylko pierwszym elementem wyświetlanego ciągu jest tekst t.

_Edytuj

Definicja:);printf("%.12Lg ",(double)

Oznacza, że kolejnym elementem ciągu do wyświetlenia jest liczba, której ilość cyfr ograniczona jest do 12.

$Edytuj

Definicja:);printf("%s ",

Oznacza, że kolejnym elementem ciągu do wyświetlenia jest tekst.

Jak widać z definicji - do wyświetlania wykorzystywana jest komenda printf. Z testów wynika, że komenda puts, mimo swej prostoty, wykonuje się wolniej.Przykład:

#include "Basic.h"
STRING tekst;
float liczba;
MAIN
  Input$(,tekst)
  Input(Podaj  liczbe,liczba)
  Print liczba );
  Print$ "Dalej tekst " $ tekst $ "i do nowej linii" NL
  Print$ "liczba w nowej linii" _ liczba NL
  Print$ "liczba zamieniona na tekst: " $ Str$(liczba) NL
  LetStr(tekst,liczba)
  Print$ tekst NL
ENDMAIN